Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

Pi Day

  • What: Celebrate Pi Day, a yearly festivity
  • When:
    • Gather: 23:57 o'clock on March 13th, a little bit more than three minutes before Pi Day
    • Leave: 0:03 o'clock on March 14th, a little bit more than three minutes in Pi Day
    • End: when all streetchalk has been used, approximately after an hour
  • Where: bus stop P at Groningen Central Station
  • What to bring: a box of street chalk, for sale in most toy stores

If there is rain, the event will be cancelled. This will be shown here at 2021-03-13.

Status for 2021-03-14: will happen!

2020

In 2020, I celebrated Pi day together with BP and Q van der S-M, by drawing pi with streetchalk at the Groningen city center.

From RTVNoord:

DS celebrated Pi Day in his own fashion:

DS celebrates Pi Day

DS celebrates Pi Day

DS celebrates Pi Day

DS celebrates Pi Day

DS celebrates Pi Day

DS celebrates Pi Day

2019

In 2019, I celebrated Pi day together with R de G and Q van der S-M, by drawing pi with streetchalk at the Groningen city center.

DVHN

From DVHN, picture by Duncan Wijting

From DVHN, picture by Duncan Wijting

RTVNoord

From RTV Noord, picture by Wiebe Klijnstra

2018

In 2015, I celebrated Pi day together with ? by drawing pi with streetchalk at the Groningen city center.

2018 Pi Day

2017

Monday morning, 0:03, me and C.IJ. went out and drew pi symbols with street chalk. We cannot prove this, as nobody put their pictures online where we could find them.

2016

In 2015, I celebrated Pi day together with ? by drawing pi with streetchalk at the Groningen city center.

2015

In 2015, I celebrated Pi day together with C.T. and W.S. by drawing pi with streetchalk at the Groningen city center.

From www.dichtbij.nl:

2014

In 2014 I celebrated Pi day together with C.D. be drawing pi with streetchalk at the Groningen city center.

1694

I am unsure if in 1694 they went outside to draw pi symbols with streetchalk, but I am pretty sure that they would have appreciated it.

Thanks to Jaap Beintema for sending me this letter from the Groningen archives:

Christiaan Huygens aan W. Wichers

15 juni 1694.

Den WelEd. Gestrenghen Heere Mijn Heer W. Wichers, Gedeputeerde ter Vergaderinghe van Haer Hoogmogende tegenwoordigh tot Groningen.

        WelEd: Gestrenghe Heer

    Ick hebbe met UEd. seer aengenaeme ontfangen de gepretendeerde quadratura Circuli in twee gedruckte bladeren, die schijnen de laetste te sijn van een Tractaet, waer in den autheur oock de Duplicatio Cubi meent gevonden te hebben. Sijn naem blijft mij onbekent. Sijn wetenschap in de Geometrie moet niet veel wesen, dewijl hij eijndelijck besluyt dat de Circumferentie des Circels is tot den Diameter als 16 tot 5. 't welck al waere het een Engel uyt den Hemel die het seyde, geensins bij mij soude aengenomen werden, soo seecker weet ick het contrarie door veeler andere ende oock mijn eygene demonstratie. Soo dat het niet de pijne weerdt is nae te soecken, wat misslagh hij begaen heeft in de sijne, 't welck anders licht te vinden waere. Sijnde over enighe daegen bij de Heer Professor de Volder, seijde hij mij, dat de vacerende plaets tot Groeninghen van den Professor matheseos tot noch toe niet en was geremplisseert, 't welck mij heeft doen dencken of het door UEd. toedoen mochte geschiet sijn, om dat misschien noch gedachten hadde om den broeder van den Professor Bernoulli daertoe te beroepen, die ick om sijne sonderlinghe capaciteyt aen UWEd. gerecommandeert hebbe, en soo het tijdt is, nochmaels recommandeere, sijnd mij andersins onbekent. Het is mij leet dat de toestandt der saecken van de Provintie UWEd. niet eerder als seeckeren tijdt toe en laet wederom hier te komen resideren, welcke ick met verlanghen te gemoet siende, sal mij gelukkigh achten indien ondertusschen occasie mocht hebben om door UWEd. te werden geemployeert als sijnde

        Mijn Heer

UWEd. seer oodtmoedigen Dienaer       Chr. Huygens.           

    Haghe den 15.e Jun. 1694.

About

Pi Day celebrations

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published