Permalink
Browse files

conclusions correct

  • Loading branch information...
1 parent e658c33 commit 8af685203ba802beeb443ed8a1d60ad4a70733b3 @rogerbacardit committed Apr 17, 2012
Showing with 0 additions and 1 deletion.
  1. +0 −1 book/book.asc
View
@@ -932,7 +932,6 @@ Crec que hauria de millorar tot el tema de modelatge ja que segons quines figure
Moltes limitacions a nivell technic, sobretot en quant rendiment del hardware, on ha fet atressar molt tot el procés, ja que no tenia la tecnologia possible per desenvolupar aquest projecte en unes condicions obtimes.
-
== AgraÏments
Ja per acabar tant sols queda donar les gràcies al director del projecte (José González) per respondre una quantitat infinita de dubtes, consells i paciència.

0 comments on commit 8af6852

Please sign in to comment.