Skip to content
Vylepšení titulky.com pro překladatatele
JavaScript CSS HTML
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
LICENSE
README.md
TODO.md
autolinker.min.js
background.js
chosen-sprite.png
chosen-sprite@2x.png
chosen.css
chosen.jquery.min.js
chosen.min.css
christmas.jpg
christmas.old.jpg
content.js
csfd.png
cstyle.css
icon128.png
icon16.png
icon19.png
icon48.png
jquery.min.js
lock.png
manifest.json
options.css
options.html
options.js
popup.html
popup.js
pusher.min.js
snowman.png
tree.png

README.md

#Titulky plus Rozšíření do prohlížeče Google Chrome

Spousta menších a větších úprav na webu titulky.com pro pohodlnější práci a lepší zážitek. Kompletní soupis úprav k nalezení v detailu rozíření na webstore.

Především pro překladatele, ale určitě potěší i normální návštěvníky :)

You can’t perform that action at this time.