Skip to content

Commit

Permalink
Slovak translation for context help from ticket #497 from lubaby
Browse files Browse the repository at this point in the history
git-svn-id: http://svn.osgeo.org/qgis/trunk@6338 c8812cc2-4d05-0410-92ff-de0c093fc19c
  • Loading branch information
g_j_m committed Dec 29, 2006
1 parent 62e38c5 commit f66cb7f
Show file tree
Hide file tree
Showing 16 changed files with 177 additions and 0 deletions.
1 change: 1 addition & 0 deletions resources/context_help/1033030847_sk_SK
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1 @@
<h3>Modul na prácu s vrstvou z oddeleného textu</h3>
22 changes: 22 additions & 0 deletions resources/context_help/151694916_sk_SK
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,22 @@
<h3>Geopriestorové záložky</h3>
Geopriestorové záložky vám dovolia zaznačiť si pohľad (polohu) určitej lokality (miesta) a vrátiť sa k nej neskôr.

<h4>Vytvorenie záložky</h4>
Postup na vytvorenie záložky:
<ol>
<li>Nastavte pohľad (približovaním, oddaľovaním posúvaním mapy) tak aby obsahoval záujmovú oblasť
<li>Kliknite na ikonu <i>Vytvoriť novú geopriestorovú záložku</i> alebo použite klávesovú skratku Ctrl-B
<li>Vložte popisný názov záložky (do 255 znakov)
<li>Kliknutím na tlačidlo <i>OK</i> vytvoríte geopriestorovú záložku; kliknutím na <i>Zrušiť</i> opustíte dialógové okno bez toho aby bola záložka vytvorená
</ol>
Poznámka: Je možné mať viacero záložiek s tým istým názvom.
<h4>Práca so záložkami</h4>
So záložkami možno narábať kliknutím na tlačidlo <i>Ukázať geopriestorové záložky</i> alebo vybratím položky <i>Geopriestorové záložky</i> z menu <i>Pohľad</i>. Dialógové okno so záložkami vám dovolí zmeniť pohľad podľa záložky alebo vymazať nektorú záložku. Nie je možné upraviť názov záložky, alebo súradnice..
<h5>Zmena mapového pohľadu podľa záložky</h5>
V dialógovom okne Záložky vyberte kliknutím požadovanú záložku a následným kliknutím na tlačidlo <i>Pohľad na</i> sa zmeníte mapový pohľad tak, aby zodpovedal danej záložke.
<p>
Zmeniť pohľad možno aj priamo dvojklikom na danú záložku.

<h5>Vymazanie záložky</h5>
Na vymazanie záložky zo zoznamu záložiek v kliknite najskôr na záložku ktorú chcete vymazať a následne na tlačidlo <i>Vymazať</i>. Svoje rozhodnutie povrďte kliknutím na <i>Áno</i>, prípadne môžete váš zámer zmeniť a kliknutím na <i>Nie</i> zrušiť operáciu vymazania záložky.

2 changes: 2 additions & 0 deletions resources/context_help/165149618_sk_SK
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,2 @@
<h3>Tvorba novej vektorovej vrstvy</h3>

1 change: 1 addition & 0 deletions resources/context_help/308026563_sk_SK
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1 @@
Vytvorenie nového spojenia WMS
1 change: 1 addition & 0 deletions resources/context_help/32338213_sk_SK
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1 @@
<h3>Zásuvný modul na označenie autorských práv</h3>
26 changes: 26 additions & 0 deletions resources/context_help/361087368_sk_SK
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,26 @@
<h3>Vlastnosti projektu</h3>
Toto dialógové okno vám umožní nastaviť množstvo vlastností viažúcich sa na <i>Projekt</i>. Projekt je množina vrstiev a ich nastavení ako aj ďalšie informácie potrebné k tomu aby bolo možné načítať projekt z disku.<p>

<h4>Záložka Všeobecné</h4>
<table border=1>
<tr>
<td>Názov projektu</td><td>popisný titulok projektu. Tento tiulok sa bude zobrazovať v titulnom riadku okna QGIS</td>
</tr>
<tr>
<td>Mapové jednotky</td><td>Vyberte mapové jednotky zodpovedajúce vrstvám projektu</td>
</tr>
<tr>
<td>Presnosť/Presnosť zobrazovanie polohy kurzora</td><td>Ručné nastavnie sa používa na nastavenie presnosti zobrazovania v stavovom riadku. Pri pohybe myšou po mapovom plátne sa súradnice v stavovom riadku automaticky aktualizujú a sú zobrazované s presnosťou nastavenou v tomto okne. Automaticky (predvolené nastavenia) zorbazovaná presnosť je nastavená na základe štandardnej presnosti mapových jednotiek.</td>
</tr>
<tr>
<td>Nastavenie digitalizácie</td><td>Nastavenie umožňuje určiť toleranciu zameriavania v pixeloch, hrúbku čiary používanej pri digitalizácii a farbu digitalizačnej čiary.</td>
</tr>
<tr><td>Farba výberu</td><td>Touto farbou budú na mape zobrazené všetky vybrané (označené) objekty.</td>
</tr>
</table>
<a anchor="projections"></a><h4>Záložka Mapové zobrazenia</h4>
Záložka Mapové zobrazovania umožňuje nastaviť mapové zobrazenie aktuálneho projektu a zapnúť priame prevody medzi zobrazeniami (OTF). Na nastavenie a zapnutie prevodu medzi zobrazeniami nie je potrebné uložiť projekt.<p>
Na zapnutie priemeho prevodu medzi mapovými zobrazeniami, kliknite na zaškrtávacie políčko <i>Zapnúť priame prevody medzi zobrazeniami</i>. Potom vyberte zo zoznamu zmepisných alebo mapových súradnicových systémov mapové zobrazenie zodpovedajúce projektu (na mapovom plátne) .
<p>
Príslušný súradnicový systém možno nájsť aj zadaním jeho PostGIS SRID, EPSG kódu, alebo QGIS SRSRID a následným kliknutím na tlačidlo <i>Nájsť</i>.

6 changes: 6 additions & 0 deletions resources/context_help/687883780_sk_SK
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,6 @@
<h3>Nástroje na meranie</h3>
V QGISe existujú dva nástroje na meranie -- jeden slúži na meranie dĺžky, druhý na meranie plošného obsahu. V súčasnosti oba udávajú výsledky iba v metrických jednotkách. Jednoduché kliknutie pravým tlačidlom myši zastaví meranie, dvojklik pravým tlačidlom začne nové meranie.
<h4>Meranie dĺžok</h4>
Vyberte (kliknutím) nástroj na meranie dĺžok a vyklikajte cestu, ktorú chcete zmerať. V okne sa zobrazuje dĺžka každého úseku ako aj celková dĺžka cesty. S nástrojom na meranie možno merať aj vzdialenosti aj plochy priamo na mapovom plátne.
<h4>Meranie plôch</h4>
Vyberte (kliknutím) nástroj na meranie rozlohy a klikaním vytvorte oblasť, ktorej rozlohu si želáte zmerať. Celková rozloha sa zobrazuje priebežne počas vášho klikania.
8 changes: 8 additions & 0 deletions resources/context_help/689216579_sk_SK
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,8 @@
<h3>Identifikácia objektov</h3>
<p>
Okno s výsledkami ukazuje všetky tie objekty, ktoré boli identifikované v okruhu danom polomerom vyhľadávania.
Detail výsledku si možno prezrieť rozbalením informácie o objekte kliknutím na znamienko plus (+) naľavo od každého objektu.
</p>
<p>
Polomer vyhľadávania je možné nastaviť v záložke Mapové nástroje v dialógovom okne Vlastnosti (Nastavenia|Vlastnosti).
</p>
1 change: 1 addition & 0 deletions resources/context_help/710979116_sk_SK
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1 @@
<h3>Pomocník k WMS</h3>
1 change: 1 addition & 0 deletions resources/context_help/831088384_sk_SK
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1 @@
<h3>Tabuľka atribútov</h3>
33 changes: 33 additions & 0 deletions resources/context_help/863656587_sk_SK
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,33 @@
<h3>Export QGIS projektu do súboru vo formáte Map apliekácie MapServer</h3>
<p>
Tento nástroj dovoľuje exportovať uložený projekt v súbore vo formáte QGIS project do súboru vo formáte Map pre aplikáciu Mapserver. Tento nástroj je nainštalovaný v adresári spustiteľných súborov QGISu a možno ho použiť aj nezávisle od QGISu. Jedinými povinnými vstupmi sú súbor <b>Map</b> a súbor projektu <b>QGIS project</b>.
</p>
<h4>Súbory</h4>
<dl>
<dt>Súbor Map</dt>
<dd>Zadajte meno výsledného súboru vo formáte Map. Na učenie cesty k adresáru do ktorého sa súbor uloží môžete využiť tlačidlo Prechádzať.
<dt>Súbor projektu vo formáte Qgis project</dt>
<dd>Zadajte úplnú cestu k súboru projektu QGIS project (.qgs) ktorý bude exportovaný. Na určenie cesty k súboru projektu môžete využiť tlačidlo Prechádzať.</dd>
</dl>
<h4>Parametre súboru Map</h4>
Tieto hodnoty sú zapísané na príslušné miesta do súboru Map. Nastavuje sa nimi výsledná veľkosť obrázka, jednotky a formát súboru.
<dl>
<dt>Názov</dt>
<dd>Názov mapy. Tento názov je pripojený ako predpona ku všetkým obrázkom generovaným Mapserverom.</dd>
<dt>Šírka</dt>
<dd>Šírka výsledného obrázka v pixeloch.</dd>
<dt>Výška</dt>
<dd>Výška výsledného obrázka v pixeloch.</dd>
<dt>Jednotky</dt>
<dd>Jednotky merania použité vo výstupe</dd>
<dt>Formát súboru</dt>
<dd>Formát výsledného obrázka vygenereovaného MapServerom</dd>
</dl>
<h4>Definícia webového rozhrania</h4>
<dl>
<dt>Šablóna</dt>
<dd>Úplná cesta k súboru šablóny MapServera, ktorá sa použije spolu so súborom Map</dd>
<dt>Hlavička</dt>
<dd>Úplná cesta k súboru hlavičky MapServera, ktorá sa použije spolu so súborom Map</dd>
<dt>Pätička</dt>
<dd>Úplná cesta k súboru pätičky MapServera, ktorá sa použije spolu so súborom Map</dd>
18 changes: 18 additions & 0 deletions resources/context_help/929865718_sk_SK
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,18 @@
Na vytvorenie nového spojenia PostGIS je potrebné vedieť adresu hostiteľského počítača, port a prihlasovacie meno a heslo na databázový server.
<h4>Požadované parametre</h4>
<ul>
<li>Meno - popisný názov pre toto spojenie
<li>Hostiteľ - názov (adresa) hostiteľského počítača databázy (napr. madison.qgis.org)
<li>Databáza - meno databázy na ktorú sa pripájame
<li>Port - port na ktorom počúva databáza PostgreSQL. Štandardným portom je port 5432. Pokiaľ si nie ste istý v tomto nastavení, poraďte sa s vaším správcom databázy.
<li>Meno užívateľa - prihlasovacie meno k vašej databáze
<li>Heslo - vaše heslo do databázy
</ul>
<h4>Voľby</h4>
<ol>
<li><i>Uložiť heslo</i> - vaše heslo sa uloží takže ho zakaždým nebudete musieť zadávať. Heslo je ukladane ako čistý text v nastaveniach QGISu.
<li><i>Prezerať len tabuľku geometry_columns</i> - zvyčajne QGIS preveruje každú tabuľku v databáze a zisťuje, či má stĺpec s geometriou. V prípade že je táto podmienka splnená pridá tabuľku do zoznamu vrstiev. Zaškrtnutím tohoto políčka QGIS zobrazí len zoznam tých tabuliek ktoré boli "zaregistrované" t.j. majú svoj záznam v tabuľke geometry_columns.
<li><i>Prezerať len schému 'public'</i> - obmedzí vyhľadávanie vrstiev len na schému public
</ol>
<h4>Skúška spojenia</h4>
Kliknutím na tlačidlo <i>Vyskúšať spojenie</i> sa inicializuje spojenie attempt to the database using the parameters you specified. Toto je dobrý spôsob akpo vyskúšať parametre spojenia predtým než bude spojenie uložené.
20 changes: 20 additions & 0 deletions resources/context_help/939347163_sk_SK
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,20 @@
<h3>Pridanie tabuliek PostGIS</h3>
Toto dialógové okno slúži na pridanie vrstiev PostGIS (tabuliek so stĺpcom obsahujúcim geometriu) na mapové plátno QGISu.
<h4>Spojenia</h4>
<ul>
<li>Z rozbaľovacieho menu vyberte spojenie, ktoré chcete použiť a kliknite na tlačidlo <i>Pripojiť</i>
<li>Pokiaľ nie sú na výber žiadne spojenia, použite tlačidlo <i>Nové</i> na vytvorenie nového spojenia
<li>Kliknutím na tlačidlo <i>Upraviť</i> môžete upraviť nastavenie spojenia
</ul>
<h4>Pridávanie vrstiev</h4>
Postup na pridanie vrstvy:
<ol>
<li>V rozbaľovacom menu vyberte požadované spojenie
<li>Kliknite na tlačidlo <i>Pripojiť</i>
<li>Nájdite v zozname vrstvu, ktorú chcete pridať klikním ju označte
<li>Klikaním so stlačenou klávesou Ctrl môžete označiť naraz viacero vrstiev
<li>Kliknutím na tlačidlo <i>Pridať</i> sa ozančené vrstva/vrstvy pridajú do mapy
</ol>
<h4>Filtrovanie vrstiev</h4>
Obsah vrstvy možno pred pridaním do mapy filtrovať. Dvojklikom na názov vrstvy sa otvorí nástroj na tvorbu dopytov, ktorý umožňuje vytvoriť SQL dopyt, ktorý sa použije ako filter záznamov.

26 changes: 26 additions & 0 deletions resources/context_help/94000531_sk_SK
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,26 @@
<h3>Vlastnosti vektorovej vrstvy</h3>
Toto dialógové okno vám umožňuje nastaviť vlastnosti vektrovej vrstvy. Je tu päť záložiek:
<ol>
<li><a href="#symbology">Symbolika</a></li>
<li><a href="#general">Všobecné</a></li>
<li><a href="#metadata">Meta údaje</a></li>
<li><a href="#labels">Popisy</a></li>
<li><a href="#actions">Akcie</a></li>
</ol>
<a name="symbology">
<h4>Symbolika</h4>
</a>

<a name="general">
<h4>Všeobecné</h4>
</a>

<a name="metadata">
<h4>Meta údaje</h4>
</a>
<a name="labels">
<h4>Popisy</h4>
</a>
<a name="actions">
<h4>Akcie</h4>
</a>
10 changes: 10 additions & 0 deletions resources/context_help/985715179_sk_SK
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,10 @@
<h3>Skladateľ výstupov pre tlač</h3>

<p>
Skladateľ tlačových výstupov vám dovolí rozmiestniť/rozvrhnúť jednotlivé položky na stránku ktorú možno potom vytlačiť. Položkami sú obsah mapového plánta, grafická mierka, legenda, voliteľné obrázky.
</p>

<p>
Kliknitím na jednu z ikon v hornej časti okna Skladateľa vyberiete tým položku, ktorú chcete umiestniť na stránku a následným nakreslením na stránku ju umiestnite na stránke. Veľkosť položiek ako je mapa a grafická mierka možno nastaviť kliknutím a ťahaním priamo na strane. Ďalšie položky majú pevnú veľkosť, tá však môže byť neskôr zmenená vybratím (označením) príslušnej položky a zmenou veľkosti na paneli vpravo.
</p>

1 change: 1 addition & 0 deletions resources/context_help/995980174_sk_SK
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1 @@
<h3>Zásuvný modul na prácu s GPS</h3>

0 comments on commit f66cb7f

Please sign in to comment.