Get properties about particular date. Boolean variables returned: holiday, businessday, weekend, leapyear. Other variables: datum, weekday, holiday_name
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md
package.json
prazniki.js

README.md

prazniki.js

Kaj

Zadeva nam v JSON obliki vrne datumske lastnosti v danem trenutku ali za določen datum.

Zahteve

nodejs, npm

Ura na strežniku mora biti sinhronizirana z NTP. Velika noč, velikonočni ponedeljek, binkoštna nedelja se preračunajo glede na podano letnico. Zadeva ne jemlje datumov pred 1.1.2013 saj je bil s tem dnem ukinjen datum 2. januar kot dela prosti dan. Popravek 2017: 2. januar je spet aktualen.

Kako

Strežnik požememo z nodejs ter po želji dodamo ENVIRONMENT spremenljivki

$ APP_HOST=127.0.0.2 APP_PORT=8080 nodejs prazniki.js
[2018-02-12 21:09:57.524] [INFO] PID: 29306
[2018-02-12 21:09:57.528] [INFO] Application name: /home/mrizvic/echelon-web/api.dmz6.net/nodecode/datum/GITHUB/prazniki.js
[2018-02-12 21:09:57.619] [LOG]  Listening at http://127.0.0.2:8080
<<CTRL+C>>
^C[2018-02-12 21:09:59.745] [LOG]  We-should-cleanup signal catched.. shutting down
[2018-02-12 21:09:59.746] [LOG]  closing application socket
[2018-02-12 21:09:59.748] [LOG]  Statistics
[2018-02-12 21:09:59.750] [INFO] API requests: 0
[2018-02-12 21:09:59.750] [INFO] GET requests: 0
[2018-02-12 21:09:59.750] [INFO] PUT/POST requests: 0
[2018-02-12 21:09:59.751] [INFO] DELETE requests: 0

Primeri klicanja webservice:

http://127.0.0.1:8007/info/now - vrne lastnosti za trenutni datum
http://127.0.0.1:8007/info/2016/11/28 - vrne lastnosti z dne 28.11.2016

Rezultat dobimo v JSON obliki. Razlaga parametrov v rezultatu je na spodnjem primeru:

$ curl -s https://127.0.0.1:8007/info/2015/4/5 | jq .
{
 "datum": "5.4.2015",
 "holiday": true,
 "businessday": false,
 "weekend": true,
 "weekday": 7,
 "leapyear": false,
 "holiday_name": "Velika noč"
}

datum, string - datum za katerega smo povpraševali holiday, true/false - če je na ta dan praznik businessday, true/false - vrne false, če je to dela prosti dan weekend, true/false - vrne true kadar je sobota ali nedelja weekday, 1 do 7 - ena je ponedeljek, dve je torek, ... sedem je nedelja leapyear, true/false - vrne true, če je prestopno leto holiday_name, string - pove ime praznika, parameter je nastavljen samo takrat, kadar je holiday=true

Za lažje delo na platformah kjer nimamo JSON parserja je na voljo tudi neposreden dostop do vseh parametrov, ki so znotraj JSON odgovora. Nekaj primerov je spodaj:

$ curl http://127.0.0.1:8007/holiday/2016/12/25
true

$ curl http://127.0.0.1:8007/weekday/2016/12/25
7

$ curl http://127.0.0.1:8007/businessday/2016/12/25
false

Oziroma če nam datum ni znan lahko uporabimo now:

$ curl http://127.0.0.1:8007/holiday/now
false

$ curl http://127.0.0.1:8007/weekday/now
2

$ curl http://127.0.0.1:8007/businessday/now
true

V okviru klicev s parametrom now je možno pridobiti tudi informacijo v kakšnem tarifnem obdobju se trenutno nahajamo glede zaračunavanja porabe električne energije. Kot rezultat dobimo string MT ali VT, odvisno od časa ob katerem je strežnik sprejel takšen klic.

$ curl http://127.0.0.1:8007/tariff/now
MT

Poizvedovanje o tarifnem obdobju v primeru datumskega klica (npr: /datum/tariff/2016/1/1) ne bo uspelo.

Če nas zanima točen čas so na voljo tudi spodnji klici. Uporabno v primer kadar želimo nastaviti uro nekega sistema in nimamo možnosti poizvedbe preko NTP.

$ curl http://127.0.0.1:8007/getTime/local
29.11.2016 09:45:45 GMT+0100 (CET)

$ curl -s http://127.0.0.1:8007/getTime/utc
Tue, 29 Nov 2016 09:22:17 GMT

$ curl -s http://127.0.0.1:8007/getTime/epoch
1480409148.365

Slednji klic vrne število sekund ter milisekund (ločeno s piko) od 1.1.1970 00:00:00.