Skip to content

sabereen/brackets-plorem

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

brackets-plorem

افزونه‌ی تولید متن تصادفی فارسی برای Brackets

یکی از مشکلات طرّاحان وب، نوشتن متنی موقّتی در صفحه برای پیش‌نمایش قالب و کارهایی از این دست می‌باشد. با این افزونه می‌توانید به صورت خودکار و فقط با نوشتن عبارت plorem متن‌های تصادفی فارسی تولید کنید. این متن‌ها ترجمه‌ی آیاتی از قرآن هستند که به صورت تصادفی انتخاب شده اند.

plorem

تغییرات نسخه‌ی ۲:

  • امکان تعیین تعداد کلمات
  • حذف کاراکترهای اضافی مثل پرانتزها برای تمیزتر شدن

plorem 2

نصب

برای نصب این افزونه در نرم افزار براکتز ابتدا روی دکمه‌ای که در تصویر می‌بینید کلیک کنید:

brackets install extension

سپس در پنجره‌ای که باز می‌شود کمی صبر کنید تا بارگذاری لیست افزونه‌ها تمام شود و در قسمت جستجو تایپ کنید: plorem و بعد از یافتن آن روی دکمه‌ی install مربوط به آن کلیک کنید تا نصب شود.

با تشکّر از سایت تنزیل برای فایل مربوط به ترجمه‌ی قرآن

About

متن تصادفی فارسی

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published