Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
dicts
README.md
analyze_stream.R
capture_stream.R
generate_cron.R
polskie_mecze.R

README.md

It's alive!

Bot działa na https://twitter.com/rstatspl

Zbieranie tweetów z tag(ów)

Z shella odpalić należy

Rscript capture_stream.R 22:15 POLSEG

lub dla meczy równoległych - dwa tagi

Rscript capture_stream.R 22:15 RUSEGY POLSEG

Znaczenie parametrów:

  • args[1] - godzina zakończenia pobierania danych
  • args[2] - pierwszy tag, z którego są pobierane tweety; dla parametru xxxyyy pobierane będą tweety z #xxxyyy oraz #yyyxxx
  • args[3] - drugi tag, z którego są pobierane tweety; przydatne przy meczach równoległych. Dla pierwszego tagu = #aaabbb i drugiego tagu = #cccddd tweety pobierane będą w sumie dla czterech tagów: #aaabbb, #bbbaaa, #cccddd oraz #dddccc

Analiza i publikowanie tweetów

Z shella:

Rscript analyze_stream.R 1 POL SEG

Znaczenie parametrów:

  • args[1] - czy opublikować tweeta? 0 = nie, 1 = tak
  • args[2] - kod ISO3 pierwszej drużyny (gospodarza)
  • args[3] - kod ISO3 drugiej drużyny (gościa)

Uwaga - kolejność kodów drużyn ma znaczenie dla pobierania wyniku.

Analiza brzydkich wyrazów i wzmianek osób:

Rscript polskie_mecze.R 1 pl POL SEG

Znaczenie parametrów:

  • args[1] - czy opublikować tweeta? 0 = nie, 1 = tak
  • args[2] - jakiego słownika brzyskich słów użyć? pl = polskiego, eng (lub coś innego) = angielski
  • args[3] - kod ISO3 pierwszej drużyny (gospodarza)
  • args[4] - kod ISO3 drugiej drużyny (gościa)

Przy użyciu nie-polskiego słownika nie wszystkie wykresy się generują - ze względu na słownik osób ograniczony tylko do polskiegj drużyny.

You can’t perform that action at this time.