Skip to content
Słowniczek angielsko-polski w IT
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
.travis.yml
CONTRIBUTING.md Update CONTRIBUTING.md Feb 5, 2019
LICENSE
README.md fix broken build & update deprecated fixture call Jul 3, 2019
test_readme.py fix broken build & update deprecated fixture call Jul 3, 2019

README.md

Build Status License

Krótki słowniczek pojęć w języku angielskim z okolic programowania oraz ich polskich odpowiedników. Co prawda nikt z nas nie mówi rusztowanie sieciowe oparte o wstrzykiwanie ziaren czy ściana ognia. Ale już customowy header na requeście można śmiało zastąpić niestandardowym nagłówkiem żądania. Po prostu czasem istnieje poprawne, polskie sformułownanie i nie ma powodu, żeby kaleczyć język.

Ograniczamy się do pojęć z zakresu programowania. Bez ironii, bez korpomowy. Zachęcam do współudziału (ang. contribution). Znaczy pull requestów, nie tłumacząc na siłę.

angielski polskawy polski
approve zaapruwować zaakceptować
authentication autentykacja uwierzytelnienie (!)
authorization autoryzacja
bug                           błąd
build               zbildować         zbudować
button przycisk, guzik
cancel kanselować, anulacja anulować
case przypadek
cast kastować rzutować
confirm konfirmować potwierdzić
consistent konsystentny spójny
content zawartość, treść
corner case przypadek szczególny
custom kastomowy specjalny, nietypowy, niestandardowy
default difoltowo domyślnie
dependency dependencja zależność
deploy zdiplojować wdrożyć
developer programista
device urządzenie
edge case przypadek brzegowy
event zdarzenie, wydarzenie
expire wyekspajerować wygasać, wygasnąć, utracić ważność
extend ekstendować rozszerzać
feature ficzer funkcja
feedback informacja zwrotna
fix fiksnąć poprawić
flow przepływ
focus (v) sfocusować skupić się
footer stopka
foreign key klucz obcy
form formatka formularz
handle (v) handlować obsłużyć
header nagłówek
impact wpływ
inject (v) indżektować wstrzykiwać
invalidate zinwalidować unieważnić
issue isiu kwestia, problem
job zadanie
label etykieta
lag opóźnienie
latency opóźnienie
launch uruchomić, wprowadzić na rynek
layout układ (np. elementów interfejsu)
lock zalokować zablokować
lunch obiad, tyle że w Warszawie
meeting spotkanie
message wiadomość
metric metryka miara
mockup makieta
muted zmutowany wyciszony
overhead narzut
paging paginacja stronicowanie
patch paczować łatać, naprawiać
pattern wzorzec
performance performować wydajność
permission uprawnienie
plugin wtyczka
process procesować przetwarzać
progress postęp
property właściwość, opcja, cecha
random randomowy losowy, przypadkowy
reflection refleksja
release (n) wydanie, wersja
release (v) rilisować wydawać nową wersję
rename zrinejmować zmienić nazwę
request żądanie
research zbadać
resource zasób
response odpowiedź
review rewiułować przejrzeć
rollback wycofać, przywrócić
sample próbka, przykład
save (za)sejwować zapisać
schedule zaskedżulować zaplanować
service usługa
set (n) zbiór
set (v) setować ustawiać
setup (n) konfiguracja
setup (v) zsetapować zestawić
share (v) szerować udostępnić
support saportować wspierać
task zadanie
team zespół
template templatka szablon
threshold próg, poziom
ticket zadanie
toggle togel przełącznik
update apdejtować aktualizować
usability użyteczność
use case przypadek użycia
user użytkownik
workaround obejście
  • n - rzeczownik
  • v - czasownik
You can’t perform that action at this time.