Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

badge License Apache%202.0 blue

Krótki słowniczek pojęć w języku angielskim z okolic IT oraz ich polskich odpowiedników. Co prawda nikt z nas nie mówi rusztowanie sieciowe oparte o wstrzykiwanie ziaren czy ściana ognia. Ale już customowy header na requeście można śmiało zastąpić niestandardowym nagłówkiem żądania. Po prostu czasem istnieje poprawne, polskie sformułowanie i nie ma powodu, żeby kaleczyć język.

Ograniczamy się do pojęć z zakresu IT. Bez ironii, bez korpomowy. Zachęcam do współudziału (ang. contribution). Znaczy pull requestów, nie tłumacząc na siłę. Jeśli musisz się zastanowić, jakie jest polskie tłumaczenie, danego pojęcia, to prawdopodobnie nie istnieje.

angielski polskawy polski

agile (a)

edżajlowy

zwinny

anti-pattern

antypatern

antywzorzec

approve

zaapruwować

zaakceptować

asset

zasób

asynchronous

asynk

asynchroniczny

authentication

autentykacja, autentyfikacja

uwierzytelnienie (!)

authorization

autoryzacja

backup

kopia zapasowa, kopia bezpieczeństwa

bug

błąd

bugfix (n)

poprawka

build (v)

zbildować

zbudować

button

przycisk, guzik

bypass

obejście

cache

pamięc podręczna

callback

wywołanie zwrotne

cancel

kanselować, anulacja

anulować

case

przypadek

cast

kastować

rzutować

chart

wykres

checksum

suma kontrolna

clients

klienci

klienty

cloud

chmura

code review

przegląd kodu

collaborate

współpracować

concurrent

konkurentny, konkurencyjny

współbieżny

confirm

konfirmować

potwierdzić

connect

konektować

połączyć

connection

połączenie

consistent

konsystentny

spójny

content

zawartość, treść

core

rdzeń

corner case

przypadek szczególny

credentials

kredensziale, kredencjały

poświadczenia

custom

kastomowy

specjalny, nietypowy, niestandardowy

decryption

deszyfrowanie

default

difoltowo

domyślnie

dependency

dependencja

zależność

deploy

zdiplojować

wdrożyć

deprecated

zdeprykacjonowany

przestarzały

design (n)

projekt

design (v)

projektować

developer

programista

device

urządzenie

disable

disejblować

wyłączyć

edge case

przypadek brzegowy

embed

zawierać, osadzić

enable

enejblować

włączyć

encryption

enkrypcja

szyfrowanie

error

błąd

estimate (n)

estymata

oszacowanie, szacunek

estimate (v)

estymować

(o)szacować

example

przykład

exception

wyjątek

execution

egzekucja

wykonanie, uruchomienie

expire

wyekspajerować

wygasać, wygasnąć, utracić ważność

extend

ekstendować

rozszerzać

extension

rozszerzenie

external

zewnętrzny

feature

ficzer

funkcja

feedback

informacja zwrotna

field

pole

fix (n)

fiks

poprawka

fix (v)

fiksnąć

poprawić

flow

przepływ

focus (v)

sfocusować

skupić się

footer

stopka

foreign key

klucz obcy

form

formatka

formularz

handle (v)

handlować

obsłużyć

header

nagłówek

image

obraz

improvement

ulepszenie, poprawa

include

zainkludować

zawierać

inject (v)

indżektować

wstrzykiwać

internal

internalowy

wewnętrzny

invalidate

zinwalidować

unieważnić

investigate

inwestygować

zbadać, badać, sprawdzić

issue

isiu

kwestia, problem

job

zadanie

kernel

jądro

label

etykieta

lag

opóźnienie

latency

opóźnienie

launch

uruchomić, wprowadzić na rynek

layout

układ (np. elementów interfejsu)

leader

lider

kierownik (np. zespołu)

lifecycle

cykl życia

limitation

limitacja

ograniczenie

load (v)

ładować, otwierać

lock

zalokować

zablokować

loop

pętla

lunch

obiad, tyle że w Warszawie

member

członek, uczestnik (np. klastra)

memory leak

wyciek pamięci

message

wiadomość

metric

metryka

miara

mockup

makieta

muted

zmutowany

wyciszony

node

węzeł

notification

powiadomienie

notify

notifajować

powiadomić

order (n)

(1) zlecenie (2) porządek, kolejność

order (v)

orderować

(1) zlecić (2) uporządkować

overhead

narzut

overload (v)

przeciążyć

override (v)

przesłonić

paging

paginacja

stronicowanie

patch

paczować

łatać, naprawiać

pattern

wzorzec

performance

wydajność

permission

uprawnienie

plugin

wtyczka

pointer

wskaźnik

portable

przenośny

preview (n)

podgląd

primary key

klucz podstawowy, klucz główny

process (v)

procesować

przetwarzać

progress

postęp

property

propercja

właściwość, opcja, cecha

provider

dostawca

query (n)

zapytanie

queue

kłełełe

kolejka

random

randomowy

losowy, przypadkowy

reactive

reaktywny

reflection

refleksja

refresh

odświeżyć

regex

wyrażenie regularne

release (n)

wydanie, wersja

release (v)

rilisować

wydawać nową wersję

reload (v)

przeładować

remote

zdalnie, zdalny

rename

zrinejmować

zmienić nazwę

request

żądanie

research

zbadać

resource

zasób

response

odpowiedź

review

rewiułować

przejrzeć

roadmap

mapa drogowa

plan, plan prac

rollback

wycofać, przywrócić

round-robin

cyklicznie, w kolejności

rule (n)

rulka

reguła

sample

próbka, przykład

save

(za)sejwować

zapisać

schedule

zaskedżulować

zaplanować

scope

zasięg, zakres

screen

ekran

screenshot

skrin

zrzut ekranu

scroll (v)

skrolować

przewijać

secure

bezpieczny

security

bezpieczeństwo

service

usługa

set (n)

zbiór

set (v)

setować

ustawiać

settings

ustawienia

setup (n)

konfiguracja

setup (v)

zsetapować

zestawić

share (v)

szerować

udostępnić, dzielić

side effect

efekt uboczny

solution

solucja

rozwiązanie

source

źródło

stream

strumień

support

saportować

wspierać

switch (v)

słiczować

przełączyć

syntax

składnia

task

zadanie

team

zespół

template

templatka

szablon

thread

wątek

threshold

próg, poziom

throughput

przepustowość

ticket

zadanie

toggle

togel

przełącznik

tool

narzędzie

track (v)

śledzić

traffic

ruch

trigger (v)

trigerować

wyzwalać

typo

literówka

unit test

test jednostkowy

unlock (v)

odblokować

update

apdejtować

aktualizować

usability

użyteczność

use case

przypadek użycia

user

użytkownik

vendor

dostawca

warning

ostrzeżenie

window

okno

workaround

obejście

zip (v)

zipować

(s)kompresować, (s)pakować

zoom

powiększenie, powiększać

  • a - przypmiotnik

  • n - rzeczownik

  • v - czasownik

About

Słowniczek angielsko-polski w IT

Topics

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages