Skip to content
Permalink
Browse files
[TRANSUP] pl: QObject, Composer, GRASS, Memory
  • Loading branch information
Cracert committed Feb 15, 2014
1 parent 8f7c879 commit cd4c4f9bf7a5baeaf69edea0f9e0f08bb3d0aa6f
Showing with 56 additions and 50 deletions.
  1. +56 −50 i18n/qgis_pl.ts
@@ -353,7 +353,7 @@ This table is essential for many GIS applications for enumeration of tables.</so
</message>
<message>
<source>Spatial ref:</source>
<translation type="unfinished">Układ współrz.:</translation>
<translation>Układ współrz.:</translation>
</message>
<message>
<source>Estimated extent:</source>
@@ -4262,7 +4262,7 @@ http://trac.faunalia.it/GdalTools-plugin</translation>
</message>
<message>
<source>No input files to process.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Brak plików źródłowych do przetwarzania.</translation>
</message>
<message>
<source>The following files were not created:
@@ -8437,13 +8437,18 @@ Działa na aktualnie edytowanej warstwie</translation>
original location (probably you do not
have permission to do it). Please, use
the &apos;Save as...&apos; option.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ten model nie może zostać zapisany
w miejscu źródłowym (prawdopodobnie
nie masz do tego uprawnień). Użyj
opcji &apos;Zapisz jako...&apos;.</translation>
</message>
<message>
<source>The selected model could not be loaded.

Wrong line: %s</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wybrany model nie może zostać wczytany.

Błąd w linii: %s</translation>
</message>
<message>
<source>Model doesn&apos;t contains any algorithms and/or parameters and can&apos;t be executed</source>
@@ -10750,7 +10755,7 @@ Błąd (%2): %3</translation>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="534"/>
<source>BNA records may contain from 2 to 4 identifiers per record. Some software packages only support a precise number of identifiers. You can override the default value (2) by a precise value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Format BNA może zawierać 2-4 identyfikatory w wierszu. Niektóre programy wymagają ściśle określonej ich liczby. Domyśla wartość (2) może zostać zastąpiona inną.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="546"/>
@@ -10760,12 +10765,12 @@ Błąd (%2): %3</translation>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="555"/>
<source>Limit the number of coordinate pairs per line in multiline format.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ogranicz liczbę par współrzędnych w wierszu używając formatu wielowierszowego.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="560"/>
<source>Set the number of decimal for coordinates. Default value is 10.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ustala liczbę miejsc dziesiętnych dla współrzędnych. Wartość domyślna to 10.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="580"/>
@@ -10785,12 +10790,13 @@ Błąd (%2): %3</translation>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="613"/>
<source>Field separator character. Default value : COMMA</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translatorcomment>czy ta lista (comma, semicolon, tab) jest wpisana na stałe w kodzie?</translatorcomment>
<translation type="unfinished">Znak separatora. Wartość domyślna: COMMA</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="622"/>
<source>Write a UTF-8 Byte Order Mark (BOM) at the start of the file.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wstaw BOM na początku pliku UTF-8.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="642"/>
@@ -10805,7 +10811,7 @@ Błąd (%2): %3</translation>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="670"/>
<source>Set to YES to resize fields to their optimal size.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wybierz TAK, aby optymalnie dostosować rozmiar pól.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="692"/>
@@ -10825,7 +10831,7 @@ Błąd (%2): %3</translation>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="747"/>
<source>whether the document must be in RSS 2.0 or Atom 1.0 format. Default value : RSS</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>czy dokument musi być w formacie RSS 2.0 lub Atom 1.0. Wartość domyślna: RSS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="756"/>
@@ -10850,32 +10856,32 @@ Błąd (%2): %3</translation>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="789"/>
<source>Value put inside the &lt;title&gt; element in the header. If not provided, a dummy value will be used as that element is compulsory.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zawartość elementu &lt;title&gt; nagłówka. W przypadku jego braku, zostanie wpisana wartość zastępcza.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="795"/>
<source>Value put inside the &lt;description&gt; element in the header. If not provided, a dummy value will be used as that element is compulsory.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zawartość elementu &lt;description&gt; nagłówka. W przypadku jego braku, zostanie wpisana wartość zastępcza.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="801"/>
<source>Value put inside the &lt;link&gt; element in the header. If not provided, a dummy value will be used as that element is compulsory.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zawartość elementu &lt;link&gt; nagłówka. W przypadku jego braku, zostanie wpisana wartość zastępcza.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="807"/>
<source>Value put inside the &lt;updated&gt; element in the header. Should be formatted as a XML datetime. If not provided, a dummy value will be used as that element is compulsory.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zawartość elementu &lt;updated&gt; nagłówka. Powinna zostać podana w formacie XML datetime. W przypadku braku, zostanie wpisana wartość zastępcza.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="814"/>
<source>Value put inside the &lt;author&gt;&lt;name&gt; element in the header. If not provided, a dummy value will be used as that element is compulsory.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zawartość elementu &lt;author&gt;&lt;name&gt; nagłówka. W przypadku ich braku, zostanie wpisana wartość zastępcza.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="820"/>
<source>Value put inside the &lt;id&gt; element in the header. If not provided, a dummy value will be used as that element is compulsory.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zawartość elementu &lt;id&gt; nagłówka. W przypadku jego braku, zostanie wpisana wartość zastępcza.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="841"/>
@@ -10890,17 +10896,17 @@ Błąd (%2): %3</translation>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="862"/>
<source>This is the prefix for the application target namespace.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prefiks dla przestrzeni nazw programu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="867"/>
<source>Can be set to TRUE to avoid writing the prefix of the application target namespace in the GML file.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Można ustawić jako TRUE, aby uniknąć dodawania prefiksu przestrzeni nazw programu w pliku GML.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="873"/>
<source>Defaults to &apos;http://ogr.maptools.org/&apos;. This is the application target namespace.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Przestrzeń nazw programu. Domyślnie &quot;http://ogr.maptools.org/&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="879"/>
@@ -10955,12 +10961,12 @@ Błąd (%2): %3</translation>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1038"/>
<source>Allows you to specify the field to use for the KML &lt;name&gt; element. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pozwala określić kolumnę wykorzystywaną jako element &lt;name&gt; KML.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1043"/>
<source>Allows you to specify the field to use for the KML &lt;description&gt; element.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pozwala określić kolumnę wykorzystywaną jako element &lt;description&gt; KML.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="1048"/>
@@ -19743,7 +19749,7 @@ Zmniejsz rozdzielczość lub rozmiar papieru.</translation>
<message>
<location filename="../src/app/composer/qgscomposer.cpp" line="3143"/>
<source>Landscape</source>
<translation type="unfinished">Poziomo</translation>
<translation>poziomo</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;p&gt;The SVG export function in Qgis has several problems due to bugs and deficiencies in the </source>
@@ -21556,7 +21562,7 @@ Zmniejsz rozdzielczość lub rozmiar papieru.</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposerlegendwidgetbase.ui" line="355"/>
<source>Auto update</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aktualizuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposerlegendwidgetbase.ui" line="368"/>
@@ -21578,22 +21584,22 @@ Zmniejsz rozdzielczość lub rozmiar papieru.</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposerlegendwidgetbase.ui" line="386"/>
<source>Title font...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tytułu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposerlegendwidgetbase.ui" line="393"/>
<source>Subgroup font...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Podgrupy...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposerlegendwidgetbase.ui" line="400"/>
<source>Group font...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Grupy...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposerlegendwidgetbase.ui" line="407"/>
<source>Item font...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Symbolu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposerlegendwidgetbase.ui" line="414"/>
@@ -22586,7 +22592,7 @@ Zmniejsz rozdzielczość lub rozmiar papieru.</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposermapwidgetbase.ui" line="128"/>
<source>Map rotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Obrót mapy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposermapwidgetbase.ui" line="212"/>
@@ -22788,7 +22794,7 @@ Zmniejsz rozdzielczość lub rozmiar papieru.</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposerpicturewidgetbase.ui" line="216"/>
<source>Image rotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Obrót obrazu</translation>
</message>
<message>
<source>Loading SVG previews...</source>
@@ -23541,12 +23547,12 @@ Zmniejsz rozdzielczość lub rozmiar papieru.</translation>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposertablewidgetbase.ui" line="220"/>
<source>Header font...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nagłówka...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposertablewidgetbase.ui" line="227"/>
<source>Content font...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zawartości...</translation>
</message>
<message>
<source>Grid stroke width</source>
@@ -34320,32 +34326,32 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/qgsgrassplugin.cpp" line="137"/>
<source>Open Mapset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Otwórz mapset</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/qgsgrassplugin.cpp" line="139"/>
<source>New Mapset</source>
<translation type="unfinished">Nowy mapset</translation>
<translation>Nowy mapset</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/qgsgrassplugin.cpp" line="141"/>
<source>Close Mapset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zamknij mapset</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/qgsgrassplugin.cpp" line="144"/>
<source>Add GRASS Vector Layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dodaj warstwę wektorową GRASS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/qgsgrassplugin.cpp" line="150"/>
<source>Open GRASS Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Otwórz narzędzia GRASS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/qgsgrassplugin.cpp" line="165"/>
<source>Create New Grass Vector</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Utwórz nową warstwę wektorową GRASS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/qgsgrassplugin.cpp" line="579"/>
@@ -35458,7 +35464,7 @@ Może to być spowodowane problemem w sieci lokalnej lub problemem serwera WMS.<
<message>
<location filename="../src/app/qgsidentifyresultsdialog.cpp" line="1332"/>
<source>Attributes changed</source>
<translation type="unfinished">Zmieniono atrybuty</translation>
<translation>Zmieniono atrybuty</translation>
</message>
<message>
<source>Attribute changes</source>
@@ -39678,37 +39684,37 @@ http://my.host.com/cgi-bin/mapserv.exe</translation>
<message>
<location filename="../src/providers/memory/qgsmemoryprovider.cpp" line="89"/>
<source>Whole number (smallint - 16bit)</source>
<translation type="unfinished">Liczby całkowite (smallint - 16bit)</translation>
<translation>Liczby całkowite (smallint - 16bit)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/memory/qgsmemoryprovider.cpp" line="90"/>
<source>Whole number (integer - 32bit)</source>
<translation type="unfinished">Liczby całkowite (integer - 32bit)</translation>
<translation>Liczby całkowite (integer - 32bit)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/memory/qgsmemoryprovider.cpp" line="91"/>
<source>Whole number (integer - 64bit)</source>
<translation type="unfinished">Liczby całkowite (integer - 64bit)</translation>
<translation>Liczby całkowite (integer - 64bit)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/memory/qgsmemoryprovider.cpp" line="92"/>
<source>Decimal number (numeric)</source>
<translation type="unfinished">Liczby dziesiętne (numeric)</translation>
<translation>Liczby dziesiętne (numeric)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/memory/qgsmemoryprovider.cpp" line="93"/>
<source>Decimal number (decimal)</source>
<translation type="unfinished">Liczby dziesiętne (decimal)</translation>
<translation>Liczby dziesiętne (decimal)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/memory/qgsmemoryprovider.cpp" line="97"/>
<source>Decimal number (double)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Liczby dziesiętne (double)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/memory/qgsmemoryprovider.cpp" line="100"/>
<source>Text, unlimited length (text)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pole testowe nieograniczonej długości (text)</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -44348,7 +44354,7 @@ Always network: always load from network and do not check if the cache has a val
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="3971"/>
<source>Ask for datum transformation when no default is defined</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pytaj o transformację, gdy brak domyślnej.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="4029"/>
@@ -57690,17 +57696,17 @@ Pojawił się problem z bazą danych symboli.</translation>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgssymbollayerv2widget.cpp" line="51"/>
<source>Size</source>
<translation type="unfinished">Rozmiar</translation>
<translation>Rozmiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgssymbollayerv2widget.cpp" line="58"/>
<source>area</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>powierzchnia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgssymbollayerv2widget.cpp" line="61"/>
<source>diameter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>średnica</translation>
</message>
</context>
<context>

0 comments on commit cd4c4f9

Please sign in to comment.