iNut Socket.IO client demo
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.md
index.js
package.json

README.md

iNut-Socket.IO-client-demo

Cách sử dụng

Đây là project mẫu để các bạn có thể lắng nghe dữ liệu từ thiết bị iNut Platform. Cứ có data mới thì các bạn sẽ lắng nghe được. Rất dễ dàng!

Khi có sự kiện yêu cầu đăng nhập, bạn hãy gửi lệnh (emit) "register_node" với thông tin là đoạn token, uuid, node_id được lấy từ app iNut.

Xem hướng dẫn

socket.on("please_login", function() {
	socket.emit('register_node', {
		"node_id":"r1O92dtSz",
		"uuid":"PsxUPldlbBNEuEUTi7Ci5yls77R2",
		"token":"301fd2e614a97927804613e73373ded2991661182107"
	})
})

Cài đặt

npm install 

Chạy chương trình

npm start