Skip to content
node.js - Türkçeleştirme takımı
HTML
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
iojs-website/tr fix website Oct 8, 2015
new.nodejs.org Nodejs web site dizini eklendi Oct 20, 2015
roadmap Roadmap çevirisi tamamlandı. May 2, 2015
website/locale/tr add website locale files and translate site.json for Turkish. Sep 12, 2019
weekly 7 Ağustos bülteni türkçesi Aug 30, 2015
CHANGELOG.md updated changelog Aug 1, 2015
README.md
TERIMLERSOZLUGU.md Spread kelimesi eklendi. Aug 30, 2015

README.md

Node.js Türkiye Çeviri Tamamlanma

Node.js Türkiye çeviri ekibi.

Node.js Türkiye için sosyal medya hesapları

Node.js Türkçe Twitter Hesabı

Node.js Türkçe Medium Yazıları

Yararlı Linkler

Sorularınız için.

Node.js ile ilgili konuşabileceğiniz chat kanalı.

Node.js Türkiye Çeviri Ekibi

Lütfen bu açık platformun, ülkemizde yayılması için Türkiye takımına destek olalım.

You can’t perform that action at this time.