Skip to content
Permalink
Browse files
Slovak translation for context help from ticket #497 from lubaby
git-svn-id: http://svn.osgeo.org/qgis/trunk@6338 c8812cc2-4d05-0410-92ff-de0c093fc19c
  • Loading branch information
g_j_m committed Dec 29, 2006
1 parent 62e38c5 commit f66cb7f36d236f6cffe35326944e5d25ae38ee09
@@ -0,0 +1 @@
<h3>Modul na prácu s vrstvou z oddeleného textu</h3>
@@ -0,0 +1,22 @@
<h3>Geopriestorové záložky</h3>
Geopriestorové záložky vám dovolia zaznačiť si pohľad (polohu) určitej lokality (miesta) a vrátiť sa k nej neskôr.

<h4>Vytvorenie záložky</h4>
Postup na vytvorenie záložky:
<ol>
<li>Nastavte pohľad (približovaním, oddaľovaním posúvaním mapy) tak aby obsahoval záujmovú oblasť
<li>Kliknite na ikonu <i>Vytvoriť novú geopriestorovú záložku</i> alebo použite klávesovú skratku Ctrl-B
<li>Vložte popisný názov záložky (do 255 znakov)
<li>Kliknutím na tlačidlo <i>OK</i> vytvoríte geopriestorovú záložku; kliknutím na <i>Zrušiť</i> opustíte dialógové okno bez toho aby bola záložka vytvorená
</ol>
Poznámka: Je možné mať viacero záložiek s tým istým názvom.
<h4>Práca so záložkami</h4>
So záložkami možno narábať kliknutím na tlačidlo <i>Ukázať geopriestorové záložky</i> alebo vybratím položky <i>Geopriestorové záložky</i> z menu <i>Pohľad</i>. Dialógové okno so záložkami vám dovolí zmeniť pohľad podľa záložky alebo vymazať nektorú záložku. Nie je možné upraviť názov záložky, alebo súradnice..
<h5>Zmena mapového pohľadu podľa záložky</h5>
V dialógovom okne Záložky vyberte kliknutím požadovanú záložku a následným kliknutím na tlačidlo <i>Pohľad na</i> sa zmeníte mapový pohľad tak, aby zodpovedal danej záložke.
<p>
Zmeniť pohľad možno aj priamo dvojklikom na danú záložku.

<h5>Vymazanie záložky</h5>
Na vymazanie záložky zo zoznamu záložiek v kliknite najskôr na záložku ktorú chcete vymazať a následne na tlačidlo <i>Vymazať</i>. Svoje rozhodnutie povrďte kliknutím na <i>Áno</i>, prípadne môžete váš zámer zmeniť a kliknutím na <i>Nie</i> zrušiť operáciu vymazania záložky.

@@ -0,0 +1,2 @@
<h3>Tvorba novej vektorovej vrstvy</h3>

@@ -0,0 +1 @@
Vytvorenie nového spojenia WMS
@@ -0,0 +1 @@
<h3>Zásuvný modul na označenie autorských práv</h3>
@@ -0,0 +1,26 @@
<h3>Vlastnosti projektu</h3>
Toto dialógové okno vám umožní nastaviť množstvo vlastností viažúcich sa na <i>Projekt</i>. Projekt je množina vrstiev a ich nastavení ako aj ďalšie informácie potrebné k tomu aby bolo možné načítať projekt z disku.<p>

<h4>Záložka Všeobecné</h4>
<table border=1>
<tr>
<td>Názov projektu</td><td>popisný titulok projektu. Tento tiulok sa bude zobrazovať v titulnom riadku okna QGIS</td>
</tr>
<tr>
<td>Mapové jednotky</td><td>Vyberte mapové jednotky zodpovedajúce vrstvám projektu</td>
</tr>
<tr>
<td>Presnosť/Presnosť zobrazovanie polohy kurzora</td><td>Ručné nastavnie sa používa na nastavenie presnosti zobrazovania v stavovom riadku. Pri pohybe myšou po mapovom plátne sa súradnice v stavovom riadku automaticky aktualizujú a sú zobrazované s presnosťou nastavenou v tomto okne. Automaticky (predvolené nastavenia) zorbazovaná presnosť je nastavená na základe štandardnej presnosti mapových jednotiek.</td>
</tr>
<tr>
<td>Nastavenie digitalizácie</td><td>Nastavenie umožňuje určiť toleranciu zameriavania v pixeloch, hrúbku čiary používanej pri digitalizácii a farbu digitalizačnej čiary.</td>
</tr>
<tr><td>Farba výberu</td><td>Touto farbou budú na mape zobrazené všetky vybrané (označené) objekty.</td>
</tr>
</table>
<a anchor="projections"></a><h4>Záložka Mapové zobrazenia</h4>
Záložka Mapové zobrazovania umožňuje nastaviť mapové zobrazenie aktuálneho projektu a zapnúť priame prevody medzi zobrazeniami (OTF). Na nastavenie a zapnutie prevodu medzi zobrazeniami nie je potrebné uložiť projekt.<p>
Na zapnutie priemeho prevodu medzi mapovými zobrazeniami, kliknite na zaškrtávacie políčko <i>Zapnúť priame prevody medzi zobrazeniami</i>. Potom vyberte zo zoznamu zmepisných alebo mapových súradnicových systémov mapové zobrazenie zodpovedajúce projektu (na mapovom plátne) .
<p>
Príslušný súradnicový systém možno nájsť aj zadaním jeho PostGIS SRID, EPSG kódu, alebo QGIS SRSRID a následným kliknutím na tlačidlo <i>Nájsť</i>.

@@ -0,0 +1,6 @@
<h3>Nástroje na meranie</h3>
V QGISe existujú dva nástroje na meranie -- jeden slúži na meranie dĺžky, druhý na meranie plošného obsahu. V súčasnosti oba udávajú výsledky iba v metrických jednotkách. Jednoduché kliknutie pravým tlačidlom myši zastaví meranie, dvojklik pravým tlačidlom začne nové meranie.
<h4>Meranie dĺžok</h4>
Vyberte (kliknutím) nástroj na meranie dĺžok a vyklikajte cestu, ktorú chcete zmerať. V okne sa zobrazuje dĺžka každého úseku ako aj celková dĺžka cesty. S nástrojom na meranie možno merať aj vzdialenosti aj plochy priamo na mapovom plátne.
<h4>Meranie plôch</h4>
Vyberte (kliknutím) nástroj na meranie rozlohy a klikaním vytvorte oblasť, ktorej rozlohu si želáte zmerať. Celková rozloha sa zobrazuje priebežne počas vášho klikania.
@@ -0,0 +1,8 @@
<h3>Identifikácia objektov</h3>
<p>
Okno s výsledkami ukazuje všetky tie objekty, ktoré boli identifikované v okruhu danom polomerom vyhľadávania.
Detail výsledku si možno prezrieť rozbalením informácie o objekte kliknutím na znamienko plus (+) naľavo od každého objektu.
</p>
<p>
Polomer vyhľadávania je možné nastaviť v záložke Mapové nástroje v dialógovom okne Vlastnosti (Nastavenia|Vlastnosti).
</p>
@@ -0,0 +1 @@
<h3>Pomocník k WMS</h3>
@@ -0,0 +1 @@
<h3>Tabuľka atribútov</h3>
@@ -0,0 +1,33 @@
<h3>Export QGIS projektu do súboru vo formáte Map apliekácie MapServer</h3>
<p>
Tento nástroj dovoľuje exportovať uložený projekt v súbore vo formáte QGIS project do súboru vo formáte Map pre aplikáciu Mapserver. Tento nástroj je nainštalovaný v adresári spustiteľných súborov QGISu a možno ho použiť aj nezávisle od QGISu. Jedinými povinnými vstupmi sú súbor <b>Map</b> a súbor projektu <b>QGIS project</b>.
</p>
<h4>Súbory</h4>
<dl>
<dt>Súbor Map</dt>
<dd>Zadajte meno výsledného súboru vo formáte Map. Na učenie cesty k adresáru do ktorého sa súbor uloží môžete využiť tlačidlo Prechádzať.
<dt>Súbor projektu vo formáte Qgis project</dt>
<dd>Zadajte úplnú cestu k súboru projektu QGIS project (.qgs) ktorý bude exportovaný. Na určenie cesty k súboru projektu môžete využiť tlačidlo Prechádzať.</dd>
</dl>
<h4>Parametre súboru Map</h4>
Tieto hodnoty sú zapísané na príslušné miesta do súboru Map. Nastavuje sa nimi výsledná veľkosť obrázka, jednotky a formát súboru.
<dl>
<dt>Názov</dt>
<dd>Názov mapy. Tento názov je pripojený ako predpona ku všetkým obrázkom generovaným Mapserverom.</dd>
<dt>Šírka</dt>
<dd>Šírka výsledného obrázka v pixeloch.</dd>
<dt>Výška</dt>
<dd>Výška výsledného obrázka v pixeloch.</dd>
<dt>Jednotky</dt>
<dd>Jednotky merania použité vo výstupe</dd>
<dt>Formát súboru</dt>
<dd>Formát výsledného obrázka vygenereovaného MapServerom</dd>
</dl>
<h4>Definícia webového rozhrania</h4>
<dl>
<dt>Šablóna</dt>
<dd>Úplná cesta k súboru šablóny MapServera, ktorá sa použije spolu so súborom Map</dd>
<dt>Hlavička</dt>
<dd>Úplná cesta k súboru hlavičky MapServera, ktorá sa použije spolu so súborom Map</dd>
<dt>Pätička</dt>
<dd>Úplná cesta k súboru pätičky MapServera, ktorá sa použije spolu so súborom Map</dd>
@@ -0,0 +1,18 @@
Na vytvorenie nového spojenia PostGIS je potrebné vedieť adresu hostiteľského počítača, port a prihlasovacie meno a heslo na databázový server.
<h4>Požadované parametre</h4>
<ul>
<li>Meno - popisný názov pre toto spojenie
<li>Hostiteľ - názov (adresa) hostiteľského počítača databázy (napr. madison.qgis.org)
<li>Databáza - meno databázy na ktorú sa pripájame
<li>Port - port na ktorom počúva databáza PostgreSQL. Štandardným portom je port 5432. Pokiaľ si nie ste istý v tomto nastavení, poraďte sa s vaším správcom databázy.
<li>Meno užívateľa - prihlasovacie meno k vašej databáze
<li>Heslo - vaše heslo do databázy
</ul>
<h4>Voľby</h4>
<ol>
<li><i>Uložiť heslo</i> - vaše heslo sa uloží takže ho zakaždým nebudete musieť zadávať. Heslo je ukladane ako čistý text v nastaveniach QGISu.
<li><i>Prezerať len tabuľku geometry_columns</i> - zvyčajne QGIS preveruje každú tabuľku v databáze a zisťuje, či má stĺpec s geometriou. V prípade že je táto podmienka splnená pridá tabuľku do zoznamu vrstiev. Zaškrtnutím tohoto políčka QGIS zobrazí len zoznam tých tabuliek ktoré boli "zaregistrované" t.j. majú svoj záznam v tabuľke geometry_columns.
<li><i>Prezerať len schému 'public'</i> - obmedzí vyhľadávanie vrstiev len na schému public
</ol>
<h4>Skúška spojenia</h4>
Kliknutím na tlačidlo <i>Vyskúšať spojenie</i> sa inicializuje spojenie attempt to the database using the parameters you specified. Toto je dobrý spôsob akpo vyskúšať parametre spojenia predtým než bude spojenie uložené.
@@ -0,0 +1,20 @@
<h3>Pridanie tabuliek PostGIS</h3>
Toto dialógové okno slúži na pridanie vrstiev PostGIS (tabuliek so stĺpcom obsahujúcim geometriu) na mapové plátno QGISu.
<h4>Spojenia</h4>
<ul>
<li>Z rozbaľovacieho menu vyberte spojenie, ktoré chcete použiť a kliknite na tlačidlo <i>Pripojiť</i>
<li>Pokiaľ nie sú na výber žiadne spojenia, použite tlačidlo <i>Nové</i> na vytvorenie nového spojenia
<li>Kliknutím na tlačidlo <i>Upraviť</i> môžete upraviť nastavenie spojenia
</ul>
<h4>Pridávanie vrstiev</h4>
Postup na pridanie vrstvy:
<ol>
<li>V rozbaľovacom menu vyberte požadované spojenie
<li>Kliknite na tlačidlo <i>Pripojiť</i>
<li>Nájdite v zozname vrstvu, ktorú chcete pridať klikním ju označte
<li>Klikaním so stlačenou klávesou Ctrl môžete označiť naraz viacero vrstiev
<li>Kliknutím na tlačidlo <i>Pridať</i> sa ozančené vrstva/vrstvy pridajú do mapy
</ol>
<h4>Filtrovanie vrstiev</h4>
Obsah vrstvy možno pred pridaním do mapy filtrovať. Dvojklikom na názov vrstvy sa otvorí nástroj na tvorbu dopytov, ktorý umožňuje vytvoriť SQL dopyt, ktorý sa použije ako filter záznamov.

@@ -0,0 +1,26 @@
<h3>Vlastnosti vektorovej vrstvy</h3>
Toto dialógové okno vám umožňuje nastaviť vlastnosti vektrovej vrstvy. Je tu päť záložiek:
<ol>
<li><a href="#symbology">Symbolika</a></li>
<li><a href="#general">Všobecné</a></li>
<li><a href="#metadata">Meta údaje</a></li>
<li><a href="#labels">Popisy</a></li>
<li><a href="#actions">Akcie</a></li>
</ol>
<a name="symbology">
<h4>Symbolika</h4>
</a>

<a name="general">
<h4>Všeobecné</h4>
</a>

<a name="metadata">
<h4>Meta údaje</h4>
</a>
<a name="labels">
<h4>Popisy</h4>
</a>
<a name="actions">
<h4>Akcie</h4>
</a>
@@ -0,0 +1,10 @@
<h3>Skladateľ výstupov pre tlač</h3>

<p>
Skladateľ tlačových výstupov vám dovolí rozmiestniť/rozvrhnúť jednotlivé položky na stránku ktorú možno potom vytlačiť. Položkami sú obsah mapového plánta, grafická mierka, legenda, voliteľné obrázky.
</p>

<p>
Kliknitím na jednu z ikon v hornej časti okna Skladateľa vyberiete tým položku, ktorú chcete umiestniť na stránku a následným nakreslením na stránku ju umiestnite na stránke. Veľkosť položiek ako je mapa a grafická mierka možno nastaviť kliknutím a ťahaním priamo na strane. Ďalšie položky majú pevnú veľkosť, tá však môže byť neskôr zmenená vybratím (označením) príslušnej položky a zmenou veľkosti na paneli vpravo.
</p>

@@ -0,0 +1 @@
<h3>Zásuvný modul na prácu s GPS</h3>

0 comments on commit f66cb7f

Please sign in to comment.