Skip to content
Ръководства за Rails Girls събития
CSS HTML JavaScript Ruby
Branch: gh-pages
Clone or download
Pull request Compare This branch is 100 commits ahead, 362 commits behind railsgirls:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_layouts
_posts
css
images
js
.gitignore
CNAME
Gemfile
Gemfile.lock
LICENSE
README.md
_config.yml
dimitar.html
favicon.png
index.html
voter-with-css.html
voter.css
voter.html

README.md

Rails Girls ръководства

Тези ръководства са вдъхновени от ръководствата за Rails Girls. Повечето от материалите тук са се родили около Rails Girls Sofia събитията и учебните групи, които се случват след това.

Можете да видите ръководствата от това хранилище на адрес railsgirls.hno3.org.

Можете да ги използвате както намерите за добре.

Принос към ръководствата

Всеки принос, допълване и подобрение на тези ръководства е добре дошъл. Инструкции за това има по-долу.

Ръководствата са написани на Markdown и използват Jekyll, за да генерират статичен сайт, който е качен като GitHub Pages сайт.

Инсталация на зависимостите

За да допълните ръководствата:

  1. Клонирайте това хранилище локално.
  2. Трябва да имате инсталирана версия на Ruby и Bundler.
  3. Отидете в папката на клонираното хранилище: cd tutorials
  4. Инсталирайте зависимостите с: bundle install.

Оцветяване на кода

Ръководствата използват pygments библиотеката за оцветяване на секции с код. Ако нямате инсталиран pygments, няма да може да видите в прегледа на локалното си копие секциите с код, които са дефинирани така:

{% highlight %}
{% endhighlight %}

Ако няма да редактирате секции с код, може да игнорирате това. Ако искате да си инсталирате pygments, следвайте инструкциите за инсталация тук, в секцията "Pygments".

Стартирайте Jekyll

$ jekyll server --watch

В този момент би трябвало да може да отворите localhost:4000 и да видите преглед на локалното си копие на тези ръководства. След всяка редакция, Jekyll ще прегенерира HTML документите динамично и ще можете да видите промените си в рамките на секунди.

Лиценз

Съдържанието на това хранилище може да бъде използавно съгласно Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.

You can’t perform that action at this time.