Erlang Python Shell
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
MongolianBaiti
MongolianScript
doc
fexporter
fontcreator
fonts
misc
scripts
test
README

README

# __ __ ___ _  _ ____ ___ _   ____ ___ ____ _  _ ___ ____
# | \/ |/ _ \| \ | |/ ___|/ _ \| |  | __ )_ _/ ___| | | |_ _/ ___|
# | |\/| | | | | \| | | _| | | | |  | _ \| | |  | |_| || | | _
# | | | | |_| | |\ | |_| | |_| | |___| |_) | | |___| _ || | |_| |
# |_| |_|\___/|_| \_|\____|\___/|_____|____/___\____|_| |_|___\____|
#
/-------------------------------------------------/
 "Өсөхөөс сурсан үндэсний хэл мартаж болшгүй соёл
 Үхтэл орших төрөлх нутаг салж болшгүй орон"
                  Д.Нацагдорж
/--------------------------------------------------/

Ерөнхий
=======
Зорилго маань дараах хэдэн зүйлд төвлөрөв:

- ангилал болон дүрэмд оролцсон бүх үсгийн жагсаалт, тэдгээрийг дүрс зураг юмуу вэб хүснэгт болгож харуулах
- шинэ үсэг хялбар түргэн бүтээхэд зориулагдсан автомат арга
- бусад төрлийн хэрэгтэй зэвсгүүд
- ...

fexporter
=========
энэ нь ОТФ үсгийн маягийн дүрмийг нэг бол dot хэлбэртэй зураг болгох, эсвэл вэб хүснэгт болгож экпортлоно. Дүрмийг шалгаж шүүхэд хэрэглэгдэх зориулалтаар бүтээв.

fontcreator
===========
Шинэ үсэг бүтээх зэвсэг. Энд хоёр зэвсэг гол үүрэг гүйцэтгэнэ.
crazyfonter.py
--------------
 үсгийн дүрэм, зураг, суурилах фонт гурав бэлэн байвал үүгээр бүрэн OТФ үсгийн маяг үүсгэнэ.

mongoluseg.py
-------------
 үндсэн зурлагуудыг ашиглаж бүх үсгийг зурах зэвсэг. Хоёр файл энд анхаарлын төв байх ёстой:
 useg_zurlaga_atom - үсэг зурахад хэрэгтэй үндсэн зурлаганууд
 useg_zurlaga_desc - үсэгнүүдийг үндсэн зурлагаар зурах заавар

эдгээр зэвсэгүүд тус бүрдээ тохируулгын файлтай бөгөөд уг файлд хэрэгтэй файлуудынх нь замыг нь зааж өгөх хэрэгтэй.

Хийх зүйлс:
-----------
- Илүү автоматжуулалт ( Makefile )

ХЭТИЙН
======
- дүрслэх алхамт дараалал (алгоритм)
...