Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Přidání hyperlinků #641

Open
ZuziVa opened this issue Aug 1, 2020 · 0 comments
Open

Přidání hyperlinků #641

ZuziVa opened this issue Aug 1, 2020 · 0 comments

Comments

@ZuziVa
Copy link

ZuziVa commented Aug 1, 2020

Bylo by pro snazší orientaci fajn v případě, kdy text odkazuje na předchozí lekce či funkce, které jsou pokryté v jiných lekcích tam rovnou dát hyperlink. Např. v lekci https://naucse.python.cz/2020/brno-jaro-snake/snake/tile-selection/ se v části "Projít všechny souřadnice" odkazuje na funkci zip. Také by bylo super udělat jeden odkaz, kde jsou odkazy na všechny taháky na jednom místě a ten by se dal dávat ke všem lekcím, aby člověk nemusel ty taháky hledat

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

1 participant