HTML
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
conf
site
README.md

README.md

jakobejitblokaci.cz

Tohle je www.jakobejitblokaci.cz. Posílejte pull requesty, pokud chcete něco doplnit. Tento obsah můžete použít i u sebe na webu a vcelku bych to i doporučil.

Licence: Creative Commons "Uveďte původ 4.0 Mezinárodní (CC BY 4.0)" - v případě použití celého HTML je splněna ponecháním značky <meta name="author" content="https://github.com/spaze/jakobejitblokaci.cz/graphs/contributors"> v kódu stránky.