Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

518 lines (517 sloc) 20.741 kb
nb:
AssetAdmin:
NEWFOLDER: 'Ny Mappe'
AssetTableField:
CREATED: 'First uploaded'
DIM: Dimensjoner
FILENAME: Filnavn
FOLDER: Mappe
LASTEDIT: 'Sist endret'
OWNER: Eier
SIZE: Filstørrelse
TITLE: Tittel
TYPE: Filtype
URL: URL
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Velg filer'
DRAGFILESHERE: 'Dra filer hit'
DROPAREA: Droppunkt
EDITALL: 'Endre alle'
EDITANDORGANIZE: 'Rediger & organiser'
EDITINFO: 'Edit files'
FILES: Filer
FROMCOMPUTER: 'Choose files from your computer'
FROMCOMPUTERINFO: 'Upload from your computer'
TOTAL: Total
UPLOADINPROGRESS: 'Vennligst vent... opplasting pågår'
UPLOADOR: ELLER
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: Stilling
ALIGNEMENTEXAMPLE: 'Stilt til høyre'
BOLD: 'Fet Tekst'
BOLDEXAMPLE: Fet
CODE: Kodeblokk
CODEDESCRIPTION: 'Uformatert kodeblokk'
CODEEXAMPLE: Kodeblokk
COLORED: 'Farget tekst'
COLOREDEXAMPLE: 'blå tekst'
EMAILLINK: 'Epost link'
EMAILLINKDESCRIPTION: 'Opprett link til en epostaddresse'
IMAGE: Bilde
IMAGEDESCRIPTION: 'Vis et bilde i posten din'
ITALIC: 'Kursiv Tekst'
ITALICEXAMPLE: Kursiv
LINK: 'Webside link'
LINKDESCRIPTION: 'Link til en ekstern nettside eller URL'
STRUCK: 'Gjennomstreket Tekst'
STRUCKEXAMPLE: Gjennomstreket
UNDERLINE: 'Understreket Tekst'
UNDERLINEEXAMPLE: Understreket
UNORDERED: Punktliste
UNORDEREDDESCRIPTION: Punktliste
UNORDEREDEXAMPLE1: 'punkt 1'
BackLink_Button.ss:
Back: Tilbake
BasicAuth:
ENTERINFO: 'Vennligst tast inn et brukernavn og passord'
ERRORNOTADMIN: 'Denne brukeren er ikke administrator.'
ERRORNOTREC: 'Det brukernavnet / Passord er ikke gjenkjent'
Boolean:
0: 'False'
ANY: Any
1: 'True'
CMSLoadingScreen.ss:
LOADING: 'Laster ...'
REQUIREJS: 'The CMS requires that you have JavaScript enabled.'
CMSMain:
ACCESS: 'Access to ''{title}'' section'
ACCESSALLINTERFACES: 'Adgang til alle CMS-seksjoner'
ACCESSALLINTERFACESHELP: 'Overstyrer mer spesifikke adgangsinnstillinger'
SAVE: Lagre
CMSProfileController:
MENUTITLE: CMSProfileController
ChangePasswordEmail.ss:
CHANGEPASSWORDTEXT1: 'Du har byttet passordet for'
CHANGEPASSWORDTEXT2: 'Du kan nå bruke følgende informasjon for å logge deg inn:'
EMAIL: Epost
HELLO: Hei
PASSWORD: Passord
CheckboxField:
- 'False'
- 'True'
ComplexTableField:
CLOSEPOPUP: 'Lukk Popup'
SUCCESSADD2: 'Lagt til {name}'
SUCCESSEDIT: 'Lagret %s %s %s'
ComplexTableField.ss:
ADDITEM: 'Add %s'
NOITEMSFOUND: 'No items found'
SORTASC: 'Sorter stigende'
SORTDESC: 'Sorter fallende'
ComplexTableField_popup.ss:
NEXT: Neste
PREVIOUS: Forrige
ConfirmedPasswordField:
ATLEAST: 'Passordet må inneholde minst {min} skrifttegn'
BETWEEN: 'Passord må inneholde {min} til {max} skrifttegn'
MAXIMUM: 'Passord må inneholde maks {max} skrifttegn'
SHOWONCLICKTITLE: 'Endre Passord'
CreditCardField:
FIRST: første
FOURTH: fjerde
SECOND: andre
THIRD: tredje
CurrencyField:
CURRENCYSYMBOL: $
DataObject:
PLURALNAME: 'Data Objekter'
SINGULARNAME: 'Data Objekt'
Date:
DAY: dag
DAYS: dager
HOUR: time
HOURS: timer
MIN: minutter
MINS: minutter
MONTH: måned
MONTHS: måneder
SEC: sekund
SECS: sekunder
TIMEDIFFAGO: '{difference} siden'
TIMEDIFFIN: 'i {difference}'
YEAR: år
YEARS: år
DateField:
NOTSET: mangler
TODAY: 'i dag'
VALIDDATEFORMAT2: 'Vennligst skriv inn et gyldig datoformat ({format})'
VALIDDATEMAXDATE: 'Din dato må være eldre eller i samsvar med maksimum tillatte dato ({date})'
VALIDDATEMINDATE: 'Din dato må være nyere eller i samsvar med minimum tillatte dato ({date})'
Director:
INVALID_REQUEST: 'Ugyldig forespørsel'
DropdownField:
CHOOSE: (Velg)
EmailField:
VALIDATION: 'Vennligst skriv inn en epostadresse'
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: 'Email Bounce Records'
SINGULARNAME: 'Email Bounce Record'
Enum:
ANY: Any
File:
Content: Innhold
Filename: Filnavn
INVALIDEXTENSION: 'Extension is not allowed (valid: {extensions})'
INVALIDEXTENSIONSHORT: 'Extension is not allowed'
NOFILESIZE: 'Filstørrelsen var 0 bytes.'
NOVALIDUPLOAD: 'Filen er ikke en gyldig opplasting'
Name: Navn
PLURALNAME: Filer
SINGULARNAME: Fil
TOOLARGE: 'Filstørrelse for stor, maksimum {size} tillatt '
TOOLARGESHORT: 'Filstørrelse overstiger {size}'
Title: Tittel
FileIFrameField:
ATTACH: 'Legg ved {type}'
ATTACHONCESAVED: '{type}er kan legges til når du har lagret oppføringen for første gang.'
ATTACHONCESAVED2: 'Filer kan legges til så snart du har lagret oppføringen for første gang.'
DELETE: 'Slett {type}'
DISALLOWEDFILETYPE: 'Det er ikke tillatt å laste opp denne filtypen'
FILE: Fil
FROMCOMPUTER: 'Fra din pc'
FROMFILESTORE: 'Fra filarkivet'
NOSOURCE: 'Vennligst legg til en valgt kildefil'
REPLACE: 'Replace {type}'
FileIFrameField_iframe.ss:
TITLE: 'Bildeopplastnings ramme'
Filesystem:
SYNCRESULTS: 'Sync complete: {createdcount} items created, {deletedcount} items deleted'
ForgotPasswordEmail.ss:
HELLO: Hei
TEXT1: 'Her er din'
TEXT2: 'passord resett link'
TEXT3: for
Form:
FIELDISREQUIRED: 'mangler %s'
VALIDATIONCREDITNUMBER: 'Vennligst sjekk at du har skrevet inn {number} korrekt kortnummer'
VALIDATIONNOTUNIQUE: 'Den spesifiserte verdien er ikke unik'
VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: 'Passordene passer ikke med hverandre'
VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: 'Passord kan ikke være tomt'
VALIDATIONSTRONGPASSWORD: 'Passord må inneholde minst ett siffer og en bokstav'
VALIDATOR: Validator
VALIDCURRENCY: 'Vennligst skriv inn gyldig valuta'
FormField:
NONE: ingen
GridAction:
DELETE_DESCRIPTION: Slett
Delete: Slett
UnlinkRelation: Unlink
GridField:
Add: 'Legg til {name}'
Filter: Filter
FilterBy: 'Filter by '
Find: Finn
LEVELUP: 'Level up'
LinkExisting: 'Eksisterende lenke'
NewRecord: 'New %s'
NoItemsFound: 'No items found'
PRINTEDAT: 'Printed at'
PRINTEDBY: 'Printed by'
PlaceHolder: 'Finn {type}'
PlaceHolderWithLabels: 'Find {type} by {name}'
RelationSearch: 'Relation search'
ResetFilter: Tilbakestille
GridFieldAction_Delete:
DeletePermissionsFailure: 'Ikke tillatt å slette'
GridFieldDetailForm:
Create: Create
Delete: Slett
DeletePermissionsFailure: 'Ikke tillatt å slette'
Deleted: 'Slettet %s %s'
Save: Lagre
Saved: 'Lagret %s %s'
GridFieldItemEditView.ss: null
Group:
AddRole: 'Legg en rolle til denne gruppen'
Code: 'Gruppe Kode'
DefaultGroupTitleAdministrators: Administratorer
DefaultGroupTitleContentAuthors: Innholdsforfattere
Description: Beskrivelse
GroupReminder: 'Hvis du velger en overordnet gruppe, vil denne gruppen arve alle rollene'
Locked: 'Låst?'
NoRoles: 'Ingen roller funnet'
Parent: 'Foreldre Gruppe'
RolesAddEditLink: 'Administrer roller'
Sort: Sorteringsrekkefølge
has_many_Permissions: Tillatelser
many_many_Members: Medlemmer
GroupImportForm:
Help1: '<p>Import one or more groups in <em>CSV</em> format (comma-separated values). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Show advanced usage</a></small></p>'
Help2: '<div class="advanced"> <h4>Advanced usage</h4> <ul> <li>Allowed columns: <em>%s</em></li> <li>Existing groups are matched by their unique <em>Code</em> value, and updated with any new values from the imported file</li> <li>Group hierarchies can be created by using a <em>ParentCode</em> column.</li> <li>Permission codes can be assigned by the <em>PermissionCode</em> column. Existing permission codes are not cleared.</li> </ul></div>'
ResultCreated: 'Created {count} groups'
ResultDeleted: 'Slettede %d grupper'
ResultUpdated: 'Oppdaterte %d grupper'
Hierarchy:
InfiniteLoopNotAllowed: 'Infinite loop found within the "{type}" hierarchy. Please change the parent to resolve this'
HtmlEditorField:
ADDURL: 'Legg til URL'
ADJUSTDETAILSDIMENSIONS: 'Details &amp; dimensions'
ANCHORVALUE: Lenke
BUTTONINSERT: 'Sett inn'
BUTTONINSERTLINK: 'Sett inn lenke'
BUTTONREMOVELINK: 'Fjern lenke'
BUTTONUpdate: Oppdater
CAPTIONTEXT: Bildetekst
CSSCLASS: 'Stille opp / stil'
CSSCLASSCENTER: 'Sentrert, alene.'
CSSCLASSLEFT: 'På venstre side, med tekst rundt.'
CSSCLASSLEFTALONE: 'På venstre side, alene.'
CSSCLASSRIGHT: 'På høyde side, med tekst rundt.'
DETAILS: Detaljer
EMAIL: 'Epost adresse'
FILE: Fil
FOLDER: Mappe
FROMCMS: 'Fra CMS'
FROMCOMPUTER: 'Fra din pc'
FROMWEB: 'From the web'
FindInFolder: 'Finn i mappe'
IMAGEALT: 'Alternativ tekst (alt)'
IMAGEALTTEXT: 'Alternativ tekst (alt) - vist hvis bilde ikke kan vises'
IMAGEALTTEXTDESC: 'Shown to screen readers or if image can not be displayed'
IMAGEDIMENSIONS: Dimensjoner
IMAGEHEIGHTPX: Høyde
IMAGETITLE: 'Titteltekst (tooltip) - for tilleggsinformasjon om bildet'
IMAGETITLETEXT: 'Titteltekst (tooltip)'
IMAGETITLETEXTDESC: 'For tilleggsinformasjon om bilde'
IMAGEWIDTHPX: Bredde
INSERTMEDIA: 'Sett inn Media'
LINK: 'Sett inn/rediger lenke i fremhevet tekst'
LINKANCHOR: 'Lenke på denne siden'
LINKDESCR: 'Lenke beskrivelse'
LINKEMAIL: 'Epost adresse'
LINKEXTERNAL: 'Et annet nettsted'
LINKFILE: 'Last ned en fil'
LINKINTERNAL: 'Sider på nettstedet'
LINKOPENNEWWIN: 'Åpne lenken i nytt vindu?'
LINKTO: 'Lenk til'
PAGE: Side
URL: URL
URLNOTANOEMBEDRESOURCE: 'The URL ''{url}'' could not be turned into a media resource.'
UpdateMEDIA: 'Oppdater Media'
ImageField:
IMAGE: Bilde
Image_iframe.ss:
TITLE: 'Bildeopplasnings ramme'
LeftAndMain:
CANT_REORGANISE: 'You do not have permission to alter Top level pages. Your change was not saved.'
DELETED: Slettet.
DropdownBatchActionsDefault: Handlinger
HELP: Hjelp
PAGETYPE: Side-type
PERMAGAIN: 'Du har blitt logget ut av CMS. Hvis du vil logge deg på igjen, skriv inn brukernavn og passord under.'
PERMALREADY: 'Beklager, men du har ikke tilgang til denne delen av CMS. Hvis du vil logge inn som en annen bruker, gjør det nedenfor.'
PERMDEFAULT: 'Vennligst velg en autentiseringsmetode og skriv inn brukernavn og passord for å få tilgang til CMS.'
PLEASESAVE: 'Vennligst lagre siden: Denne siden kunne ikke oppdateres fordi den ikke har blitt lagret ennå.'
PreviewButton: Forhåndsvisning
REORGANISATIONSUCCESSFUL: 'Omorganisering av sidetreet vellykket'
SAVEDUP: Lagret.
VersionUnknown: Ukjent
LeftAndMain_Menu.ss:
Hello: Hi
LOGOUT: 'Logg ut'
LoginAttempt:
Email: Epostadresse
IP: 'IP adresse'
Status: Status
Member:
ADDGROUP: 'Legg til en gruppe'
BUTTONCHANGEPASSWORD: 'Bytt Passord'
BUTTONLOGIN: 'Logg inn'
BUTTONLOGINOTHER: 'Logg inn med en annen brukerkonto'
BUTTONLOSTPASSWORD: 'Jeg har mistet passordet'
CONFIRMNEWPASSWORD: 'Bekreft Nytt Passord'
CONFIRMPASSWORD: 'Bekreft passord'
DefaultAdminFirstname: 'Standard admin'
DefaultDateTime: Standard
EMAIL: Epost
EMPTYNEWPASSWORD: 'Det nye passordet kan ikke være tomt, vennligst prøv igjen'
ENTEREMAIL: 'Vennligst skriv inne en epostadresse for å få tilsendt en lenke til å resette passord.'
ERRORLOCKEDOUT: 'Din konto har blitt sperret på grunn av for mange forsøk på å logge inn. Vennligst prøv igjen om 20 minutter.'
ERRORNEWPASSWORD: 'Du har tastet inn nye passord forskjellig, vennligst prøv igjen.'
ERRORPASSWORDNOTMATCH: 'Passordene passer ikke med hverandre, vennligst prøv igjen.'
ERRORWRONGCRED: 'Det der ser ikke ut til å være riktig epost adresse eller passord. Vennligst prøv igjen.'
FIRSTNAME: Fornavn
INTERFACELANG: 'Språk på grensesnitt'
INVALIDNEWPASSWORD: 'Vi kunne ikke godkjenne passordet: {password}'
LOGGEDINAS: 'Du er logget inn som {name}'
NEWPASSWORD: 'Nytt Passord'
PASSWORD: Passord
PLURALNAME: Medlemmer
PROFILESAVESUCCESS: 'Vellykket lagret.'
REMEMBERME: 'Husk meg neste gang?'
SINGULARNAME: Medlem
SUBJECTPASSWORDCHANGED: 'Ditt passord har blitt endret'
SUBJECTPASSWORDRESET: 'Link til passordannulering'
SURNAME: Etternavn
VALIDATIONMEMBEREXISTS: 'Det eksisterer allerede et medlem med denne epost-kontoen.'
ValidationIdentifierFailed: 'Kan ikke overskrive eksisterende medlem #{id} med identisk identifikator ({name})={value}))'
WELCOMEBACK: 'Velkommen tilbake, {firstname}'
YOUROLDPASSWORD: 'Ditt gamle passord'
belongs_many_many_Groups: Grupper
db_LastVisited: 'Siste besøkte dato'
db_Locale: 'Lokaltilpasning av grensesnitt'
db_LockedOutUntil: 'Stengt ute inntil'
db_NumVisit: 'Antall besøk'
db_Password: Passord
db_PasswordExpiry: 'Passord utløpsdato'
MemberAuthenticator:
TITLE: 'Epost &amp; Passord'
MemberDatetimeOptionsetField:
AMORPM: 'AM (Ante meridiem) or PM (Post meridiem)'
Custom: Custom
DATEFORMATBAD: 'Datoformat er ugyldig'
DAYNOLEADING: 'Dag i måneden uten ledende null'
DIGITSDECFRACTIONSECOND: 'Ett eller flere siffer som representerer en desimlbrøkdel av et sekund'
FOURDIGITYEAR: 'Firesifret årstall'
FULLNAMEMONTH: 'Fullt navn på måned (eks. juni)'
HOURNOLEADING: 'Time uten ledende null'
MINUTENOLEADING: 'Minutt uten ledende null'
MONTHNOLEADING: 'Månedssiffer uten ledende null'
Preview: Forhåndsvisning
SHORTMONTH: 'Forkortelse av måned (f.eks. jun)'
TOGGLEHELP: 'Vis/skjul formateringshjelp'
TWODIGITDAY: 'Tosifret månedstall'
TWODIGITHOUR: 'Tosifret timetall (00 til 23)'
TWODIGITMINUTE: 'Tosifret minuttstall (00 til 59)'
TWODIGITMONTH: 'Tosifret måned (01=Januar, etc.)'
TWODIGITSECOND: 'Tosifret sekundtall (00 til 59)'
TWODIGITYEAR: 'Tosifret årstall'
MemberImportForm:
Help1: '<p>Import users in <em>CSV format</em> (comma-separated values). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Show advanced usage</a></small></p>'
Help2: '<div class="advanced"> <h4>Advanced usage</h4> <ul> <li>Allowed columns: <em>%s</em></li> <li>Existing users are matched by their unique <em>Code</em> property, and updated with any new values from the imported file.</li> <li>Groups can be assigned by the <em>Groups</em> column. Groups are identified by their <em>Code</em> property, multiple groups can be separated by comma. Existing group memberships are not cleared.</li> </ul></div>'
ResultCreated: 'Created {count} members'
ResultDeleted: 'Slettet %d medlemmer'
ResultNone: 'Ingen endringer'
ResultUpdated: 'Updated {count} members'
MemberTableField: null
ModelAdmin:
'APPLY FILTER': 'Legg til filter'
DELETE: Slett
DELETEDRECORDS: 'Deleted {count} records.'
IMPORT: 'Importer fra CSV'
IMPORTEDRECORDS: 'Imported {count} records.'
NOCSVFILE: 'Please browse for a CSV file to import'
NOIMPORT: 'Ingenting å importere'
RESET: Tilbakestille
Title: 'Data Models'
UPDATEDRECORDS: 'Updated {count} records.'
ModelAdmin_ImportSpec.ss:
IMPORTSPECFIELDS: 'Database columns'
IMPORTSPECLINK: 'Show Specification for %s'
IMPORTSPECRELATIONS: Relations
IMPORTSPECTITLE: 'Specification for %s'
ModelAdmin_Tools.ss:
FILTER: Filter
IMPORT: Importer
ModelSidebar.ss:
IMPORT_TAB_HEADER: Importer
SEARCHLISTINGS: Søk
MoneyField:
FIELDLABELAMOUNT: Mengde
FIELDLABELCURRENCY: Currency
NullableField:
IsNullLabel: 'Is Null'
NumericField:
VALIDATION: '''{value}'' er ikke et tall, kun tall aksepteres i dette feltet'
Permission:
AdminGroup: Administrator
CMS_ACCESS_CATEGORY: CMS-tilgang
FULLADMINRIGHTS: 'Fulle administrative rettigheter'
FULLADMINRIGHTS_HELP: 'Implies and overrules all other assigned permissions.'
PermissionCheckboxSetField:
AssignedTo: 'tilordnet "{title}"'
FromGroup: 'Arvet fra gruppe "{title}"'
FromRole: 'arvet fra rolle "{title}"'
FromRoleOnGroup: 'inherited from role "%s" on group "%s"'
Permissions:
PERMISSIONS_CATEGORY: 'Rolle- og tilgangstillatelser'
PhoneNumberField:
VALIDATION: 'Vennligst skriv inn et gyldig tlf nummer'
RelationComplexTableField.ss:
ADD: 'Legg til'
CSVEXPORT: 'Export to CSV'
NOTFOUND: 'No items found'
Security:
ALREADYLOGGEDIN: 'Du har ikke adgang til denne siden. Hvis du har en annen konto som har adgang til denne siden, kan du logge inn med den under.'
BUTTONSEND: 'Send meg lenke for å gi nytt passord'
CHANGEPASSWORDBELOW: 'Du kan bytte passord nedenunder.'
CHANGEPASSWORDHEADER: 'Bytt ditt passord'
ENTERNEWPASSWORD: 'Venligst tast inn nytt passord.'
ERRORPASSWORDPERMISSION: 'Du må logge inn for å bytte passord.'
LOGGEDOUT: 'Du har blitt logget ut. Hvis du vil logge inn igjen, så vennligst gjør det under.'
LOGIN: 'Logg inn'
NOTEPAGESECURED: 'Den siden er sikret. Skriv inn gyldig innloggingsinfo så kommer du inn.'
NOTERESETLINKINVALID: '<p>The password reset link is invalid or expired.</p><p>You can request a new one <a href="{link1}">here</a> or change your password after you <a href="{link2}">logged in</a>.</p>'
NOTERESETPASSWORD: 'Skriv inn din epost adresse og vi vil sende deg en lenke som resetter passordet ditt.'
PASSWORDSENTHEADER: 'Password reset link sent to ''{email}'''
PASSWORDSENTTEXT: 'Takk! En lenke for å lage nytt passord er sendt til ''{email}'', forutsatt at det eksisterer en konto for denne epostadressen.'
SecurityAdmin:
ACCESS_HELP: 'Tillat visning, tilføying og redigering av brukere, samt tildele adganger og roller til dem.'
APPLY_ROLES: 'Legg til roller til grupper'
APPLY_ROLES_HELP: 'Ability to edit the roles assigned to a group. Requires the "Access to ''Users'' section" permission.'
EDITPERMISSIONS: 'Administrer tillatelser for grupper'
EDITPERMISSIONS_HELP: 'Ability to edit Permissions and IP Addresses for a group. Requires the "Access to ''Security'' section" permission.'
GROUPNAME: Gruppenavn
IMPORTGROUPS: 'Importer grupper'
IMPORTUSERS: 'Importer brukere'
MEMBERS: Medlemmer
MENUTITLE: Sikkerhet
MemberListCaution: 'Advarsel: Hvis du fjerner medlemmer fra denne listen vil det samtidig fjerne dem fra alle grupper og databasen'
NEWGROUP: 'Ny gruppe'
PERMISSIONS: Tilganger
ROLES: Roller
ROLESDESCRIPTION: 'Roles are predefined sets of permissions, and can be assigned to groups.<br />They are inherited from parent groups if required.'
TABROLES: Roller
Users: Brukere
SecurityAdmin_MemberImportForm:
BtnImport: 'Importer fra CSV'
FileFieldLabel: 'CSV File <small>(Allowed extensions: *.csv)</small>'
SilverStripeNavigator:
Edit: Rediger
SimpleImageField:
NOUPLOAD: 'Ingen Bilder Lastet Opp'
SiteTree:
TABMAIN: Hovedinnstillinger
TableField:
ISREQUIRED: 'In %s ''%s'' is required'
TableField.ss:
ADD: 'Legg til en rad'
ADDITEM: 'Add %s'
TableListField:
CSVEXPORT: 'Eksporter til CSV'
PRINT: 'Skriv ut'
Print: Print
SELECT: 'Velg:'
TableListField.ss:
NOITEMSFOUND: 'No items found'
SORTASC: 'Sorter i stigende rekkefølge'
SORTDESC: 'Sorter i synkende rekkefølge'
TableListField_PageControls.ss:
DISPLAYING: Displaying
OF: of
TO: to
VIEWFIRST: 'Se første'
VIEWLAST: 'Se siste'
VIEWNEXT: 'Se neste'
VIEWPREVIOUS: 'Se forrige'
TimeField:
VALIDATEFORMAT: 'Vennligst skriv inn et gyldig tidsformat ({format}]'
ToggleField:
LESS: mindre
MORE: mer
UploadField:
ATTACHFILE: 'Legg ved fil'
ATTACHFILES: 'Legg ved filer'
AttachFile: 'Legg ved fil(er)'
DELETE: 'Delete from files'
DELETEINFO: 'Slett filen permament fra filarkivet'
DOEDIT: Lagre
DROPFILE: 'Slipp en fil'
DROPFILES: 'Slipp filer'
Dimensions: Dimensjoner
EDIT: Edit
EDITINFO: 'Rediger denne filen'
FIELDNOTSET: 'Filinformasjon ikke funnet'
FROMCOMPUTER: 'Fra din pc'
FROMCOMPUTERINFO: 'Select from files'
FROMFILES: 'Fra filer'
MAXNUMBEROFFILES: 'Maks antall {count} fil(er) overskredet'
MAXNUMBEROFFILESSHORT: 'Kan kun laste opp {count} filer'
REMOVE: Fjern
REMOVEERROR: 'Feil ved fjerning av fil'
REMOVEINFO: 'Fjern filen herfra, men ikke slett den fra filarkivet'
STARTALL: 'Start alle'
STARTALLINFO: 'Start all uploads'
Saved: Lagret
Versioned:
has_many_Versions: Versjoner
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.