Skip to content
Permalink
Browse files

Transifex translation update

Mode: default
Minimum percent translated: 0
Matched 31 languages
  • Loading branch information...
MumbleTransifexBot authored and hacst committed Apr 1, 2015
1 parent 381109e commit 9523d0cb5c0ad7b91f1718bd916f30d5cbf25411
Showing with 8,996 additions and 433 deletions.
  1. +45 −16 src/mumble/mumble_cs.ts
  2. +8,484 −0 src/mumble/mumble_eu.ts
  3. +434 −385 src/mumble/mumble_nl.ts
  4. +1 −0 src/mumble/mumble_translations.qrc
  5. +31 −31 src/mumble/mumble_zh_TW.ts
  6. +1 −1 src/mumble/translations.pri
@@ -4489,7 +4489,7 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<message>
<location/>
<source>Show transmit mode dropdown in toolbar</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zobrazit režim přenosu v nástrojové liště</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -4614,7 +4614,7 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<location line="-216"/>
<source>Mute Self</source>
<comment>Global Shortcut</comment>
<translation>Zeslabit Se</translation>
<translation>Ztlumit se</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
@@ -4644,7 +4644,7 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<location line="+1"/>
<source>This will set or toggle your deafened status. If you turn this on, you will also enable self-mute.</source>
<comment>Global Shortcut</comment>
<translation>Toto nastaví nebo přepne Váš stav ohlušení. Pokud toto zapnete, zapnete tím i sebe-zeslabení.</translation>
<translation>Toto nastaví nebo přepne Váš stav ohlušení. Pokud toto zapnete, zapnete tím i sebe-ztlumení.</translation>
</message>
<message>
<location line="+31"/>
@@ -4866,17 +4866,17 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<message>
<location line="+84"/>
<source>Continuous</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Průběžný</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Voice Activity</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Při aktivitě hlasu</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Push-to-Talk</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Mluvení při stisku klávesy</translation>
</message>
<message>
<location line="+87"/>
@@ -4891,17 +4891,17 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<message>
<location line="+36"/>
<source>Transmit Mode set to Continous</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Režim přenosu přepnut na Průběžný</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Transmit Mode set to Voice Activity</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Režim přenosu přepnut na Při aktivitě hlasu</translation>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Transmit Mode set to Push-to-Talk</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Režim přenosu přepnut na Mluvení při stisku klávesy</translation>
</message>
<message>
<location line="+78"/>
@@ -5033,12 +5033,12 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<message>
<location line="+2"/>
<source>Muted.</source>
<translation>Zeslaben.</translation>
<translation>Ztlumen.</translation>
</message>
<message>
<location line="+31"/>
<source>Muted and deafened.</source>
<translation>Zeslaben a ohlušen.</translation>
<translation>Ztlumen a ohlušen.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
@@ -6159,14 +6159,30 @@ Valid options are:
Suppress loading of identity files (i.e., certificates.)

</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Použití: mumble [možnosti] [&lt;url&gt;]

&lt;url&gt; určuje URL pro připojení po spuštění, aniž by bylo
zobrazeno okno s připojeními, a má následující formát:
mumble://[&lt;uživatelské jméno&gt;[:&lt;heslo&gt;]@]&lt;hostitel&gt;[:&lt;port&gt;][/&lt;kanál&gt;[/&lt;podkanál&gt;...]][?verze=&lt;x.y.z&gt;]

Parametr pro dotaz na verzi musí být nastaven, aby mohla být
vyvolána správná verze klienta. Výchozí hodnota je nyní 1.2.0.

Platné možnosti jsou:
-h, --help Zobrazí tuto nápovědu a ukončí se.
-m, --multiple
Povolí spuštění více instancí klienta.
-n, --noidentity
Potlačí načtení souborů s identitou (např. certifikátů.)

</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>Remote controlling Mumble:

</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Vzdálené ovládání Mumble:</translation>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
@@ -6186,7 +6202,20 @@ Valid actions are:
Undeafen self

</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Použití: mumble rpc &lt;činnost&gt; [možnosti]

Je možné ovládat běžící instanci Mumble vzdáleně pomocí
příkazu &apos;mumble rpc&apos;.

Platné možnosti jsou:
mute
Ztlumit se
unmute
Zesílit se
deaf
Ohlušit se
undeaf
Zrušit své ohlušení</translation>
</message>
<message>
<location line="+24"/>
@@ -6196,12 +6225,12 @@ Valid actions are:
<message>
<location line="+15"/>
<source>Error: No RPC command specified</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Chyba: Nezadán příkaz RPC</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>RPC</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>RPC</translation>
</message>
<message>
<location line="+207"/>

0 comments on commit 9523d0c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.