Skip to content

petrbouchal/esifunguji

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
R
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

esifunguji

Tento repozitář obsahuje kód na zpracování dat o výdajích financovaných z ESI fondů v ČR primárně v letech 2014-2020. Cílem je:

 • sestavit dataset použitelný pro modelování dopadů ESI fondů na HDP (QUEST, HERMIN - tj. republiková a krajská úroveň, kategorizace výdajů podle specifikace modelů)
 • ověřit spolehlivost dat státní pokladny o zdrojích veřejných výdajů (u výdajů ústředních orgánů informace o zdroji, u místně řízených organizací informace o přijatých transferech)
 • připravit dataset pro vyhodnocení role ESI fondů ve veřejných výdajích
 • [buď zde nebo jinde] analýza role ESI fondů ve veřejných výdajích

Vytvořeno pro Úřad vlády ČR jako součást projektu Systémová podpora společné evropské politiky podpory a pomoci, ESI a obdobných fondů na Úřadu vlády ČR (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000176)

Konečná verze studie vycházející z těcho dat je zveřejněná na webu Úřadu vlády:

Detailnější dokumentace k pipelinu na tvorbu dat pro makro modely:

Relevantní předchozí publikace v této oblasti:

Pojmenováno s citem k regionu narození jednoho nejmenovaného šéfa projektového týmu.

Dokumentace souborů

 • esifunguji.Rproj: konfigurace RStudio projektu
 • _targets.R: hlavní soubor definující datový pipeline
 • _site.yml: konfigurace webu generovaného uvnitř pipeline do složky docs
 • _interactive.R: utilita pro rychlé načtení objektů pro interaktivní práci
 • build.R: utilita - spouští pipeline, v RStudio projectu navázáno na Build command
 • *.Rmd: zdroje webové dokumentace
 • docs: vygenerovaná webová dokumentace
 • data-export: exporty výstupních dat
 • data-input: vstupní data
 • data-output: výstupní data ve formátu pro R
 • data-processed: mezidata
 • renv: skladiště systému renv pro reprodukovatelnost prostředí (needitovat ručně)
 • R: kód funkcí, které dohromady vytváří pipeline
 • scripts: jiný kód mimo pipeline - odkladiště
 • sp_data: cache dat Státní pokladny

Detaily v technické dokumentaci.

About

Collation and analysis of data for evaluating the role of EU funds in the Czech economy via macroeconomic modelling and public finance analysis

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks