Básnická sbírka "Sranná tvorba" vydaná pod licencí Creative Commons
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
ilustrace
LICENSE.md
README.md
basne-A5.pdf
basne-print.pdf
basne.pdf
basne.sla
delimiter.png
output-obal.pdf
output-obsah.pdf
sranna_tvorba.png

README.md

Básnická sbírka Sranná tvorba

Autor: Aleš Rothbauer

Licence

Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons CC-BY-SA, která každého bez výjimky (tzn. i pro komerční použití), opravňuje dílo modifikovat a šířít, za předpokladu, že mě (autora), vždy uvede na vhodném viditělném místě. Více informací o licencí je k dispozici v souboru LICENSE.md.

Soubory

 • LICENSE.md: soubor licence CC-BY-SA
 • README.md: tento soubor
 • basne.pdf: vyexportovaná sbírka v PDF pro čtení (formát A4)
 • basne-A5.pdf: vyexportovaná sbírka v PDF pro čtení (formát A5)
 • basne-print.pdf: vyexportovaná sbírka v PDF pro tisk
 • basne.sla: zdrojový soubor pro Scribus (pozor: vyžaduje specifické fonty)
 • delimiter.png: oddělovač básní (obrázek)
 • ilustrace: adresář obsahující ilustrace použité ve sbírce (plná velikost + zmenšená velikost)
 • output-obal.pdf: samostatny obal v PDF
 • output-obsah.pdf: samostatny obsah v PDF
 • sranna_tvorba.png: ilustrace pro obal sbírky