Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
28 lines (19 sloc) 1.63 KB

Kursy online

Nie są to jedyne kursy testowania oprogramowania, które dostępne są w internecie. Wyszczególniłem kursy, które według mnie warte są poświęcenia swojego czasu i uwagi.

📚 Materiały

Dodatkowe zbiory kursów:

Szukasz kursów ISTQB?

{% page-ref page="certyfikacja/istqb.md" %}

You can’t perform that action at this time.