Skip to content
Nette extension for Skautis library
PHP
Branch: 2.x
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
docs
src
tests
.gitattributes
.gitignore
.travis.yml
LICENSE.md
README.md
composer.json

README.md

Latest Stable Version Total Downloads Latest Unstable Version License

SkautisNette

Rozšíření pro Nette integrující PHP knihovnu pro připojení ke SkautISu.

Požadavky

Nette Framework verze 2.4 nebo vyšší. Detaily v composer.json.

Instalace

Nainstalujte balíček přes composer composer require skautis/nette:^2.1, zaregistrujte a nastavte rozšíření (extension) v konfiguračním souboru.

Ukázka minimální konfigurace:

extensions:
    skautis: Skautis\Nette\SkautisExtension

skautis:
    applicationId : abcd-...-abcd # AppId přidělené administrátorem skautISu

Návod na použití

Podrobný přehled použití tohoto rozšíření v dokumentaci.

Dokumentaci samotné knihovny najdete na https://github.com/skaut/Skautis.

You can’t perform that action at this time.