Skip to content
Permalink
Browse files
translation update: pl
git-svn-id: http://svn.osgeo.org/qgis/trunk@13066 c8812cc2-4d05-0410-92ff-de0c093fc19c
  • Loading branch information
borysiasty committed Mar 17, 2010
1 parent 24b1c0b commit d8702188042ef4b3fe716e6fcc7a02b54b6c8a61
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 i18n/qgis_pl_PL.ts
@@ -16839,7 +16839,7 @@ Rozszerzona informacja o błędzie:
<message>
<location filename="../src/app/ogr/qgsnewogrconnection.cpp" line="93"/>
<source>Connection to %1 was successful</source>
<translation>Połączenie do %1 zakończone pomyślnie</translation>
<translation>Połączenie do %1 nawiązane pomyślnie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/ogr/qgsnewogrconnection.cpp" line="109"/>
@@ -18501,7 +18501,7 @@ Funkcje geoprocesingu są dostępne wyłącznie dla warstw PostgreSQL/PostGIS</t
<message>
<location filename="../src/app/postgres/qgspgnewconnection.cpp" line="217"/>
<source>Connection to %1 was successful</source>
<translation>Połączenie do %1 zakończone pomyślnie</translation>
<translation>Połączenie do %1 nawiązane pomyślnie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/postgres/qgspgnewconnection.cpp" line="223"/>

0 comments on commit d870218

Please sign in to comment.