Skip to content
ElectronMaster Vzdělávací appka Vytvoří elektronovou konfiguraci zvoleného prvku. Pro základní funkcionalitu nepotřebuje internet a běhá i na windows 7. Umí vyhleat odatečné informace o prvku pomocí Wolfram API Zobrazí timeline prvků podle toho kdy byly vytvořeny.
C# HTML
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.settings
ElectronMaster
ElectronMasterTests
MigrationBackup
.gitattributes
.gitignore
ElectronMaster.sln
ElectronMaster.sln.DotSettings
License
README.md

README.md

ElectronMaster

  • Vzdělávací appka
  • Vytvoří elektronovou konfiguraci zvoleného prvku.
  • Pro základní funkcionalitu nepotřebuje internet a běhá i na windows 7.
  • Umí vyhleat odatečné informace o prvku pomocí Wolfram API
  • Zobrazí timeline prvků podle toho kdy byly vytvořeny.
You can’t perform that action at this time.