Skip to content
Czech Python user group docs / Dokumentace české Python komunity
Branch: master
Clone or download
Latest commit 0353995 Jun 21, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.circleci
_scripts fix regexp May 9, 2019
_static
guides
operations
.gitignore
CONTRIBUTING.rst
LICENSE
LICENSE.MIT
Pipfile
Pipfile.lock Bump sphinx from 2.1.1 to 2.1.2 Jun 20, 2019
README.rst
conf.py
index.rst
readthedocs.yml
requirements.txt

README.rst

Příručka pro pořadatele - Python v ČR

Tato příručka je komunitní projekt českých Pythonistů. Jejím cílem je poskytnout materiály a know-how pro pořadatele a částečně i účastníky (např. kouče) různých akcí, jako jsou srazy, workshopy, kurzy.

Příručka je tvořena jako otevřená, do jejího zdrojového kódu a textů může kdokoliv navrhovat změny. Texty a obrázky těchto materiálů jsou uvolněny pod licencí CC BY-SA 4.0. Za touto příručkou stojí Pyvec, neziskovka podporující v ČR aktivity kolem programovacího jazyka Python.

You can’t perform that action at this time.