List of items to check before your Joomla website goes live. Dutch and English versions
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Checklist.English.md
Checklist.Nederlands.md
Joomla.Live.Checklist.English.docx
Joomla.Live.Checklist.Nederlands.docx
README.md

README.md

Live Checlist

Je Joomla website is klaar en kan live worden gezet, hoera! Gebruik deze live checklists om een laatste controle uit te voeren voordat je de website live zet.

De checklists zijn beschikbaar als tekstbestanden en als Word documenten.

Your Joomla website is ready to be set live, congratulations! Use these checklists to do a last check before you set the website live.

The checklists are available as text documents and as Word documents.