Skip to content
ASP.NET MVC ile Redis
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Data
Model
Web
packages
README.md
Redis-Sample.sln

README.md

Redis

Redis örneklerimizi hep Redis konsolu üzerinde gerçekleştirdiğimiz için biraz havada kalmış olabileceğini düşündüm. Bu yüzden ASP.NET MVC ile Redis server'i aynı anda kullanarak ufak bir proje gerçekleştirdim.

StackExchange.Redis ile ASP.NET MVC projesinde kategori ve ürünlerle ilgili mini bir E-Ticaret projesi yaptık. Admin sayfasından ürünlerin ve kategorilerin eklendiği. Client tarafında ise listelendiği bir uygulama.

Redis tarafında kategori ve ürünlerle çalışacağımız için SETS komutlarını kullandım. Projelerinde ilk defa Redis kullanmak isteyen arkadaşlara yol gösterebileceğini düşünüyorum.

You can’t perform that action at this time.