Skip to content
develop
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGP - Aggregeringsplattform

Projektet är byggd med Spring-boot och Apache Camel.
Aggregeringsplattformen är en körbar applikation som är plugin baserad där varje plugin exponerar en ingång för ett specifikt tjänstekontrakt.

Vid uppstart läser aggregeringsplattformen in alla pluginer i sin classpath och exponerar en ingång för pluginens tjänstekontrakt.
När en konsument anroper tjänsten som exponeras av pluginen sker:

  1. Aggregeringsplattformen tar ut person Id ur inkommande anrop.
  2. EI anropas för att hämta alla producenter där personen har engagemang.
  3. Alla producenter anropas och svar inväntas.
  4. Svaren aggregeras till ett hopsatt svar som returneras till konsumenten.

Moduler

agp-application

Innehåller en körbar spring-boot applikation

agp-core

Innehåller de interface som varje plugin måste implementera.

agp-schemas

Innehåller wsdl scheman för anrop mot EI

agp-test-core

Innehåller hjälpklasser för unittester till pluginer

agp-test-service

En test implementation av en plugin. Denna används i integrationstester av plattformen.

agp-teststub

Innehåller en mock plattform för:

  • EI
  • TAK

Innehåller även en grund för att skapa en mock plattform för varje plugin

Dokumentation referenser

About

Aggregeringsplattformen

Resources

License

Packages

No packages published

Languages