Skip to content

snify/covid-opendata-bulgaria

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

covid-opendata-bulgaria

open data aggregate about COVID-19 pandemic in Bulgaria

Всекидневна информация ще бъде качвана тук.
Събирането на броят случаи по градове става автоматично на 30 минути.

Събира се информация за:API endpoints

На това репо в /data има 3 файла, които се генерират автоматично през 30 минути:

 • /data/historical_data.json - пълен JSON със случаите по дати и региони
 • /data/latest_data.json - кратък JSON с новите случаи за деня по региони и summary за всички до този момент
 • /data/last_update.json - timestamp на последно обновяване на репото (случва се само при промени)Примерен резултат от /data/latest_data.json:

{
 "date": "06-04-2020",      // DD-MM-YYYY формат
 "data": [            // array
  {
   "name": "Sofia City",    // Име на областта
   "total_cases": 10      // Брой случаи за деня
  }
 ],
 "confirmed_cases_new": 10,    // Потвърдени нови случаи за деня
 "confirmed_cases_total": 541,  // Тотал потвърдени случаи до момента
 "deaths_new": 1,         // Брой смъртни случаи за деня
 "deaths_total": 21,       // Тотал смъртни случаи до момента
 "recoveries_new": 2,       // Брой възстановени за деня
 "recoveries_total": 39,     // Тотал възстановени до момента
 "active_cases_total": 481,    // Активни случаи в момента
 "active_cases_icu": 22,     // Активни хоспитализирани случаи (критични)
 "active_cases_hospitalized": 210 // Активни хоспитализирани случаи (тотал)
}

/data/historical_data.json е в същият формат, но под формата на лист. За разлика от /data/latest_data.json там има и области с total_cases: 0 за деня. Това е с цел да има списък от всички засегнати градове (т.е. точно както е в таблицата от Wikipedia). Нулевите резултати са филтрирани за /data/latest_data.json

Източник на информацията: https://en.wikipedia.org/wiki/Template:2019%E2%80%9320_coronavirus_pandemic_data/Bulgaria_medical_cases


To be updated...

#stayhome

About

Open data aggregate about COVID-19 pandemic in Bulgaria

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published