Skip to content
Permalink
Browse files

Přidány redirecty pro body zlomu

Workaround zaveden v 2727c44.
  • Loading branch information...
mukrop committed Nov 4, 2019
1 parent c1e0876 commit 8dc1e854fbcb2b2edc3c19542459a11147e27f56
@@ -2,7 +2,7 @@
layout: infographic
title: "Proč je oteplení o více než 1,5°C problém? [1/3]"
slug: "body-zlomu-1"
# redirect_from: "/body-zlomu-1"
redirect_from: "/body-zlomu-1"
weight: 1
tags: [ budoucnost ]
caption: "Pařížská dohoda deklaruje úsilí o to, aby nárůst globální průměrné teploty výrazně nepřekročil hranici 1,5 °C. Jedním z hlavních důvodů pro stanovení této hranice je riziko překročení tzv. bodů zlomu (tipping points). Při oteplení nad 2 °C se blížíme pravděpodobným bodům zlomu mnoha velkých planetárních systémů."
@@ -2,7 +2,7 @@
layout: infographic
title: "Proč je oteplení o více než 1,5°C problém? [2/3]"
slug: "body-zlomu-2"
# redirect_from: "/body-zlomu-2"
redirect_from: "/body-zlomu-2"
weight: 1
tags: [ budoucnost ]
caption: "Pařížská dohoda deklaruje úsilí o to, aby nárůst globální průměrné teploty výrazně nepřekročil hranici 1,5 °C. Jedním z hlavních důvodů pro stanovení této hranice je riziko překročení tzv. bodů zlomu (tipping points). Při oteplení nad 2 °C se blížíme pravděpodobným bodům zlomu mnoha velkých planetárních systémů."
@@ -2,7 +2,7 @@
layout: infographic
title: "Proč je oteplení o více než 1,5°C problém? [3/3]"
slug: "body-zlomu-3"
# redirect_from: "/body-zlomu-3"
redirect_from: "/body-zlomu-3"
weight: 1
tags: [ budoucnost ]
caption: "Pařížská dohoda deklaruje úsilí o to, aby nárůst globální průměrné teploty výrazně nepřekročil hranici 1,5 °C. Jedním z hlavních důvodů pro stanovení této hranice je riziko překročení tzv. bodů zlomu (tipping points). Při oteplení nad 2 °C se blížíme pravděpodobným bodům zlomu mnoha velkých planetárních systémů."
@@ -6,4 +6,4 @@ filter-tag: budoucnost
weight: 3
---

Budoucí vývoj klimatu závisí do velké míry na tom, jak se budou dále vyvíjet emise skleníkových plynů nebo odlesňování. Pro porovnání možných budoucností slouží emisní scénáře ({%include glossary.html id='rcp'%}). Zároveň větší změna klimatu přináší větší rizika a při překročení bodů zlomu i možnost kolapsu některých ekosystémů a klimatických systémů.
Budoucí vývoj klimatu závisí do velké míry na tom, jak se budou dále vyvíjet emise skleníkových plynů nebo odlesňování. Pro porovnání možných budoucností slouží emisní scénáře ({%include glossary.html id='rcp'%}). Zároveň větší změna klimatu přináší větší rizika a při překročení bodů zlomu i možnost kolapsu některých ekosystémů a klimatických systémů.

0 comments on commit 8dc1e85

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.