Skip to content
Komisyon hesaplama
C#
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
SizdenGelenler05
.gitattributes
.gitignore
README.md
SizdenGelenler05.sln

README.md

SizdenGelenler05

Komisyon hesaplama

alt text

Soru:

Bir komisyoncu sattığı mallardan fiyatı 50 TL kadar olanlardan %3, daha fazla olanlardan ise %2 komisyon almaktadır. Klavyeden girilen teker teker girilen 5 malın komisyonlarını bulup ekrana yazdıran ve en sonunda da toplam komisyonu ekrana yazdıran programını yazınız.

You can’t perform that action at this time.