SuperFaktúra oficiálny PHP-API klient.
Clone or download
Latest commit dceaf32 Dec 7, 2018

README.md

SuperFaktúra PHP-API klient

Overview

API SuperFaktúry umožňuje prepojenie externých aplikácií so SuperFaktúrou a dovoľuje tak vzdialene vytvárať doklady a získavať údaje o nich. Umožňuje tiež odosielať faktúry emailom alebo poštou.

Quickstart

Aby ste sa nemusli trápiť s priamymi volaniami API funkcií a spôsobom prenosu dát, pripravili sme pre Vás jednoduchého API klienta, vďaka ktorému môžete Vaše faktúry vystavovať nadiaľku s minimálnym úsilím.

Inštalácia PHP-API klienta

1. pomocou composer-u (doporučený spôsob)

$ composer require superfaktura/apiclient

2. pomocou git-u (vyžaduje nainštalovaný systém git)

$ mkdir /var/www/myproject/libs
$ git clone https://github.com/superfaktura/apiclient.git

3. stiahnutie ZIP balíčka

Stiahnite si SuperFaktúra PHP-API kliknutím na tlačidlo "Stiahnuť ZIP", ktoré sa nachádza na github stránke nášho API.

Ukážky kódu

Aby sme vám uľahčili prácu pri implementácii nášho API, vytvorili sme ukážky kódu (sample.php a sample2.php), ktoré demonštrujú jeho funkcionalitu a dpĺňajú našu dokumentáciu o fungujúce príklady.

Začíname používať SuperFaktúra PHP-API

Na to, aby ste mohli začať API na plno využívať, je potrebné:

1. Zaregistrovať sa v SuperFaktúre

2. Urobiť základné nastavenia v kóde

require_once('SFAPIclient/SFAPIclient.php'); // len v prípade, že nepoužívate Composer

$sf_api = new SFAPIClient(
  $login, // prihlasovací email do SuperFaktúry
  $token // API token, ktorý nájdete v SuperFaktúre po prihlásení do svojho účtu "[Nástroje > API prístup](https://moja.superfaktura.sk/api_access)"
);

3. Používanie PHP-API volaní

Nižšie je uvedený zoznam všetkých možných volaní, ktoré obsahuje najnovšia verzia nášho API. Všetky PHP funkcie nášho API sú verejné členské funkcie triedy SFAPIclient. Príklad vystavenia jednoduchej faktúry (pokračovanie predch. príkladu)

// set client for new invoice
$sf_api->setClient(array(
  'name' => 'MyClient',
  'address' => 'MyClient address 1',
  'zip' => 12345,
  'city' => 'MyClientCity'
));

// set invoice attributes
$sf_api->setInvoice(array(
  'name' => 'MyInvoice'
));

// add new invoice item
$sf_api->addItem(array(
  'name' => 'MyInvoiceItem',
  'description' => 'Inv. item no. 1',
  'unit_price' => 10,
  'tax' => 20
));

// save invoice in SuperFaktura
$json_response = $sf_api->save();

// TODO: handle exceptions

Zoznam volaní (verejných členských funkcií vrátane konštruktora triedy SFAPIclient)

 • __construct($email, $apikey, $apptitle = '', $module = 'API', $company_id = '')
 • addItem($item = array())
 • addStockItem($item = array())
 • addStockMovement($item = array())
 • addTags($tag_ids = array())
 • clients($params = array(), $list_info = true)
 • delete($id)
 • deleteInvoiceItem($invoice_id, $id)
 • deleteExpense($id)
 • deleteStockItem($id)
 • edit()
 • expense()
 • expenses()
 • getCountries()
 • getSequences()
 • getPDF($invoice_id, $token, $language = 'slo')
 • getTags()
 • invoice($id)
 • invoices($params = array(), $list_info = true)
 • markAsSent($invoice_id, $email, $subject = '', $message = '')
 • payInvoice($invoice_id, $amount, $currency = 'EUR', $date = null, $payment_type = 'transfer')
 • payExpense($expense_id, $amount, $currency = 'EUR', $date = null, $payment_type = 'transfer')
 • save()
 • setClient($key, $value = '')
 • setExpense($key, $value = '')
 • setInvoice($key, $value = '')
 • sendInvoiceEmail($options = array())
 • sendInvoicePost($options = array())
 • stockItemEdit($item = array())
 • stockItems($params = array(), $list_info = true)
 • stockItem($id)
 • addContactPerson($data)
 • getLogos()
 • getExpenseCategories()
 • setInvoiceSettings($settings)
 • setInvoiceExtras($extras)
 • deleteInvoicePayment($payment_id)
 • deleteExpensePayment($payment_id)
 • cashRegister($cash_register_id)
 • sendSMS($data)
 • setMyData($key, $value = '')
 • getInvoiceDetails($ids = '')
 • getUserCompaniesData($getAllCompanies = false)

1. __construct

Konštruktor. Nastaví email a API token pre autorizáciu.

Parametre
 • $email string povinný
 • $token string povinný
 • $apptitle string nepovinný, názov aplikácie
 • $module string nepovinný, názov modulu
 • $company_id integer nepovinný, ID spoločnosti, s ktorou cez API pracujete (v prípade, že máte len jednu spoločnosti nemusíte uvádzať)

2. addItem

Pridá položku na faktúru.

Parametre
 • $item pole povinné
Formát fakturačnej položky
array(
  'name'     	  => 'Názov položky',
  'description'  	  => 'Popis',
  'quantity'    	  => 1, //množstvo
  'unit'     	 	  => 'ks', //jednotka
  'unit_price'   	  => 40.83, //cena bez dph, resp. celková cena, ak nie ste platcami DPH
  'tax'      	  => 20, //sadzba DPH, ak nie ste platcom DPH, zadajte 0
  'stock_item_id' 	  => 123, //id skladovej polozky
  'sku'       	  => 'SKU123', //skladove oznacenie
  'discount'    	  => 50, //Zľava na položku v %
  'discount_description' => 'Popis zľavy',
  'load_data_from_stock' => true //Načíta nevyplnené údaje položky zo skladu
  'AccountingDetail' => array( // účtovnícke detaily položky, 
  	'place' => 'Stredisko Bratislava', //nazov strediska
  	'order' => 'názov', //nazov zákazky 
  	'operation' => 'názov', //činnosť 
  	'type' => 'item', // typ polozky (item(tovar), service(služba))
  	'analytics_account' => '311', //analytický účet 
  	'synthetic_account' => '000', //syntetický účet
  	'preconfidence' => '5ZV' // predkontácia
  )
)

3. addTags

Pridá faktúre tagy podľa číselníka

Parametre
 • $tags_ids pole povinné. Pole ID, alebo názvov požadovaných tagov. Ak tag s daným názvom neexistuje, vytvorí sa a následne sa priradí k dokladu (slúži na vytváranie nových tagov). ID a názvy je možné v poli kombinovať.

4. clients

Vráti zoznam klientov

Parametre
 • $params pole povinné. Parametre pre filtrovanie a stránkovanie.
 • $list_info bool nepovinné. Určuje, či vrátené dáta budú obsahovať aj údaje o zozname (celkový počet položiek, počet strán...)
Možné parametre pre filtrovanie, číselníky hodnôt sa nachádzajú pod zoznamom parametrov
array(
	'search' => '', //Hľadaný výraz v klientovi. Prehľadáva všetky polia.
)
Formát vrátených dát
{
  "itemCount": 67,
  "pageCount": 7,
  "perPage": 10,
  "page": 1,
  "items": [{
    "Client": {...},
  },...]
}

5. delete

Zmaže faktúru.

Parametre
 • $id povinné. Získané z Invoice->id.

6. deleteInvoiceItem

Zmaže položku na faktúre.

Parametre
 • $invoice_id int povinné. Získané z Invoice->id.
 • $id int povinné. Získané z InvoiceItem->id.

7. deleteExpense

Zmaže náklad.

Parametre
 • $id int povinné. Získané z Expense->id.

8. deleteStockItem

Zmaže skladovú položku.

Parametre
 • $id int povinné. Získané z StockItem->id.

9. edit

Uloží nastavené dáta a aktualizuje faktúru.

Parametre: žiadne
Návratová hodnota: objekt
Kódy chýb
 • 1 Id dokladu má nesprávny formát
 • 2 Neexistujúce id dokladu
 • 3 Chyba pri editácii faktúry. Volanie treba opakovať.
 • 6 Chyba pri validácii údajov. Povinné údaje chýbajú alebo nemajú správny formát.

10. expenses

Vráti zoznam nákladov.

Parametre
 • $params pole povinné. Parametre pre filtrovanie a stránkovanie.
 • $list_info bool nepovinné. Určuje, či vrátené dáta budú obsahovať aj údaje o zozname (celkový počet položiek, počet strán...)

11. expense

Vráti detaily nákladu.

Parametre
 • $expense_id int povinné. Získané z Expense->id.

12. getCountries

Vráti číselník krajín.

13. getSequences

Vráti číselník číselných radov podľa typov dokumentov.

14. getPDF

Vráti PDF súbor s faktúrou.

Parametre
 • $invoice_id int povinné. Získané z Invoice->id.
 • $token string povinné. Získané z Invoice->token.
 • $language string nepovinné. Jazyk požadovaného PDF. Možné hodnoty sú {slo, cze, eng, deu, rus, ukr, hun, pol, rom, hrv}

15. getTags

Vráti číselník existujúcich tagov.

16. invoice

Vráti detaily faktúry. Ak potrebujete získať detaily viacerých faktúr použite funkciu getInvoiceDetails

Parametre
 • $invoice_id int povinné. Získané z Invoice->id.

17. invoices

Vráti zoznam vystavených faktúr.

Parametre
 • $params pole povinné. Parametre pre filtrovanie a stránkovanie.
 • $list_info bool nepovinné. Určuje, či vrátené dáta budú obsahovať aj údaje o zozname (celkový počet položiek, počet strán...)
Možné parametre pre filtrovanie, číselníky hodnôt sa nachádzajú pod zoznamom parametrov
array(
	'page'     => 1, //Strana
	'per_page'   => 10, //Počet položiek na stranu
	'created'    => 0, //Dátum vystavenia.
	'modified'    => 0, //Dátum vykonania poslednej zmeny.
	'delivery'   => 0, //Dátum dodania.
	'type'     => 'regular', //Typ faktúry. Viacero typov je možné kombinovať pomocou "|" napr. "regular|cancel"
	'delivery_type' => 'mail', //Typ faktúry. Viacero typov je možné kombinovať pomocou "|" napr. "mail|personal"
	'payment_type' => 'transfer', //Typ faktúry. Viacero typov je možné kombinovať pomocou "|" napr. "mail|personal"
	'status'    => 0, //Stav faktúry.
	'client_id'   => 1, //ID klienta. Zoznam klientov je možné získať metódou clients()
	'amount_from'  => 0, //Suma faktúry od
	'amount_to'   => 0, //Suma faktúry do
	'paid_since'  => 0, //Faktúra uhradená od
	'paid_to'    => 0, //Faktúra uhradená do
	'search'    => '', //Hľadaný výraz vo faktúre. Prehľadáva všetky polia.
	'ignore'    => '1|2|3', //ID faktúr, ktoré sa majú ignorovať.
	'order_no'    => '2016001', //číslo cenovej ponuky z ktorej bola FA vytvorená
)
Formát vrátených dát
{
  "itemCount": 67,
  "pageCount": 7,
  "perPage": 10,
  "page": 1,
  "items": [{
    "Client": {...},
    "Invoice": {"id": "8358",...}
    "InvoicePayment": {},
    "InvoiceEmail": {},
    "PostStamp": {}
  },...]
}
Číselníky pre filtrovanie faktúr

Obdobie vystavenia a dodania faktúry

Array
(
  [0] => Všetko
  [1] => Dnes
  [2] => Včera
  [4] => Tento mesiac
  [5] => Minulý mesiac
  [8] => Tento kvartál
  [7] => Minulý rok
  [6] => Tento rok
  [3] => od - do //v prípade hodnoty od - do je potrebné uviesť aj parametre created_since a created_to
)

Pre filtrovanie pomocou modified odporúčame využiť jednu z nižšie uvedených možností:

Array
(
  [1] => Dnes
  [2] => Včera
  [3] => oddo (v prípade hodnoty oddo je potrebné zadať aj parametre modified_since modified_to)
  [11] => posledná hodina (ak sa dopytujem o 8:36, hľadá doklady zmenené za obdobie 7:368:36)
  [12] => aktuálna hodina (ak sa dopytujem o 8:36, hľadá doklady zmenené za obdobie čšie ako 7:59)
)

Typ faktúry

Array
(
	[regular] => Bež
	[proforma] => Zálohová faktúra
	[estimate] => Cenová ponuka
	[cancel]  => Dobropis
	[order] => Prijatá objednávka
	[delivery] => Dodací list
)

Spôsob dodania

Array
(
	[mail]     => Poštou
	[courier]    => Kuriérom
	[personal]   => Osobný odber
	[haulage]    => Nákladná doprava
	[pickup_point] => Odberné miesto
)

Stav faktúry

Array
(
	[0] => Všetko
	[1] => Čakajú na úhradu
	[2] => Čiastočne uhradené
	[3] => Uhradené
	[99] => Po splatnosti
)

Príklad filtrovania faktúr zmenených za poslednú hodinu

require_once('SFAPIclient/SFAPIclient.php'); // inc. SuperFaktúra PHP-API
$login_email = 'login@example.com'; // moja.superfaktura.sk login email
$api_token = 'abcd1234'; // token from my account
$sf_api = new SFAPIclient($login_email, $api_token); // create SF PHP-API object
$json_response = $sf_api->invoices(array(
 'modified' => 11, // posledná hodina
 'type' => 'regular'
));

Príklad filtrovania faktúr pomocou ID číselníka

require_once('SFAPIclient/SFAPIclient.php'); // inc. SuperFaktúra PHP-API
$login_email = 'login@example.com'; // moja.superfaktura.sk login email
$api_token = 'abcd1234'; // token from my account
$sf_api = new SFAPIclient($login_email, $api_token); // create SF PHP-API object
$json_response = $sf_api->invoices(array(
 'sequence_id' => ID, // integer
 'type' => 'regular'
));

18. markAsSent

Označí faktúru ako odoslanú emailom. Užitočné, pokiaľ vytvorené faktúry odosielate vlastným systémom, avšak chcete toto odoslanie evidovať aj v SuperFaktúre.

Parametre
 • $invoice_id int povinné. Získané z Invoice->id
 • $email string povinné. Emailová adresa, kam bola faktúra odoslaná.
 • $subject string nepovinné. Predmet emailu.
 • $message string nepovinné. Text emailu.
Návratová hodnota: objekt

19. payInvoice

Dodatočne pridá úhradu ku faktúre.

Parametre
 • $invoice_id int povinné. Získané z Invoice->id
 • $amount float povinné. Uhradená suma.
 • $currency string nepovinné. Mena úhrady, predvolené EUR.
 • $date string nepovinné. Dátum úhrady, predvolený aktuálny dátum.
 • $payment_type string nepovinné. Spôsob úhrady, predvolený typ transfer. Možné hodnoty {transfer, cash, paypal, trustpay, credit, debit, cod, accreditation, gopay, viamo}
 • $cash_register_id int nepovinné. Určuje, ID pokladne.

20. payExpense

Dodatočne pridá úhradu k nákladu.

Parametre
 • $expense_id int povinné. Získané z Expense->id
 • $amount float povinné. Uhradená suma.
 • $currency string nepovinné. Mena úhrady, predvolené EUR.
 • $date string nepovinné. Dátum úhrady, predvolený aktuálny dátum.
 • $payment_type string nepovinné. Spôsob úhrady, predvolený typ transfer. Možné hodnoty {transfer, cash, paypal, credit, debit, cod, accreditation, gopay, viamo}

21. save

Uloží nastavené dáta a vystaví faktúru.

Paramete: žiadne
Návratová hodnota: objekt
{
  "error": 0,
  "error_message": "Invoice created",
  "data": {
    "Invoice": {
      "id": "947592",
      "user_id": "15968",
      "user_profile_id": "10156",
      "client_id": "518992",
      "parent_id": null,
      "proforma_id": null,
      "estimate_id": null,
      "sequence_id": "41008",
      "import_type": null,
      "import_id": null,
      "import_parent_id": null,
      "type": "regular",
      "tax_document": null,
      "name": "Faktura test",
      "lang": null,
      "client_data": "{\"Client\":{\"user_id\":\"15968\",\"user_profile_id\":\"10156\",\"country_id\":\"191\",\"name\":\"Klient test\",\"ico\":987654321,\"dic\":314,\"ic_dph\":null,\"bank_account\":null,\"email\":null,\"address\":null,\"city\":null,\"zip\":null,\"state\":null,\"country\":null,\"delivery_name\":null,\"delivery_address\":null,\"delivery_city\":null,\"delivery_zip\":null,\"delivery_state\":null,\"delivery_country\":null,\"delivery_country_id\":null,\"phone\":null,\"fax\":null,\"due_date\":null,\"default_variable\":null,\"discount\":null,\"currency\":\"EUR\",\"comment\":null,\"tags\":null,\"demo\":\"0\",\"update_addressbook\":true}}",
      "my_data": "{\"MyData\":{\"id\":\"10156\",\"user_id\":\"15968\",\"country_id\":\"191\",\"company_name\":\"Jan Doczy\",\"ico\":\"41432312\",\"dic\":\"CZ29413893fdsafdasfdsadfasfdjasf\",\"ic_dph\":\"012345678fjdksjfkldajklfdjasklfj\",\"business_register\":\"Okr. s\\u00fad BA 1, odd. SRO, vl. \\u010d 1234\\/B\",\"address\":\"\",\"city\":\"\",\"zip\":\"\",\"tax_payer\":\"1\",\"country\":\"Slovensko\",\"BankAccount\":[{\"id\":\"9998\",\"user_id\":\"15968\",\"user_profile_id\":\"10156\",\"default\":\"1\",\"country_id\":\"191\",\"bank_name\":\"UniCredit Bank Slovakia\",\"bank_code\":\"1111\",\"account\":\"1119090001\",\"iban\":\"SK8011110000001119090001\",\"swift\":\"UNCRSKBX\",\"created\":\"2014-10-06 13:25:30\",\"modified\":\"2015-08-21 08:09:07\"},{\"id\":\"10121\",\"user_id\":\"15968\",\"user_profile_id\":\"10156\",\"default\":null,\"country_id\":\"191\",\"bank_name\":\"\",\"bank_code\":\"\",\"account\":\"\",\"iban\":\"\",\"swift\":\"\",\"created\":\"2014-10-17 09:05:54\",\"modified\":\"2014-10-17 09:05:54\"},{\"id\":\"10434\",\"user_id\":\"15968\",\"user_profile_id\":\"10156\",\"default\":null,\"country_id\":\"191\",\"bank_name\":\"\",\"bank_code\":\"\",\"account\":\"\",\"iban\":\"\",\"swift\":\"\",\"created\":\"2014-11-18 14:29:46\",\"modified\":\"2014-11-18 14:29:46\"},{\"id\":\"10502\",\"user_id\":\"15968\",\"user_profile_id\":\"10156\",\"default\":null,\"country_id\":\"191\",\"bank_name\":\"\",\"bank_code\":\"\",\"account\":\"\",\"iban\":\"\",\"swift\":\"\",\"created\":\"2014-11-25 09:33:31\",\"modified\":\"2014-11-25 09:33:31\"},{\"id\":\"10530\",\"user_id\":\"15968\",\"user_profile_id\":\"10156\",\"default\":null,\"country_id\":\"191\",\"bank_name\":\"\",\"bank_code\":\"\",\"account\":\"\",\"iban\":\"\",\"swift\":\"\",\"created\":\"2014-11-27 09:20:29\",\"modified\":\"2014-11-27 09:20:29\"},{\"id\":\"10774\",\"user_id\":\"15968\",\"user_profile_id\":\"10156\",\"default\":null,\"country_id\":\"191\",\"bank_name\":\"\",\"bank_code\":\"\",\"account\":\"\",\"iban\":\"\",\"swift\":\"\",\"created\":\"2014-12-15 14:29:54\",\"modified\":\"2014-12-15 14:29:54\"}]}}",
      "items_data": "Polozka test , ",
      "invoice_no": "9",
      "order_no": null,
      "invoice_no_formatted": "201500009",
      "mask": "YYYYNNN",
      "variable": "201500009",
      "constant": "0308",
      "specific": null,
      "payment_type": null,
      "status": "1",
      "home_currency": "EUR",
      "invoice_currency": "EUR",
      "exchange_rate": "1.00000000000000",
      "amount": "15.00",
      "vat": "0.00",
      "discount": "0",
      "items_name": null,
      "issued_by": null,
      "issued_by_phone": "+421000000000",
      "issued_by_email": "email@example.com",
      "paid": "0.00",
      "amount_paid": "0.00",
      "deposit": "0.00",
      "header_comment": "",
      "comment": "Toto je poznamka.",
      "internal_comment": null,
      "created": "2015-09-02 00:00:00",
      "modified": "2015-09-02 08:53:35",
      "recurring": null,
      "paydate": null,
      "delivery": "2015-09-02 00:00:00",
      "delivery_type": null,
      "due": "2015-09-16",
      "demo": "0",
      "token": "bd1f145f",
      "tags": "",
      "rounding": "item",
      "vat_transfer": null,
      "special_vat_scheme": null,
      "issued_by_web": null,
      "summary_invoice": "0",
      "show_items_with_dph": false,
      "show_special_vat": false
    },
    "Client": {
      "id": "518992",
      "user_id": "15968",
      "user_profile_id": "10156",
      "country_id": "191",
      "name": "Klient test",
      "ico": "987654321",
      "dic": "314",
      "ic_dph": null,
      "bank_account": null,
      "email": null,
      "address": null,
      "city": null,
      "zip": null,
      "state": null,
      "country": null,
      "delivery_name": null,
      "delivery_address": null,
      "delivery_city": null,
      "delivery_zip": null,
      "delivery_state": null,
      "delivery_country": null,
      "delivery_country_id": null,
      "phone": null,
      "fax": null,
      "due_date": null,
      "default_variable": null,
      "discount": null,
      "currency": "EUR",
      "comment": null,
      "tags": null,
      "created": "2015-09-02 08:52:49",
      "modified": "2015-09-02 08:53:35",
      "demo": "0"
    },
    "InvoicePayment": [],
    "InvoiceEmail": [],
    "PostStamp": [],
    "Tag": [],
    "Logo": [
      {
        "id": "24688",
        "model": "User",
        "foreign_key": "10156",
        "dirname": "img",
        "basename": "10156_logo.jpg",
        "checksum": "5239f6774ced537687cf90c4561dd438",
        "group": "logo",
        "alternative": null,
        "created": "2014-11-27 09:20:29",
        "modified": "2014-11-27 09:20:29"
      }
    ],
    "Signature": {
      "id": "25789",
      "model": "User",
      "foreign_key": "10156",
      "dirname": "img",
      "basename": "10156_sig.png",
      "checksum": "d20820f675efdedaef5839a6da30bf97",
      "group": "signature",
      "alternative": null,
      "created": "2014-12-16 14:28:09",
      "modified": "2015-04-15 09:41:08"
    },
    "MyData": {
      "id": "10156",
      "user_id": "15968",
      "country_id": "191",
      "company_name": "Jan Doczy",
      "ico": "41432312",
      "dic": "CZ29413893fdsafdasfdsadfasfdjasf",
      "ic_dph": "012345678fjdksjfkldajklfdjasklfj",
      "business_register": "Okr. súd BA 1, odd. SRO, vl. č 1234/B",
      "address": "",
      "city": "",
      "zip": "",
      "tax_payer": "1",
      "country": {
        "id": "191",
        "name": "Slovensko",
        "iso": "sk",
        "eu": "1"
      },
      "BankAccount": [
        {
          "id": "9998",
          "user_id": "15968",
          "user_profile_id": "10156",
          "default": "1",
          "country_id": "191",
          "bank_name": "UniCredit Bank Slovakia",
          "bank_code": "1111",
          "account": "xxxxxxxx",
          "iban": "SKxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
          "swift": "UNCRSKBX",
          "created": "2014-10-06 13:25:30",
          "modified": "2015-08-21 08:09:07"
        }
      ]
    },
    "ClientData": {
      "user_id": "15968",
      "user_profile_id": "10156",
      "country_id": "191",
      "name": "Klient test",
      "ico": 987654321,
      "dic": 314,
      "ic_dph": null,
      "bank_account": null,
      "email": null,
      "address": null,
      "city": null,
      "zip": null,
      "state": null,
      "country": null,
      "delivery_name": null,
      "delivery_address": null,
      "delivery_city": null,
      "delivery_zip": null,
      "delivery_state": null,
      "delivery_country": null,
      "delivery_country_id": null,
      "phone": null,
      "fax": null,
      "due_date": null,
      "default_variable": null,
      "discount": null,
      "currency": "EUR",
      "comment": null,
      "tags": null,
      "demo": "0",
      "update_addressbook": true,
      "Country": {
        "id": "191",
        "name": "Slovensko",
        "iso": "sk",
        "eu": "1"
      }
    },
    "InvoiceItem": [
      {
        "id": "2384612",
        "invoice_id": "947592",
        "user_id": "15968",
        "user_profile_id": "10156",
        "stock_item_id": null,
        "name": "Polozka test",
        "description": "",
        "sku": null,
        "quantity": null,
        "unit": null,
        "unit_price": 15,
        "tax": "0",
        "discount": 0,
        "discount_description": null,
        "ordernum": "0",
        "unit_price_discount": 15,
        "item_price": 15,
        "item_price_no_discount": 15,
        "discount_no_vat": 0,
        "discount_with_vat": 0,
        "discount_with_vat_total": 0,
        "discount_no_vat_total": 0,
        "unit_price_vat": 15,
        "unit_price_vat_no_discount": 15,
        "item_price_vat": 15,
        "item_price_vat_no_discount": 15,
        "item_price_vat_check": 15
      }
    ],
    "Summary": {
      "vat_base_separate": [
        15
      ],
      "vat_base_total": 15,
      "vat_separate": [
        0
      ],
      "vat_total": 0,
      "invoice_total": 15,
      "discount": 0
    },
    "SummaryInvoice": {
      "vat_base_separate_positive": [
        15
      ],
      "vat_base_separate_negative": [
        0
      ],
      "vat_separate_positive": [
        0
      ],
      "vat_separate_negative": [
        0
      ]
    },
    "UnitCount": [],
    "Paypal": "https://www.paypal.com/",
    "PaymentLink": ""
  }
}
Kódy chýb
 • 2 Dáta neboli odoslané metódou POST.
 • 3 Nesprávne dáta. Odoslané dáta nemajú správny formát.
 • 5 Validačný error. Povinné údaje chýbajú alebo sú nesprávne vyplnené.

22. setExpense

Nastaví hodnoty pre náklad.

Paramete
 • $key mixed povinné. Môže byť string, alebo pole. Ak je string, nastaví sa konkrétna hodnota v $data['Expense'][$key]. Ak je pole, nastaví sa viacero hodnôt naraz.
 • $value mixed nepovinné. Ak je $key string, hodnota $value sa nastaví v $data['Expense'][$key]. Ak je $key pole, $value sa ignoruje.

Príklad použitia:

$api->setExpense('name', 'nazov nakladu');
$api->setExpense(array(
		'name' => 'nazov nakladu', // povinný udaj
		'amount' => 10, // suma bez DPH
		'vat' => 20, // DPH v percentách
		'variable' => '123456', // variabilný symbol
		'constant' => '0308' // konštantný symbol
));

Zoznam možných vlastností nákladu:

 • name - názov nákladu (povinný údaj)
 • amount - suma bez dane
 • vat - DPH (percentá)
 • already_paid - bola už faktúra uhradená? true/false
 • created - dátum vystavenia
 • comment - komentár
 • constant - konštantný symbol
 • delivery - dátum dodania
 • due - dátum splatnosti
 • currency - mena, v ktorej je faktúra vystavená. Možnosti: EUR, USD, GBP, HUF, CZK, PLN, CHF, RUB
 • payment_type - Spôsob úhrady, číselník hodnôt
 • specific - špecifický symbol
 • type - typ faktúry. Možnosti: invoice - prijatá faktúra, bill - pokladničný blok, internal - interný doklad, contribution - odvody
 • variable - variabilný symbol
 • taxable_supply - Dátum zdaniteľného plnenia
 • document_number - Číslo dokladu. Napríklad číslo došlej faktúry, číslo pokladničného bloku a podobne.
 • expense_category_id - ID príslušnej kategórie. Zoznam všetkých kategórií je možné získať pomocou funkcie getExpenseCategories()

23. setInvoice

Nastaví hodnoty pre faktúru

Parametre
 • $key mixed povinné. Môže byť string, alebo pole. Ak je string, nastaví sa konkrétna hodnota v $data['Invoice'][$key]. Ak je pole, nastaví sa viacero hodnôt naraz.
 • $value mixed nepovinné. Ak je $key string, hodnota $value sa nastaví v $data['Invoice'][$key]. Ak je $key pole, $value sa ignoruje.

Príklad použitia:

$api->setInvoice('name', 'nazov faktury');
$api->setInvoice(array(
	'name' => 'nazov faktury',
	'variable' => '123456',
	'constant' => '0308',
	'bank_accounts' => array(
		array(
			'bank_name' => 'MyBank',
			'account' => '012345678',
			'bank_code' => '1234',
			'iban' => 'SK0000000000000000',
			'swift' => '12345',
		)
	)
));

Zoznam možných vlastností faktúry:

 • already_paid - bola už faktúra uhradená? true/false
 • created - dátum vystavenia
 • comment - komentár
 • constant - konštantný symbol
 • delivery - dátum dodania
 • delivery_type - spôsob dodania, číselník hodnôt
 • deposit - uhradená záloha
 • discount - zľava v %
 • discount_total - nominálna zľava, použije sa iba ak nie je nastavená vlastnosť discount
 • due - dátum splatnosti
 • estimate_id - ID cenovej ponuky, na základe ktorej je faktúra vystavená
 • header_comment - Text nad položkami faktúry
 • internal_comment - Interná poznánka, nezobrazuje sa klientovi
 • invoice_currency - mena, v ktorej je faktúra vystavená. Možnosti: EUR, USD, GBP, HUF, CZK, PLN, CHF, RUB
 • invoice_no_formatted - číslo faktúry
 • issued_by - faktúru vystavil
 • issued_by_phone - faktúru vystavil telefón
 • issued_by_email - faktúru vystavil email
 • issued_by_web - webová stránka zobrazená na faktúre
 • name - názov faktúry
 • payment_type - Spôsob úhrady, číselník hodnôt
 • proforma_id - ID proforma faktúry, na základe ktorej sa vystavuje ostrá faktúra. Ostrá faktúra tak preberie údaje o uhradenej zálohe
 • parent_id - ID faktúry, ktorú chceme dobropisovať.
 • rounding - Spôsob zaokrúhľovania DPH. 'document' => za celý dokument, 'item' => po položkaćh (predvolená hodnota)
 • specific - špecifický symbol
 • sequence_id - ID číselníka, zoznam číselníkov je možné získať metódou getSequences
 • type - typ faktúry. Možnosti: regular - bežná faktúra, proforma - zálohová faktúra, cancel - dobropis, estimate - cenová ponuka, order - prijatá objednávka
 • variable - variabilný symbol (v prípade nevyplnenia variabilného symbolu sa automaticky doplní číslo faktúry)
 • bank_accounts - (pole) zoznam bankových účtov (pozri príklad vyššie)
 • order_no - číslo objednávky
 • logo_id - ID loga
 • tax_document - (boolean) daňový doklad k prijatej platbe (pre správne prepojenie so zálohovou faktúrou je potrebné zadať proforma_id)

24. sendInvoiceEmail

Odošle faktúru emailom.

Parametre
 • $options array, povinné. Príklad použitia:
$api->sendInvoiceEmail(array(
  'invoice_id' => 123456, // povinné
  'to' => 'example@example.com', // povinné
	'cc' => array(
	  'examplecc@examplecc.com'
	),
	'bcc' => array(
	  'examplebcc@examplebcc.com'
	),
	'subject' => 'Predmet', // pokial nie je nastaveny subject nastavi sa automaticky podla nastaveni
	'body' => 'Sprava' // pokial nie je nastaveny body nastavi sa automaticky podla nastaveni
		));

Zoznam možných nastavení:

 • invoice_id integer, id faktúry, ktorú chcete odoslať (povinné)
 • to string, na akú emailovú adresu sa má faktúra odoslať (povinné)
 • cc array, cc
 • bcc array, bcc
 • subject string, predmet
 • body string, telo správy
 • pdf_language string, jazyk dokladu

Zoznam možných jazykov pre doklady:

 • 'slo' => slovenčina
 • 'cze' => čeština
 • 'eng' => angličtina
 • 'deu' => nemčina
 • 'rus' => ruština
 • 'ukr' => ukrajinčina
 • 'hun' => maďarčina
 • 'pol' => poľština
 • 'rom' => rumunčina
 • 'hrv' => chorvátčina

25. sendInvoicePost

Odošle faktúru poštou.

Parametre
 • $options array, povinné.

Príklad použitia:

$api->sendInvoicePost(array(
	'invoice_id' => 123456, // povinné
	
	// pokial nasledujúce parametre nie sú vyplnené vytiahnú sa automaticky z konkrétnej faktúry
  'delivery_address' => 'Adresa 123',
  'delivery_city' => 'Mesto',
	'delivery_state' => 'Slovenská republika',
));

Zoznam možných nastavení:

 • invoice_id integer, id faktúry, ktorú chcete odoslať (povinné)

26. stockItemEdit

Aktualizuje skladovú položku.

Parametre
 • $item array, povinné.

Príklad použitia:

$api->stockItemEdit(array(
  'stock_item_id' => 123456, // povinné
	'name' => '*New stock item name', // novy nazov skladovej polozky
	'sku' => 'NEWST06K1T3M1D' // nove SKU
));

Zoznam možných nastavení:

 • id integer, id skladovej položky
 • name string, názov skladovej položky
 • description string, popis skladovej položky
 • sku string, skladové číslo
 • unit_price integer, jednotková cena bez DPH
 • vat integer, DPH v percentách
 • stock integer, počet kusov na sklade. Pokiaľ sa vynechá nebude sa sledovať stav zásob.
 • unit string, jednotka napr. ks, mm, m2, dm3, l.

27. addStockItem

Pridá skladovú položku.

Parametre
 • $item array, povinné.

Príklad použitia:

$api->addStockItem(array(
  'name' => 'Stock item example', // nazov skladovej polozky
	'description' => 'Stock item description', // popis
	'sku' => 'SKU12345REF', // skladove cislo
	'unit_price' => 10, // jednotkova cena bez DPH
	'vat' => 20, // DPH v percentach
	'stock' => 100 // pocet kusov na sklade, ak nie je definovane nebudu sa sledovat pohyby
));

Zoznam možných nastavení:

 • name string, názov skladovej položky
 • description string, popis skladovej položky
 • sku string, skladové číslo
 • unit_price integer, jednotková cena bez DPH
 • vat integer, DPH v percentách
 • stock integer, počet kusov na sklade. Pokiaľ sa vynechá nebude sa sledovať stav zásob.
 • unit string, jednotka napr. ks, mm, m2, dm3, l.

28. addStockMovement

Pridá pohyb na sklade.

Parametre
 • $item array, povinné.

Príklad použitia:

$api->addStockMovement(array(
	'stock_item_id' => 0, // id skladovej polozky
	'quantity' => 10, // pocet kusov
	'note' => 'Stock movement description', // popis
	'created' => '2018-08-13', // datum pohybu
));

Zoznam možných nastavení:

 • stock_item_id iteger, id skladovej položky, ku ktorej chceme pridať pohyb
 • quantity integer, pohyb - záporné číslo je výdaj, kladné príjem
 • note string, popis pohybu
 • created date 'YEAR-MONTH-DAY' formát, dátum

29. setClient

Nastaví hodnoty pre klienta.

Parametre

Zhodné so setInvoice.

Zoznam možných vlastností klienta:

 • address - adresa
 • bank_account - bankový účet
 • city - mesto
 • comment - komentár
 • country_id - ID krajiny, číselník krajín je možné získať metódou getCountries
 • country_iso_id ISO 3166-1 (Alpha-2) kod krajiny
 • country - vlastný názov krajiny
 • delivery_address - dodacia adresa
 • delivery_city - dodacie mesto
 • delivery_country - vlastná dodacia krajina
 • delivery_country_id - ID dodacej krajiny
 • delivery_country_iso_id ISO 3166-1 (Alpha-2) kod krajiny
 • delivery_name - názov klienta pre dodanie
 • delivery_zip - dodacie PSČ
 • dic - DIČ
 • email - email
 • fax - fax
 • ic_dph - IČ DPH
 • ico - IČO
 • name - názov klienta (údaj je povinný)
 • phone - telefón
 • delivery_phone - telefónne číslo pre dodanie
 • zip - PSČ
 • match_address (boolean) - pokiaľ je tento parameter nastavený, do hľadania klienta vstupuje aj adresa.
 • update_addressbook (boolean) - pri vystavení faktúry aktualizuje údaje klienta !!!

V prípade zahraničného klienta je potrebné správne vyplnenie country_id. AK country_id ostane prázdne, použije sa preddefinovaná hodnota pre Slovensko. Na zistenie country_id dannej krajiny použite funkciu getCountries().

30. stockItems

Vráti zoznam skladových položiek.

Parametre
 • $params pole povinné. Parametre pre filtrovanie a stránkovanie.
 • $list_info bool nepovinné. Určuje, či vrátené dáta budú obsahovať aj údaje o zozname (celkový počet položiek, počet strán...)
Možné parametre pre filtrovanie
array(
	'page'     => 1, //Strana
	'per_page'   => 10, //Počet položiek na stranu
	'price_from'  => 0, //Cena od
	'price_to'   => 0, //Cena do
	'sku'      => '' //Unikátne číslo skladovej položky pomôže položku jednoducho identifikovať
	'search'    => '', //Hľadaný výraz. Prehľadáva všetky polia.
) 
Formát vrátených dát
{
  "itemCount": 67,
  "pageCount": 7,
  "perPage": 10,
  "page": 1,
  "items": [{
    "StockItem": {...},
  },...]
}

31. stockItem

Vráti detaily skladovej položky.

Parametre
 • $stock_item_id int povinné. Získané z StockItem->id.

32. addContactPerson($data)

Pridá novú kontaktnú osobu k existujúcemu klientovi. Návratová hodnota je objekt (JSON). Pokiaľ operácia prebehla bez problémov je nastavený atribút status na hodnotu (string) 'SUCCESS'.

$result = $api->addContactPerson(array(
	'client_id' => ID_KLIENTA, // ID existujuceho klienta
	'name' => 'Contact Person', // Nazov kotaktnej osoby
	'email' => 'email@example.com' // Email pre kontaktnu osobu
));
if ($result->status === 'SUCCESS')
	...;

33. getLogos()

Vráti detaily všetkých lôg. Návratová hodnota je objekt (JSON).

34. getExpenseCategories()

Vráti zoznam všetkých kategórií nákladov. Návratová hodnota je objekt (JSON).

35. setInvoiceSettings($settings)

nastaví vlastnosti pri zobrazovaní faktúry

Parametre
 • $settings array, povinné.

Zoznam možných vlastností faktúry:

 • language string, nastaví jazyk faktúry.
 • signature boolean, zobrazovať podpis.
 • payment_info boolean, zobrazovať informáciu o úhrade.
 • online_payment boolean, zobrazovať online platby.
 • bysquare boolean, zobrazovať pay by square
 • paypal boolean, zobrazovať PayPal
 • show_prices boolean, zobrazovať ceny (toto nastavenie sa týka výhradne dodacích listov)
	$api->setInvoiceSettings(array(
      'language' => 'slo',
      'signature' => true,
      'payment_info' => true,
      'online_payment' => true,
      'bysquare'   => true,
      'paypal' => true,
	));

36. setInvoiceExtras($extras)

rozžírené parametre faktúry

Parametre
 • $extras array, povinné.

Zoznam možných parametrov:

 • pickup_point_id int, ID odberného miesta pre Zásielkovňu

37. deleteInvoicePayment

Zmaže úhradu k faktúre.

Parametre
 • $id int povinné.

38. deleteExpensePayment

Zmaže úhradu k nákladu.

Parametre
 • $id int povinné.

39. cashRegister

Vrati detail pokladne vrátane pohybov v pokladni.

Parametre
 • $id int povinné.

40. sendSMS($data)

odošle SMS.

Parametre
 • $data array, povinné.

Zoznam možných parametrov:

 • $invoice_id int, povinné.
 • $text string, povinné Text SMS.
 • $phone string, nepovinné ak nie je zadané tel. číslo použije sa tel. číslo klienta z faktúry

41. setMyData

Nastaví hodnoty pre údaje dodávateľa na faktúre

Parametre
 • $key mixed povinné. Môže byť string, alebo pole. Ak je string, nastaví sa konkrétna hodnota v $data['MyData'][$key]. Ak je pole, nastaví sa viacero hodnôt naraz.
 • $value mixed nepovinné. Ak je $key string, hodnota $value sa nastaví v $data['MyData'][$key]. Ak je $key pole, $value sa ignoruje.

Príklad použitia:

$api->setMyData('ic_dph', 'SK1234567890');
$api->setMyData(array(
	'company_name' => 'Testovacia firma',
	'ic_dph' => 'SK1234567890',
	'country_id' => '57'
));

Zoznam možných úprav v údajoch dodávateľa:

 • country_id - ID krajiny, číselník krajín je možné získať metódou getCountries
 • company_name - Názov spoločnosti
 • dic - DIČ
 • ic_dph - IČ DPH
 • business_register - Zápis v obchodnom registri
 • address - Adresa spoločnosti - ulica a popisné číslo
 • city - Adresa spoločnosti - mesto
 • zip - Adresa spoločnosti - PSČ
 • update_profile - Boolean hodnota. Ak sa pošle s hodnotou true, aktualizujú sa aj údaje v profile. Ak sa pošle s hodnotou false alebo sa nepošle vôbec, údaje sa zmenia len na faktúre, ale profilové údaje zostanú nezmenené

42. getInvoiceDetails($ids)

vráti detaily faktúr

Parametre
 • $ids array, limit 100

Príklad použitia:

$api->getInvoiceDetails(array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8));

43. getUserCompaniesData($getAllCompanies)

Vráti údaje o firme, do ktorej ste momentálne prihlásený, prípadne o všetkých firmách, ku ktorým má účet prístup.

Parametre
 • $getAllCompanies bool nepovinné. Ak je parameter true, vracia údaje o všetkých firmách, ku ktorým má účet prístup. Default je false - vráti údaje len o firme, v ktorej je účet momentálne prihlásený.

Príklad použitia:

$api->getUserCompaniesData();
$api->getUserCompaniesData(true);

Autorizácia

Pre prihlásenie sa do API je potrebný email, na ktorý je konto zaregistrované a API Token, ktorý je možné nájsť v Nástrojoch > API. Samotná autorizácia sa vykonáva pomocou hlavičky "Authorization", ktorá ma nasledujúci tvar:

"Authorization: SFAPI email=EMAIL&apikey=APITOKEN&company_id=COMPANYID"

company_id je nepovinný údaj, uvádza sa iba v prípade, že máte pod vašim emailov vytvorených viac spoločností a potrebujete určiť, s ktorou chcete pracovať

Túto hlavičku musí obsahovať každý request na SF API!

Vystavenie faktúry

Pokiaľ sa Vám nepáči náš SF API klient a chcete si faktúry vystavovať posvojom, tak nech sa páči: Endpoint pre vystavenie faktúry sa nachádza na adrese https://moja.superfaktura.sk/invoices/create Dáta pre vystavenie faktúry očakáva vo formáte JSON v $POST['data'] v nasledujúcej forme:

$data = array(
	'Invoice' => array(
		//vsetky polozky su nepovinne, v pripade ze nie su uvedene, budu doplnene automaticky
		'name'         => 'nazov faktury',
		'variable'       => '123456',
		'constant'       => '0308',
		'specific'       => '2015', //specificky symbol
		'already_paid'     => true, // bola uz faktura uhradena?
		'invoice_no_formatted' => '2015001', //ak nie je uvedene, SF ho doplni podla ciselnika
		'created'       => '2015-08-31', //datum vystavenia
		'delivery'       => '2015-08-31', //datum dodania
		'due'         => '2015-08-31', //datum splatnosti
		'comment'       => 'komentar',
	),
	'Client' => array(
		'name'  => 'Janko Hrasko',
		'ico'   => '12345678',
		'dic'   => '12345678',
		'ic_dph' => 'SK12345678',
		'email'  => 'janko@hrasko.sk',
		'address' => 'adresa',
		'city'  => 'mesto',
		'zip'   => 'psc',
		'phone'  => 'telefon',
	),
	'InvoiceItem' => array(
		array(
			'name'    => 'Superfaktura.sk',
			'description' => 'Členstvo',
			'quantity'  => 1,
			'unit'    => 'ks',
			'unit_price' => 40.83,
			'tax'     => 20
		),
		array(
			'name'    => 'Druhá položka',
			'description' => '',
			'quantity'  => 10,
			'unit'    => 'ks',
			'unit_price' => 5,
			'tax'     => 10
		)
	)
);
Samotný request s použitím napr. Requests knižnice potom že vyzerať nasledovne:
Requests::register_autoloader();
$response = Requests::post('https://moja.superfaktura.sk/invoices/create',
	$headers,
	array('data' => json_encode($data))
);
$response_data = json_decode($response->body, true);
//výsledkom tohto volania je JSON odpoveď v nasledujúcej forme
$response_data = array(
	'error'     => 0,
	'error_message' => 'Chybova hlaska',
	'data'     => array(),
);

V prípade, ak došlo k nejakej chybe, bude error = 1 a error_message bude obsahovať popis chyby, ktorá nastala. V prípade, že chýb nastalo viac, bude error_message obsahovať pole s chybovými hláškami.

Ak bola faktúra úspešne vytvorená, budú v kľúči data uložené kompletné informácie o vytvorenej faktúre.

PDF faktúry

Po vytvorení faktúry je možné stiahnuť jej PDF na adrese

https://moja.superfaktura.sk/invoices/pdf/ID_FAKTURY/token:TOKEN

kde ID FAKTURY sa nachádza v $data['Invoice']['id'] a token v $data['Invoice']['token'].