Permalink
Browse files

New file

  • Loading branch information...
1 parent 5a6d1a7 commit fe428e6037c318eb6abb19c154086e9c88b1db7c stigbjarne committed Dec 8, 2003
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p align="center"><b>Hvert forsøk bygger på det siste</b></p>
+
+<p>
+Om du har valgt å tillate gjentatte forsøk og dette alternativet settes til <b>
+'Ja'</b> vil hvert forsøk inneholde resultatet fra det forrige forsøket. Det
+gjør at studentene kan fullføre prøven med å forsøke på nytt til man klarer den
+</p>
+<p>
+For å vise et nytt spørsmål etter hvert forsøk velger du
+ <b>'Nei' </b>her. </p>
@@ -0,0 +1,9 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif">&nbsp;<B>Prøver</B></P>
+<UL>
+<P>Denne modulen lar læreren sette opp prøver (tester) som kan inneholde
+spørsmål med flere svarmuligheter, sann/ikke sann og 'kort svar'-spørsmål. Disse
+spørsmålene lagres i en kategorisert database og kan gjenbrukes innenfor kurs og
+også mellom kurs/klasser. Prøver kan tillate flere forsøk. Hvert forsøk får
+automatisk karakter, og læreren kan velge om tilbakemelding og /eller riktige
+svar skal vises eller ikke. Denne modulen inneholder muligheter for karakterer. </P>
+</UL>
@@ -0,0 +1,64 @@
+<p align="center"><b>Innbakt svar (Cloze)</b></p>
+<p>Dette er en fleksibel type spørsmål som ligner på det populære formatet 'Cloze'.&nbsp;
+</p>
+<p>Spørsmålene består av et stykke tekst (i Moodle-format). I teksten fins ulike
+svar innbakt. Dette kan være svar på flervalgspørsmål, kortsvar eller numeriske
+spørsmål. </p>
+<p>Pr. t. fins det ikke noe grafisk grensesnitt for å lage disse spørsmålene. I
+stedet må du angi spørsmålsformatet med en tekstboks eller importere fra
+eksterne filer. </p>
+<p>Her er et eksempel på en innbakt tekst som brukes for å angi et slikt
+spørsmål:&nbsp; </p>
+<form>
+ <center>
+ <p><textarea rows="15" wrap="virtual" cols="60" name="Multianswer">Dette spørsmålet består av litt tekst med et innbakt svarsvar som er akkurat her {1:MULTICHOICE:Feil svar#Tilbakemelding for dette svaret~Enda et feil svar#Tilbakemelding til det andre feile svaret~=Riktig svar#Tilbakemelding for riktig svar~%50%Svar som gir halv uttelling#Tilbakemelding for svar med halv uttelling} og umiddelbart etter det må du svare på dette 'kort svar'-spørsmålet {1:SHORTANSWER:Feil svar#Tilbakemelding til dette feile svaret~=Riktig svar#Tilbakemelding til riktig svar~%50%Svar som gir halv uttelling#Tilbakemelding til svar som gir halv uttelling} og til slutt har vi et numerisk spørsmål {2:NUMERICAL:=23.8:0.1#Tilbakemelding for riktig svar 23.8~%50%N/A#Tilbakemelding for svar som gir halv uttelling nært det riktige svaret}.
+
+Legg merke til at adresser som www.moodle.org og smilefjes :-) fungerer som vanlig:
+ a) Hvor bra er dette? {:MULTICHOICE:=Ja#Riktig~Nei#Vi har en annen oppfatning}
+ b) Hvilken vurdering vil du gi det? {3:NUMERICAL:=3:2}
+
+Lykke til!
+</textarea> </p>
+ </center>
+</form>
+<p>Dette eksempelet vil vises til studentene på følgende måte: </p>
+<form>
+ <table class="generalbox" cellSpacing="0" cellPadding="5" width="90%" align="center" border="0">
+ <tr>
+ <td class="generalboxcontent" bgColor="#ffffff">
+ <table cellSpacing="10" width="100%">
+ <tr>
+ <td vAlign="top" noWrap width="100">
+ <p align="center"><b>3</b></p>
+ <p align="center"><font size="1">8 Vurdering</font></p>
+ <p><img height="1" alt src="pix/spacer.gif" width="100"><br>
+&nbsp;</td>
+ <td vAlign="top">Dette spørsmålet består av litt tekst med et innbakt
+ svarsvar som er akkurat her <select name="q4ma1">
+ <option selected></option>
+ <option value="4">Felaktigt svar</option>
+ <option value="5">Ett annat felaktigt svar</option>
+ <option value="6">Korrekt svar</option>
+ <option value="7">Svar som ger 50% rätt</option>
+ </select> og umiddelbart etter det må du svare på dette 'kort
+ svar'-spørsmålet <input size="8" name="q4ma2"> og til slutt har vi et
+ numerisk spørsmål <input size="8" name="q4ma3"> .<br>
+ <br>
+ Legg merke til at adresser som <a href="http://www.moodle.org">
+ www.moodle.org</a> og smilefjes :-)&nbsp; fungerer som vanlig:&nbsp;
+ <img height="19" alt=":-)" src="http://server.dougiamas.net/moodle/pix/s/smiley.gif" width="15"><br>
+ a) Hvor bra er dette? <select name="q4ma4">
+ <option selected></option>
+ <option value="13">Ja</option>
+ <option value="14">Nej</option>
+ </select> <br>
+ b) Hvilken vurdering vil du gi det? <input size="8" name="q4ma5">
+ <br>
+ <br>
+ Lykke til!</td>
+ </tr>
+ </table>
+ </td>
+ </tr>
+ </table>
+</form>
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p align="center"><b>Numeriske spørsmål</b></p>
+<p>Fra studentenes perspektiv ser et numerisk spørsmål ut som et 'Kort
+svar'-spørsmål.&nbsp; </p>
+<p>Forskjellen er at numeriske spørsmål tillater en viss akseptert feilmargin.
+Derfor kan du angi et spekter av svar som alle er riktige.&nbsp; </p>
+<p>Eksempel: Svaret er 30. Akseptert feilmargin settes til 5. Hvilket
+tall som helst mellom 25 og 35 bedømmes som riktig. </p>
+<p>Numeriske spørsmål kan også ha ikke-numeriske svar som ikke er avhengig av
+store eller små bokstaver. Dette kan anvendes når svaret er av type N/A,
++inf, -inf, NaN osv.</p>
@@ -0,0 +1,13 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Antallet vurderinger av studentinnleveringer</B></P>
+
+<P>Dette tallet bestemmer om studentene skal bes om å vurdere andre studenters
+arbeide. Hvis dette <b>ikke</b> settes til null vil hver student presenteres
+dette antallet arbeider fra andre studenter. Etter vurderingen vil den som har
+skrevet oppgaven få se disse kommentarene og muligens karakteren gitt av
+medstudenter. (Prosessen med evaluering av medstudenter kan være repeterende
+avhengig av innstillingene i valget 'Godkjenn vurdering'.) Læreren kan også
+(dersom dette er ønskelig) vurdere disse vurderingene og disse karakterene kan
+brukes i beregningen av endelige karakterer. Studentene får de lærerens
+kommentar og karakter for hver av deres vurderinger dersom dette er
+tilgjengelig.&nbsp;
+</P>
@@ -0,0 +1,15 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Antall kommentarer, elementer, bindinger eller kriterier</B></P>
+
+<P>Tallet som fylles ut her bestemmer hvor mange elementer som skal brukes i
+vurderingene. Avhengig av karakterstrategi avgjør dette tallet antallet
+kommentarer, elementer for innlevering, bindinger eller kriterier som skal
+brukes i vurderingene. En typisk oppgave her vil ha mellom 5 og 15 elementer som
+skal brukes i vurderingen. Dette antallet avhenger av størrelsen og
+kompleksiteten på oppgaven.
+
+<P>Alle vurderinger har et felt for generell kommentar. Dersom du velger ikke å
+bruke vurdering i oppgaven avgjør denne verdien antallet felter for ekstra
+kommentarer. Det kan godt settes til null. Da vil oppgaven få kun ett felt for
+generell kommentar.
+
+</P>
@@ -0,0 +1,11 @@
+<p align="center"><b>Eksempelskjema for vurdering</b></p>
+
+<p>Denne siden viser detaljene for skjemaet som brukes for å vurdere din
+vurdering. Det vil bli brukt av deg selv og av læreren for å vurdere arbeidet
+ditt. Videre vil det samme skjemaet brukes av deg selv og medstudentene dine for
+å vurdere innlevert arbeide dersom vurdering av medstudenter er en del av
+oppgaven. </p>
+
+<p>Vennligst merk at selv om du kan endre karakterene i dette skjemaet blir
+disse endringene IKKE lagret. Dette er bare et eksempelskjema, men et lignende
+skjema vil bli brukt av deg selv og av læreren gjennom øvelsen. </p>
@@ -0,0 +1,13 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Vis lærerens karakterer</B></P>
+
+<P>En oppgave vurdert av medstudenter kan (valgfritt) ha lærerens kommentarer og
+karakterer tilgjengelig for studentene. Hvis ønskelig vises disse etter
+innleveringsfristen, eller senere hvis karakterene ikke er tilgjengelige da.
+Lærerens kommentarer og karakterer kan hjelpe studentene når de vurderer selv
+medstudentenes arbeide.&nbsp;
+
+<P>Merk at selv om vurderinger av medstudenter er anonyme vil lærerens
+karakterer alltid vises til studentene ned lærerens navn og (hvis tilgjengelig)
+bilde.
+
+</P>

0 comments on commit fe428e6

Please sign in to comment.