Skip to content
Browse files

Egy-két lemaradt tab

  • Loading branch information...
1 parent bad28f2 commit 251612d9da0eaa7af5b4b4ff030b52a27c7c02be @floody floody committed
Showing with 16 additions and 15 deletions.
  1. +2 −2 02-alapozas/02-alapozas.md
  2. +9 −8 04-oo-alapok/04-oo-alapok.md
  3. +3 −3 D-enum/enum-tutorial-full-hun.md
  4. +2 −2 G-java-1.5/for-each.md
View
4 02-alapozas/02-alapozas.md
@@ -65,7 +65,7 @@ public static void enumerate(int[][] arr) {
enumerate( new int[][] {
{0, 1},
{2, 3}
- });
+});
```
* Inicializálásnál az 1. dimenzió megadása kötelező (pl.
@@ -261,7 +261,7 @@ használjátok azt a függvényt, amit az adott feladatban megírtatok!
1. Készíts egy függvényt, amely megfelelően formázva kiír a képernyőre egy 2
dimenziós tömböt!
- Példa (az `asMatrix` függvényt csak visszaadja Stringet!):
+ Példa (az `asMatrix` függvényt csak visszaadja Stringet!):
``` java
doule[][] arr = new double[3][3];
View
17 04-oo-alapok/04-oo-alapok.md
@@ -9,6 +9,7 @@ Alapvető fogalmak:
``` java
class A {
static x = 0;
+
static void f(int x) {
System.out.println( x ); // parameter
System.out.println( A.x ); // osztaly valtozo
@@ -110,17 +111,17 @@ Például:
``` java
package oo.basics;
- class A { ... }
+class A { ... }
- public class B {
- ...
- class C { ... }
+public class B {
+ ...
+ class C { ... }
- void f() {
- class D { ... }
- ...
- }
+ void f() {
+ class D { ... }
+ ...
}
+}
```
Beágyazott osztályok lehetnek `static`-ok, ekkor nincs szükség a befoglaló
View
6 D-enum/enum-tutorial-full-hun.md
@@ -56,8 +56,8 @@ public class Card {
// Prototype deck inicializációja
static {
for (Suit suit : Suit.values())
- for (Rank rank : Rnk.values())
- protoDeck.add(new Card(rank, suit));
+ for (Rank rank : Rnk.values())
+ protoDeck.add(new Card(rank, suit));
}
public static ArrayList<Card> newDeck() {
@@ -265,7 +265,7 @@ Az `EnumMap` (table) mindegyik suit-ot egy `EnumMap`-hoz társítja és ez az `E
static {
for (Suit suit : Suit.values())
for (Rank rank : Rank.values())
- protoDeck.add(Card.valueOf(rank, suit));
+ protoDeck.add(Card.valueOf(rank, suit));
}
```
View
4 G-java-1.5/for-each.md
@@ -11,7 +11,7 @@ Végigiterálni egy kollekción csúnyább mint lennie kéne. Lássuk a követke
``` java
void cancelAll(Collection<TimerTask> c) {
for (Iterator<TimerTask> i = c.iterator(); i.hasNext(); ) //Iterator<TimerTask> i = c.iterator(); i.hasNext(); (piros)
- i.next().cancel(); //i.next() (piros)
+ i.next().cancel(); //i.next() (piros)
}
```
@@ -20,7 +20,7 @@ Az iterátor használata eléggé megbonyolítja a cikust, illetve, minden egyes
``` java
void cancelAll(Collection<TimerTask> c) {
for (TimerTask t : c) //TimerTask t : c (zöld)
- t.cancel();
+ t.cancel();
}
```

0 comments on commit 251612d

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.