Skip to content

shimohq/chinese-programmer-wrong-pronunciation

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

Words Commonly Mispronounced by Chinese Programmers

中国程序员容易发音错误的单词(点击🔊收听正确读音)

重要更新

单词 正确发音(英音) 正确发音(美音) 错误发音
access 🔊 /'ækses/ 🔊 /ˈækses/ ❌ /ək'ses/
Adobe 🔊 /ə'dəʊbi/ 🔊 /ə'dəʊbi/ ❌ /əˈdub/
admin 🔊 /'ædmɪn/ 🔊 /ˈædmɪn/ ❌ /ɜ:d'mɪn/
adversarial 🔊 /ˌædvəˈseəriəl/ 🔊 /ˌædvərˈseriəl/ ❌ /ədˈvɜːrsəriəl/
agile 🔊 /'ædʒaɪl/ 🔊 /ˈædʒl/ ❌ /ə'dʒaɪl/
amazon 🔊 /'æməzən/ 🔊 /ˈæməzɑːn/ ❌ /'əmeizən/ /ə'meizən/
analogy 🔊 /əˈnælədʒi/ 🔊 /əˈnælədʒi/ ❌ /ænə'lɒdʒi/
Angular 🔊 /'æŋgjʊlə/ 🔊 /ˈæŋɡjələr/ ❌ /'æŋɡələ/ /'æŋdʒʌlə/
AJAX 🔊 /'eidʒæks/ 🔊 /'eidʒæks/ ❌ /ə'dʒʌks/
alias 🔊 /ˈeɪliəs/ 🔊 /ˈeɪliəs/ ❌ /ə'lais/
align 🔊 /əˈlaɪn/ 🔊 /əˈlaɪn/ ❌ /ə'lidʒen/
Apache 🔊 /ə'pætʃɪ/ 🔊 /əˈpætʃi/ ❌ /ʌpʌtʃ/
app 🔊 /æp/ 🔊 /æp/ ❌ /eipi'pi/
archive 🔊 /'ɑːkaɪv/ 🔊 /'ɑːkaɪv/ ❌ /'ətʃɪv/
array 🔊 /ə'rei/ 🔊 /əˈreɪ/ ❌ /æ'rei/
ASCII 🔊 /'æski/ 🔊 /ˈæski/ ❌ /ɑːsk/
aspect 🔊 /'æspekt/ 🔊 /ˈæspekt/ ❌ /ə'spekt/
async 🔊 /əˈsɪŋk/ 🔊 /æˈsɪŋk/ ❌ /'æsɪŋk/
avatar 🔊 /'ævətɑː/ 🔊 /ˈævətɑːr/ ❌ /ə'vʌtɑ/
Azure 🔊 /'æʒə/ 🔊 /ˈæʒər/ ❌ /ˈæzʊʒə/
bind 🔊 /baɪnd/ 🔊 /baɪnd/ ❌ /bɪnd/
BIOS 🔊 /ˈbaɪɒs/ /'baɪɑs/ ❌ /ˈbɪɒs/
cache 🔊 /kæʃ/ 🔊 /kæʃ/ ❌ /kætʃ/
canal 🔊 /kəˈnæl/ 🔊 /kəˈnæl/ ❌ /ˈkænl/
chaos 🔊 /ˈkeɪɒs/ 🔊 /ˈkeɪɑːs/ ❌ /ˈtʃoʊs/
Chrome 🔊 /krəʊm/ 🔊 /kroʊm/ ❌ /tʃɔːm/
clang 🔊 /klæŋ/ 🔊 /klæŋ/ ❌ /sɪlæŋ/
context 🔊 /ˈkɒntekst/ 🔊 / ˈkɑːntekst/ ❌ /kənˈtekst/
Coq 🔊 IPA French ['kɔkʲ] 读若拼音“goq” ❌ IPA English ['kʰɒk]
daemon 🔊 /'diːmən/ 🔊 /ˈdiːmən/ ❌ /dæmən/
debt 🔊 /det/ 🔊 /det/ ❌ /de'bit/
deny 🔊 /dɪ'naɪ/ 🔊 /dɪˈnaɪ/ ❌ /'dæni/
deprecate 🔊 /ˈdeprəkeɪt/ 🔊 /ˈdeprəkeɪt/
deque 🔊 /'dek/ 🔊 /dɛk/ ❌ /di'kju/
digest 🔊 n. /'dɑɪdʒɛst/ v. /dɑɪ'dʒɛst/ 🔊 /daɪˈdʒest,dɪˈdʒest/ ❌ /'dɪgɛst/
Dijkstra 🔊 Dutch:/ˈdɛikstra/ English:/ˈdaɪkstrə/ 🔊
Django 🔊 /ˈdʒæŋɡoʊ/ 🔊 /ˈdʒæŋɡoʊ/ ❌ /diˈdʒæŋɡoʊ/
doc 🔊 /dɒk/ 🔊 /dɒk/ ❌ /daʊk/
dotnet 🔊 /dɒtnet/ 🔊 /dɑːtnet/ ❌ /daʊtnet/
edition 🔊 /ɪˈdɪʃ(ə)n/ 🔊 /ɪˈdɪʃn/ ❌ /eˈdɪʃn/
ephemeral 🔊 /ɪˈfemərəl/ 🔊 /ɪˈfemərəl/ ❌ /efe'merəl/
epoch 🔊 /ˈiːpɒk/ 🔊 /ˈepək/ ❌ /'ɛpətʃ/
execute 🔊 /ˈeksɪkjuːt/ 🔊 /ˈeksɪkjuːt/
executor 🔊 /ɪɡˈzekjətə(r)/ 🔊 /ɪɡˈzekjətər/
event 🔊 /ɪ'vent/ 🔊 /ɪˈvent/ ❌ /'ɪvənt/
exit 🔊 /ˈeksɪt/ 🔊 /ˈeksɪt; ˈeɡzɪt/ ❌ /ig'zit/
facade 🔊 /fə'sɑːd/ 🔊 /fəˈsɑːd/ ❌ /'feikeid/
fedora 🔊 /fɪ'dɔːrə/ 🔊 /fɪˈdɔːrə/ ❌ /'fedərə/
format 🔊 /'fɔːmæt/ 🔊 /ˈfɔːrmæt/ ❌ /fɔ'mæt/
gauge 🔊 /ɡeɪdʒ/ 🔊 /ɡeɪdʒ/ ❌ /ɡɑudʒ/
Git 🔊 /ɡɪt/ 🔊 /ɡɪt/ ❌ /dʒɪt/
GNU 🔊 /gnu:/ 🔊 /gnuː,gnjuː/
Grafana 🔊 /grəˈfɑːnˌɑː/ 🔊 /grəˈfɑːnˌɑː/
GraphQL 🔊 /græf kju ɛl/ 🔊 /græf kju ɛl/ ❌ /dʒɪgræf kju ɛl/
GUI 🔊 /ˈɡu:i/ 🔊 /ˈɡu:i/
Haskell 🔊 /ˈhæskəl/ 🔊 /ˈhæskəl/ ❌ /hæˈskəl/
height 🔊 /haɪt/ 🔊 /haɪt/ ❌ /heɪt/
hidden 🔊 /'hɪdn/ 🔊 /ˈhɪdn/ ❌ /'haɪdn/
image 🔊 /'ɪmɪdʒ/ 🔊 /ˈɪmɪdʒ/ ❌ /ɪ'meɪdʒ/
implement 🔊 /'ɪmplɪm(ə)nt/ 🔊 /ˈɪmplɪmənt/ /ˈɪmpləˌment/ ❌ /ɪm'plem(ə)nt/
integer 🔊 /'ɪntɪdʒə/ 🔊 /ˈɪntɪdʒər/ ❌ /ˈɪntaɪgə/
issue 🔊 /'ɪʃuː/ 🔊 /ˈɪʃuː/ ❌ /ˈaɪʃuː/
Java 🔊 /'dʒɑːvə/ 🔊 /ˈdʒɑːvə/
jpg 🔊 /'dʒeɪpeɡ/ 🔊 /'dʒeɪpeɡ/ ❌ /ˈdʒeɪˈpi:ˈdʒiː/
key 🔊 /kiː/ 🔊 /kiː/ ❌ /kei/
Kubernetes* 🔊 /kubз'netɪs/ 🔊 /kuːbə˞'netiz/
lambda 🔊 /ˈlæmdə/ 🔊 /ˈlæmdə/ ❌ /ˈlɒŋmdɑ/
Ldap 🔊 /el'dæp/ 🔊 /el'dæp/ ❌ /el'daːp/
legacy 🔊 /'leɡəsi/ 🔊 /'leɡəsi/ ❌ /'li:gasi/
linear 🔊 /'lɪnɪə/ 🔊 /ˈlɪniər/ ❌ /'laɪə/
LINQ 🔊 /lɪŋk/ 🔊 /lɪŋk/ ❌ /lɪŋkju:/
Linux 🔊 /'lɪnəks/ 🔊 /ˈlaɪnəks/ /ˈlɪnəks/ ❌ /ˈlɪnʌks/ /ˈlɪnjuːks/
locale 🔊 /ləʊ'kɑːl/ 🔊 /loʊˈkæl/ ❌ /ˈloʊk(ə)l/
Lucene 🔊 /lu'siːn/ 🔊 /lu'siːn/ ❌ /'lu:sən/
macro 🔊 /ˈmækrəʊ/ 🔊 /ˈmækroʊ/ ❌ /ˈmakroʊ/
main 🔊 /meɪn/ 🔊 /meɪn/ ❌ /mɪn/
margin 🔊 /'mɑːdʒɪn/ 🔊 /ˈmɑːrdʒɪn/ ❌ /'mʌgɪn/
matrix 🔊 /ˈmeɪtrɪks/ 🔊 /ˈmeɪtrɪks/ ❌ /ˈmɑ:trɪks/
maven 🔊 /'meɪvn/ 🔊 /ˈmeɪvn/ ❌ /'maːvn/
max 🔊 /mæks/ 🔊 /mæks/ ❌ /mɑ:ks/
Microsoft 🔊 /'maikrəusɔft/ 🔊 /ˈmaɪkrəsɔːft/ ❌ /'mikrəusɔft/
migrate 🔊 /maɪˈɡreɪt/ 🔊 /ˈmaɪɡreɪt/ ❌ /ˈmɪɡreɪt/
miscellaneous 🔊 /ˌmɪsəˈleɪniəs/ 🔊 /ˌmɪsəˈleɪniəs/
module 🔊 /'mɒdjuːl/ 🔊 /ˈmɑːdʒuːl/ ❌ /'məʊdl/
native 🔊 /ˈneɪtɪv/ 🔊 /ˈneɪtɪv/ ❌ /ˈnætɪv/
nginx Engine X Engine X
null 🔊 /nʌl/ 🔊 /nʌl/ ❌ /naʊ/
obsolete 🔊 /ˈɒbsəliːt/ 🔊 /ˌɑːbsəˈliːt/
OS X OS ten OS ten ❌ /ɔs eks/
phantom 🔊 /'fæntəm/ 🔊 /ˈfæntəm/ ❌ /'pæntəm/
parameter 🔊 /pə'ræmɪtə/ 🔊 /pəˈræmɪtər/ ❌ /'pærəmɪtə/
premise 🔊 /ˈpremɪs/ 🔊 /ˈpremɪs/ ❌ /prɪ'mɪs/
privilege 🔊 /'prɪvəlɪdʒ/ 🔊 /ˈprɪvəlɪdʒ/ ❌ /'prɪvɪlɪdʒ/
probe 🔊 /prəʊb/ 🔊 /proʊb/ ❌ /proʊbi/
Prometheus 🔊 /prə-ˈmē-thē-əs/ 🔊 /pro'miθɪəs/
putty 🔊 /ˈpʌti/ 🔊 /ˈpʌti/ ❌ /ˈpuːti/
Qt 🔊 /kjuːt/ 🔊 /kjuːt/
query 🔊 /'kwɪəri/ 🔊 /ˈkwɪri/ ❌ /'kwaɪri/
Realm 🔊 /relm/ 🔊 /relm/ ❌ /riəlm/
reconcile 🔊 /ˈrekənsaɪl/ 🔊 /ˈrekənsaɪl/
Redux 🔊 /ri'dʌks/ 🔊 /ri'dʌks/ ❌ /'ridju:ks/
resume 🔊 /rɪ'zju:m/ 🔊 /rɪˈzuːm/ ❌ /rɪ'sju:m/
resolved 🔊 /rɪ'zɒlvd/ 🔊 /rɪˈzɑːlvd/ ❌ /rɪ'səʊvd/
resort 🔊 /rɪˈzɔ:t/ 🔊 /rɪˈzɔːrt/ ❌ /rɪˈsɔ:t/
retina 🔊 /'retɪnə/ 🔊 /ˈretɪnə/ ❌ /ri'tina/
route 🔊 /ruːt/ 🔊 /ruːt,raʊt/ ❌ /rəʊt/
San Jose 🔊 /sænhəu'zei/ 🔊 /sænhəu'zei/ ❌ /sæn'ju:s/
safari 🔊 /sə'fɑːrɪ/ 🔊 /səˈfɑːri/ ❌ /sæfərɪ/
scheme 🔊 /skiːm/ 🔊 /skiːm/ ❌ /s'kæmə/
scala 🔊 /ˈskɑːlɑ/ 🔊 /ˈskɑːlɑ/ ❌ /ˈskæːlɑ/
segue 🔊 /'sɛɡwe/ 🔊 /ˈseɡweɪ/ ❌ /se'dʒ/
SQL /ˈsiːkwəl/ /ˈesˈkjuːˈel/ /ˈsiːkwəl/ /ˈesˈkjuːˈel/ ❌ /sərk(ə)l/
sudo /'suːduː/ /'suːduː/
suite 🔊 /swiːt/ 🔊 /swiːt/ ❌ /sjuːt/
telemetry 🔊 /təˈlemətri/ 🔊 /təˈlemətri/ ❌ /ˈtelɪmətri/
thymeleaf 🔊 /ˈtaɪmˌlɪːf/ 🔊 /ˈtaɪmˌlɪːf/ ❌ /θiːmɪlɪːf/
tuple 🔊 /tjʊpəl/ 🔊 /tuːpəl/
typical 🔊 /'tɪpɪkl/ 🔊 /ˈtɪpɪkl/ ❌ /'taɪpɪkəl/
Ubuntu 🔊 /ʊ'bʊntʊ/ 🔊 /ʊ'bʊntʊ/ ❌ /juː'bʊntʊ/
UEFI U-E-F-I U-E-F-I ❌ /jufi/ /ɔːfi/
Vagrant 🔊 /ˈveɪɡrənt/ 🔊 /ˈveɪɡrənt/ /ˈvagɹent/
variable 🔊 /'veəriəbl/ 🔊 /ˈveriəbl,ˈværiəbl/ ❌ /və'raiəbl/
verbose 🔊 /vɜːˈbəʊs/ 🔊 /vɜːrˈboʊs/ ❌ /'vɜːrboʊs/
vue 🔊 /v'ju:/ 🔊 /v'ju:/ ❌ /v'ju:i/
width 🔊 /wɪdθ/ 🔊 /wɪdθ,wɪtθ/ ❌ /waɪdθ/
YouTube 🔊 /'juː'tjuːb/ 🔊 /'juː'tjuːb/ ❌ /'juː'tʊbɪ/
Vite 🔊 /vit/ 🔊 /vit/ ❌ /vaɪt/

附注

相关链接

说明

  1. 本着简单的原则, 又为了避免程序猿们出现选择困难症, '正确音标'采用了最接近有道词典音频的英式DJ音标,不代表其唯一性
  2. 专业在线英语词典请参考: 在线英语词典哪个比较好?

参考资料

  1. https://www.zhihu.com/question/19739907
  2. https://www.v2ex.com/t/131094
  3. https://www.v2ex.com/t/309350
  4. https://www.v2ex.com/t/63781
  5. https://www.v2ex.com/t/246033
  6. https://www.v2ex.com/t/342087

Star History

Star History Chart