Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
95 lines (82 sloc) 3.92 KB

Checklist ter controle voor livegang van een nieuwe Joomla! website:

Joomla!/Extensies

 • Niet gebruikte extensies gedepubliceerd of verwijderd?
 • Joomla! en alle extensies up-to-date?
 • Niet gebruikte templates verwijderd?
 • ACL Manager ingericht?

Joomla! configuratie

 • ReCaptcha private/public keys?
 • Standaard Captcha ingesteld?
 • Foutrapportage uitgeschakeld?
 • Algemeen e-mailadres website ingesteld?
 • Feed Email Address op "No Email"?
 • SMTP server ingesteld in de e-mailinstellingen?
 • Groepsmail uitgeschakeld?
 • Tijdzone server goed ingesteld?
 • Sessie levensduur ingesteld?
 • Template "Preview Module Positions" uitgezet?

Gebruikers

 • Onnodige Gebruikers uit Gebruikersbeheer verwijderd?
 • Onnodige Gebruikersgroepen verwijderd?
 • Gebruikersregistratie toestaan uitgezet? (indien nodig)
 • Wachtwoord complexiteit ingesteld?

Content

 • Oude content opgeschoond?
 • Onnodige bestanden/documenten verwijderd, zoals standaard Joomla afbeeldingen?
 • Alle Lorem Ipsum / dummy content verwijderd?
 • Alle verwijderde content verwijderd (prullenbak leeg artikelen, categorieën, menu items, modules)?
 • Development URL's in de database vervangen naar productie URL's?
 • Robots.txt goed gezet?
 • Favicon aanwezig (genereer/test)?
 • Mobiele iconen aanwezig (genereer/test)?
 • Redirects oude URL's naar juiste nieuwe URL's ingesteld?
 • 404 pagina ingesteld?
 • Afbeeldingen geoptimaliseerd?
 • Overbodige zoekplugins uit gezet, ook slim zoeken content plugin?
 • Zoekplugins in de juiste volgorde?
 • Slim zoeken indexen verwijderen en opnieuw opbouwen (als slim zoeken wordt gebruikt)?
 • Alle webformulieren hebben e-mail afhandeling en de e-mailadressen goed ingesteld?
 • Formulierinzendingen opgeschoond?
 • Alle test nieuwsbrieven verwijderd?

Layout

 • Website getest in alle hoofdbrowsers (OSX: Safari, Chrome, Firefox. Windows: IE, Edge, Chrome, Firefox.)
 • Mobiele template aanwezig en getest?

.htaccess

 • Redirect non-www naar www ingesteld in .htaccess?
 • Redirect non-ssl naar ssl ingesteld in .htaccess?

Beveiliging

 • Admin Tools Pro / jHackGuard / AdminExile geïnstalleerd en geconfigureerd?
 • Voorkom blokkade eigen IP-adressen
 • Toegang blokkeren tot /administrator of IP whitelist gebruiken voor /administrator

JCE Editor

 • "optimized" profiel ingesteld?
 • Joomla! - editors-xtd plugins unpublished?

OSMap

 • Sitemap voor menu's aangemaakt?
 • Regel toegevoegen aan .htaccess zodat OSMAP sitemap getoond kan worden als sitemap.xml? ([voorbeeld] (https://gist.github.com/hans2103/aec679d235ff76e33822)) Let op: gebruik een andere oplossing voor meertalige websites.
 • XML Sitemap aan Google Webmaster Tools toegevoegd?

HTTPS

 • Certificaat overgezet (indien nodig)?
 • HTTPS aangezet (indien nodig)?

Optimalisatie / SEO

 • Zoekmachine-vriendelijke URL's geïnstalleerd en geconfigureerd?
 • MooTools Enabler/Disabler actief? (Mootools Enabler/Disabler)
 • Caching ingesteld?
 • Leegmaken cache/tmp mappen?
 • Varnish ingesteld?
 • CSS/Javascript compress/merge geïnstalleerd en geconfigureerd?
 • CDN geactiveerd?
 • Cookie Law / Cookie alert
 • Social Share / AddThis geïnstalleerd en geconfigureerd?

Diversen

 • Google Analytics ingesteld?
 • Watchful.li ingesteld? (Watchful.li)
 • myJoomla audit gedaan? ({manage}.myJoomla.com)
 • Joomla Updatemelding plugin gepubliceerd/gedepubliceerd?
 • Backupschema actief?
 • Backup EN restore getest?
 • Loglevel in Akeeba Backup profiel ingesteld of op geen logging gezet?
 • (S)FTP login aangemaakt voor beheer?
 • Trainingswebsite gearchiveerd en verwijderd?
 • Website getest buiten je eigen netwerk/dns?
 • Snelheid getest van de website? (GTMetrix), (PageSpeed Insights), (webpagetest), (yellowlabs)
You can’t perform that action at this time.