Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
142 lines (97 sloc) 3.88 KB
<?php
$about = array(
'name' => 'Finnish',
'author' => array(
'name' => 'Leo Nikkilä',
'email' => 'leo.nikkila@gmail.com',
'website' => ''
),
'release-date' => '2013-06-23'
);
/**
* Just In Time (JIT) Image Manipulation
*/
$dictionary = array(
'An error occurred while installing %s. %s' =>
'Lisäosaa %s asennettaessa tapahtui virhe. %s',
'JIT Image Manipulation' =>
'Ajonaikainen kuvankäsittely',
'An error occurred while updating %s. %s' =>
'Lisäosaa %s päivitettäessä tapahtui virhe. %s',
'A recipe with this regular expression already exists.' =>
'Resepti samalla säännöllisellä lausekkeella on jo olemassa.',
'A recipe with this handle already exists. All handles must be unique.' =>
'Resepti samalla kahvalla on jo olemassa. Kaikkien kahvojen on oltava yksilöllisiä.',
'Direct display' =>
'Näytä sellaisenaan',
'Resize' =>
'Muuta kokoa',
'Crop to Fill' =>
'Rajaa',
'Resize Canvas' =>
'Muuta piirtoalueen kokoa',
'Resize to Fit' =>
'Sovita',
'Custom' =>
'Mukautettu',
'Top left' =>
'Ylävasen',
'Top center' =>
'Yläkeski',
'Top right' =>
'Yläoikea',
'Center left' =>
'Keskivasen',
'Center' =>
'Keski',
'Center right' =>
'Keskioikea',
'Bottom left' =>
'Alavasen',
'Bottom center' =>
'Alakeski',
'Bottom right' =>
'Alaoikea',
'New Recipe' =>
'Uusi resepti',
'Regular Expression' =>
'Säännöllinen lauseke',
'Width' =>
'Leveys',
'Height' =>
'Korkeus',
'Position' =>
'Sijainti',
'Background Color' =>
'Taustaväri',
'JIT Parameter' =>
'Lisäosan parametri',
'Image quality' =>
'Kuvanlaatu',
'External Image' =>
'Ulkoinen kuva',
'The JIT configuration folder, %s, does not exist. You will not be able to save recipes and trusted sites.' =>
'Lisäosan asetuskansiota %s ei ole olemassa. Et voi tallentaa reseptejä tai luotettuja sivustoja.',
'Recipes are named rules for the JIT settings.' =>
'Reseptit ovat nimettyjä kuvankäsittelyohjeita lisäosalle.',
'Recipes' =>
'Reseptit',
'Add recipe' =>
'Lisää resepti',
'Remove recipe' =>
'Poista resepti',
'Disable dynamic URLs and use named recipes only' =>
'Poista dynaamiset URL:t käytöstä ja käytä vain nimettyjä reseptejä',
'Disable upscaling of images beyond the original size' =>
'Älä salli kuvien skaalausta alkuperäistä kokoa suuremmaksi',
'Trusted Sites' =>
'Luotetut sivustot',
'Leave empty to disable external linking. Single rule per line. Add * at end for wild card matching.' =>
'Jätä tyhjäksi poistaaksesi ulkopuolisen linkityksen käytöstä. Yksi sääntö per rivi. Lisää * säännön loppuun merkitsemään mitä tahansa merkkejä.',
'An error occurred while saving the JIT trusted sites. Make sure the trusted sites file, %s, exists and is writable and the directory, %s, is also writable.' =>
'Luotettuja sivustoja tallennettaessa tapahtui virhe. Varmista, että tiedosto %s on olemassa ja kirjoitettavissa.',
'An error occurred while saving the JIT recipes. Make sure the recipes file, %s, exists and is writable and the directory, %s, is also writable.' =>
'Reseptejä tallennettaessa tapahtui virhe. Varmista, että tiedosto %s on olemassa ja kirjoitettavissa.',
'An error occurred while saving the JIT recipes.' =>
'Reseptejä tallennettaessa tapahtui virhe.',
);