Skip to content
Node http server der konverterer fra lectioskemaer til .ics formatet.
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is 27 commits ahead, 2 commits behind emmikkelsen:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.eslintrc
.gitignore
.prettierrc
README.md
browser.js
http-tools.js
lectio-helper.js
lectio.json
node-lectio.js
nodemon.json
package-lock.json
package.json
sample.env
storage.js
tor-proxy.js

README.md

Lectioskema til .ics

Node http server der konverterer fra lectioskemaer til .ics formatet.

Spørgsmål, kommentarer, pull requests osv. meget velkomne!

Installationsguide

Det antages at der installeres på en Ubuntu / Linux-lignende platform.

 1. Installer Node.js Hent nyeste udgave fra https://nodejs.org/en/download/
 2. Hent filerne, pak ud, naviger til den udpakkede mappe
wget https://github.com/soeren-b-c/node-lectio-til-ics/archive/master.zip
unzip master.zip
cd node-lectio-til-ics-master
 1. Installer nødvendige pakker
npm install
 1. Find dit SKOLE-ID og LÆRER-ID / ELEV-ID i adressefeltet i dit personlige Lectio-skema. Eksempel lærer: https://www.lectio.dk/lectio/SKOLE-ID/SkemaNy.aspx?type=laerer&laererid=LÆRER-ID Eksempel elev: https://www.lectio.dk/lectio/SKOLE-ID/SkemaNy.aspx?type=elev&elevid=ELEV-ID
 2. Rediger filen sample.env, og tilret med dit SKOLE-ID, og angiv dit brugernavn og kodeord.
 3. Kopier den tilrettede sample.env til .env
cp sample.env .env
 1. Start programmet
npm start
 1. Besøg web-adressen http://localhost:9002/?laerer=LÆRER-ID&uger=2&type=laerer&skole=SKOLE-ID hvis du er lærer, eller http://localhost:9002/?skole=SKOLE-ID&elev=ELEV-ID hvis du er elev, og erstatter SKOLE-ID og LÆRER-ID / ELEV-ID med dine egne værdier. Du får nu genereret en .ics kalender-fil med dit skema.
 2. ALLE SKEMAER FOR ALLE ELEVER OG LÆRERE PÅ DIN SKOLE ER NU TILGÆNGELIGE, hvis din computer er tilgængelig udefra på port 9002. Det er du (med tanke på GDPR) nok ikke interesseret i. Der er en grund til at Lectio skjuler skemaerne bag et login. Det er måske en god ide at begrænse adgang udefra. Brug f.eks. ufw til det.
man ufw

Daglig brug

Hvis du er kommet igennem installationsguiden ovenfor kan du nu hente dit skema på enten http://localhost:9002/?laerer=LÆRER-ID&uger=2&type=laerer&skole=SKOLE-ID eller http://localhost:9002/?skole=SKOLE-ID&elev=ELEV-ID.

Du kan enten manuelt gemme den genererede .ics fil og efterfølgende uploade til Google Calendar, Outlook eller tilsvarende. Hvis (når) det bliver trættende i længden er der flere andre muligheder. Begge antager at du har en computer tændt 24 timer i døgnet og at den er tilgængelig udefra, enten med en webserver, eller på port 9002.

Mulighed 1, Webserver

Hvis du har en installeret webserver kan du med et chron-job hente kalenderen ned et par gange i døgnet med et script i stil med dette

cd /var/www/html/SECRET-PATH
wget "http://127.0.0.1:9002/?laerer=LÆRER-ID&uger=11&type=laerer&skole=SKOLE-ID" -O kalender.ics

Så burde din kalender være tilgængelig på en adresse noget i retning af

http://DIN-IP-ADRESSE-ELLER-DOMÆNENAVN-HER/SECRET-PATH/kalender.ics

og den adresse kan du så importere i Google Calendar under "Add by url" eller lignende.

Mulighed 2, direkte adgang til port 9002

Hvis du ikke har nogen skrubler ved potentielt at gøre kalender for ALLE ELEVER OG LÆRERE PÅ DIN SKOLE OFFENTLIGT TILGÆNGELIGE, så indsæt din faste ip-adresse eller domænenavn i adressen i stedet for localhost, og tilføj til Google Calendar under "Add by url":

Lærer: http://DIN-IP-ADRESSE-ELLER-DOMÆNENAVN-HER:9002/?laerer=LÆRER-ID&uger=2&type=laerer&skole=SKOLE-ID

Elev: http://DIN-IP-ADRESSE-ELLER-DOMÆNENAVN-HER:9002/?skole=SKOLE-ID&elev=ELEV-ID

Tor

Hvis du gerne vil at porgrammet henter skemaet gennem Tor så er det muligt. (Hvis du ikke er sikker på hvad det betyder har du nok ikke brug for det...)

 1. Installer tor.
apt install tor

eller se Option two: Tor on Ubuntu or Debian 2. I filen .env ret til

TOR_ENABLED=true

Licens

Programmet er oprindeligt skrevet af Emil Bach Mikkelsen og udgivet under ISC licensen. Yderligere bidrag af Scott Mathieson. Emils oprindelige kode kan findes her: https://github.com/emmikkelsen/node-lectio-til-ics Programmet kan hentes her: https://github.com/soeren-b-c/node-lectio-til-ics/

Historisk

 • Login-mulighed tilføjes til koden marts 2019.
 • Januar 2019 bliver alle skemaer (der tidligere lå frit tilgængeligt) puttet bag login, for at Lectio kan leve op til den nye GDPR lovgivning. Koden virker således ikke længere.
 • Januar 2018 bliver der tilføjet mulighed for at lede trafikken gennem tor, således at det er sværere at lukke for adgangen.
 • Koden ligger stadig på GitHub, så det er muligt for enkelt-personer at køre programmet
 • Omkring oktober 2017 lukker Lectio for adgangen til lectio.dk fra programmet, da de oplever for stor trafik.
 • Dette node.js program har kørt i "production" på emilba.ch fra ca. 2015.
You can’t perform that action at this time.