Skip to content

Commit

Permalink
[TRANSUP] pl
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
Cracert committed Mar 9, 2014
1 parent 637359a commit 10ddb02
Showing 1 changed file with 14 additions and 1 deletion.
15 changes: 14 additions & 1 deletion i18n/qgis_pl.ts
Expand Up @@ -68184,7 +68184,20 @@ Nie ma jeszcze możliwości zmiany jej wyglądu, można jedynie dostosować jej

See <a href="http://gdal.org/ogr/ogr_formats.html">OGR Vector formats</a> for a list of supported formats and the available options.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;h3&gt;Zapisz warstwę wektorową jako...&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;Umożliwia zapis warstwy wektorowej w różnych formatach poprzez bibliotekę GDAL/OGR.

&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Z listy &lt;label&gt;Format&lt;/label&gt; wybierz format docelowy.
&lt;li&gt;W polu &lt;label&gt;Zapisz jako&lt;/label&gt; wprowadź nazwę pliku docelowego lub wybierz go używając klawisza &lt;label&gt;Przeglądaj&lt;/label&gt;.
&lt;li&gt;Wybierz &lt;label&gt;Kodowanie&lt;/label&gt; tabeli atrybutów z listy dostępnych opcji.
&lt;li&gt;WYbierając &lt;label&gt;Układ współrzędnych&lt;/label&gt; możesz dokonać reprojekcji warstwy docelowej do wybranego ukłądu współrzędnych.
&lt;li&gt;Biblioteka OGR udostępnia również wiele opcji dla poszczególnych formatów. Użyj pola &lt;label&gt;źródło danych&lt;/label&gt; oraz &lt;label&gt;layer&lt;/label&gt;, aby dodać dodatkowe opcji. Opcje należy wpisywać w oddzielnych wierszach (np. &lt;code&gt;SPATIALITE=yes&lt;/code&gt; w &lt;label&gt;źródle danych&lt;/label&gt; aby utworzyć warstwę SpatiaLite używając sterownika SQLite).
&lt;/ul&gt;

Zobacz &lt;a href=&quot;http://gdal.org/ogr/ogr_formats.html&quot;&gt;formaty wektorowe OGR&lt;/a&gt;, aby poznać pełną listę obsługiwanych formatów oraz dostępne opcje.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgscontexthelp_texts.cpp" line="1457"/>
Expand Down

0 comments on commit 10ddb02

Please sign in to comment.