Skip to content
Open data aggregate about COVID-19 pandemic in Bulgaria
JavaScript Batchfile VBScript
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
data
docs
wiki-dump-script
README.md
automatic-upload.bat
run-silent.vbs

README.md

covid-opendata-bulgaria

open data aggregate about COVID-19 pandemic in Bulgaria

Всекидневна информация ще бъде качвана тук.
Събирането на броят случаи по градове става автоматично на 30 минути.

Събира се информация за:API endpoints

На това репо в /data има 3 файла, които се генерират автоматично през 30 минути:

 • /data/historical_data.json - пълен JSON със случаите по дати и региони
 • /data/latest_data.json - кратък JSON с новите случаи за деня по региони и summary за всички до този момент
 • /data/last_update.json - timestamp на последно обновяване на репото (случва се само при промени)Примерен резултат от /data/latest_data.json:

{
 "date": "06-04-2020",      // DD-MM-YYYY формат
 "data": [            // array
  {
   "name": "Sofia City",    // Име на областта
   "total_cases": 10      // Брой случаи за деня
  }
 ],
 "confirmed_cases_new": 10,    // Потвърдени нови случаи за деня
 "confirmed_cases_total": 541,  // Тотал потвърдени случаи до момента
 "deaths_new": 1,         // Брой смъртни случаи за деня
 "deaths_total": 21,       // Тотал смъртни случаи до момента
 "recoveries_new": 2,       // Брой възстановени за деня
 "recoveries_total": 39,     // Тотал възстановени до момента
 "active_cases_total": 481,    // Активни случаи в момента
 "active_cases_icu": 22,     // Активни хоспитализирани случаи (критични)
 "active_cases_hospitalized": 210 // Активни хоспитализирани случаи (тотал)
}

/data/historical_data.json е в същият формат, но под формата на лист. За разлика от /data/latest_data.json там има и области с total_cases: 0 за деня. Това е с цел да има списък от всички засегнати градове (т.е. точно както е в таблицата от Wikipedia). Нулевите резултати са филтрирани за /data/latest_data.json

Източник на информацията: https://en.wikipedia.org/wiki/Template:2019%E2%80%9320_coronavirus_pandemic_data/Bulgaria_medical_cases


To be updated...

#stayhome

You can’t perform that action at this time.