Skip to content

Zoznam zmien

Michal Tomlein edited this page Feb 21, 2021 · 17 revisions

2.1.0

 • Podpora pre viaceré servisné organizácie v jednej databáze
  • Užitočné aj pre pobočky a tímy jednej servisnej organizácie
 • Pridané chladivá R1233zd, R452B, R454C
 • Opravený CSV import zákazníkov a okruhov (pridaná možnosť importovať poznámky)

2.0.6

 • Pridaný filter na zobrazenie len záznamov s hviezdičkou do tabuliek kontrol a oznámenia prevádzkovateľa
 • Opravené zobrazenie hodnoty -273,15 v tabuľkách pre chladivá, ktoré nie sú v konverznej tabuľke tlakov na teploty
 • Opravené rôzne problémy s tabuľkou kontrol
 • Opravené nefunkčné filtre vo všetkých okrem prvej karty

2.0.5

 • Opravená chyba, ktorá zabraňovala načítaniu veľkých tabuliek
 • Opravené zobrazenie kontaktných osôb v stĺpci Prevzal po presunutí okruhu k inému zákazníkovi

2.0.4

 • Možnosť označiť zákazníkov a okruhy hviezdičkou a filter na zobrazenie len záznamov s hviezdičkou
 • Dva riadky údajov o okruhu v tabuľkách kontrol
 • Program si pamätá naposledy použitý priečinok pri otváraní/ukladaní súborov
 • Možnosť usporiadať záznamy podľa väčšiny stĺpcov v tabuľke zákazníkov a okruhov
 • Sériové čísla kompresorov vo výpise z kontroly
 • Prechod k zákazníkovi alebo okruhu z agendy je možný už aj kliknutím na meno zákazníka/okruhu
 • „Množstvo chladiva“ pri pridávaní/úprave okruhu premenované na „Predplnené množstvo chladiva“
 • Opravené poradie okruhov v oznámení prevádzkovateľa
 • Opravených niekoľko chýb súvisiacich s kompresormi v tabuľkách kontrol
 • Opravených niekoľko chýb vo filtrovaní

2.0.3

 • Používateľské meno z Leaklog.org sa odteraz používa v poli Autor záznamu
 • Opravené chýbajúce informácie o kontrolórovi na podrobných štítkoch
 • Opravené oznamovanie čísiel osvedčení kontrolórov
 • Opravená agenda pri práci s PostgreSQL databázami

2.0.2

 • Opravené duplikovanie zákazníkov, okruhov, kontrol a opráv
 • Opravená funkcia presunúť okruh
 • Opravená funkcia tlačiť (Windows)

2.0.1

 • Pridaný CO₂ ekvivalent do tabuľky kontrol
 • Pridaná možnosť ponechať IČ okruhu pri duplikovaní a vyradení okruhu
 • Menšie písmo pri tlači a exporte do PDF
 • Na e-mailové adresy zákazníkov sa už dá kliknutím poslať e-mail
 • Opravené problémy s upozorneniami

2.0.0

 • Synchronizácia s Leaklog.org – novou webovou verziou Leaklogu
  • Zdieľanie a kolaborácia na jednej databáze z viacerých počítačov
  • Práca offline, vykonané zmeny sa zosynchronizujú neskôr
  • Prístup do databázy odkiaľkoľvek cez webový prehliadač

1.2.2

 • Pridaný CO₂ ekvivalent do tabuľky kontrol

1.2.1

 • Možnosti Nominálna kontrola a Oprava zlúčené do vysúvacieho menu Typ kontroly
  • Pridaná možnosť Kontrola do jedného mesiaca
 • Väčšina stĺpcov v tabuľke Okruhy sa dá skryť v menu Zobraziť > Stĺpce
 • Pridaná možnosť vylúčiť okruhy pod 5 t CO₂ ekvivalentu z oznámenia prevádzkovateľa
 • Pridané filtrovanie podľa chladiva v sklade
 • Pridané chladivá C4F8, R41, R134, R143, R152, R161, R236cb, R236ea, R245ca, R407H, R434A, R442A, R717, R744, R1150, R1234ze
 • Pri duplikovaní a vyradení okruhu sa dátum uvedenia do prevádzky prednastaví na dátum vyradenia z prevádzky pôvodného okruhu a množstvo chladiva sa prednastaví na 0

1.2.0

 • Pridané číslo šarže do záznamov o nakladaní s chladivom
 • Pridaná možnosť vložiť poznámky k zákazníkom, okruhom, kontrolám a záznamom o nakladaní s chladivom
  • Poznámky je možné skryť cez menu Zobraziť > Stĺpce > Poznámky
 • Pridaný český preklad (v spolupráci s českým Zväzom chladiacej a klimatizačnej techniky)
 • Aktualizované pravidlá na určenie nadlimitného úniku podľa CO₂ ekvivalentu
 • Možnosť použiť GWP vo výpočtoch (premenná gwp)
 • Program nedovolí odstrániť zákazníkov a okruhy, ak by to ovplyvnilo sklad (ak existujú kontroly s pohybom chladiva)
 • Program nedovolí zmeniť chladivo v okruhu, ak by to ovplyvnilo sklad (ak existujú kontroly s pohybom chladiva)
 • Možnosť zahrnúť v tlačenom a PDF výstupe hlavičku servisnej organizácie, aj keď nie je zobrazená v programe (menu Zobraziť > Tlačiť informácie o servisnej organizácii)
 • Pridané chladivá R448A, R449A, R450A
 • Menej výrazné šedé okraje tabuliek a svetlejšie farby v agende

1.1.3

 • Úniky podľa nasadenia
  • Po novom samostatne pre jednotlivé roky s výpočtom váženého priemerného úniku za celé obdobie vedenia databázy
  • Zohľadňujú sa dátumy uvedenia a vyradenia okruhov z prevádzky
 • Pridané chladivá R419A, R513A
 • Pridaná možnosť skryť okruhy vyradené pred zadaným dátumom v tabuľke všetkých okruhov

1.1.2

 • Pridaná možnosť vyradiť okruh len z agendy (nie z prevádzky)
 • Pridaný dôvod vyradenia okruhu
 • V zozname okruhov sa zobrazujú rovnaké stĺpce pre nevyradené a vyradené okruhy
 • Zobrazovanie čísiel s desatinnou čiarkou namiesto bodky
 • Stĺpce únik na sklade sú skryté, v nových záznamoch o nakladaní s chladivom už nie je možné zadať únik na sklade (existujúce údaje je možné zobraziť cez menu Zobraziť > Stĺpce > Únik na sklade)
 • Oznámenie prevádzkovateľa s prepočtom na CO₂ ekvivalent (je možné prepnúť naspäť na kilogramy)
 • Nové okruhy dostanú automaticky pridelené prvé voľné IČ
 • Polyesterový olej je predvolený pri pridávaní nového okruhu
 • Pri pridávaní kontroly alebo opravy sa predvyznačí aktuálne vybraný kontrolór

1.1.1

 • Opravené chyby v importe z inej databázy
 • Opravená chyba, ktorá spôsobovala duplikovanie kompresorov po úprave kontroly
 • Aktualizovaný vzhľad pre OS X 10.11 (El Capitan)

1.1.0

 • Leaklog odteraz používa CO₂ ekvivalent na vypočítanie dátumu nasledujúcej kontroly
 • Pridaný CO₂ ekvivalent a GWP do informácií o okruhu a na podrobný štítok
 • Pridané stĺpce chladivo a CO₂ ekvivalent do agendy
 • Automatické zálohovanie lokálnych databáz
  • Leaklog udržuje do 10 záloh pre každú databázu
  • Zálohy sa vytvárajú najviac raz denne pred otvorením databázy
  • Dostupné cez menu Databáza > Otvoriť priečinok so zálohami
 • Pridaný poľský preklad (v spolupráci s organizáciou PROZON Fundacja Ochrony Klimatu)
 • Pridaná možnosť zadať číslo zahraničného osvedčenia a krajinu vydania pre každého kontrolóra

1.0.2

 • Pridaná možnosť zobraziť názvy okruhov v oznámení prevádzkovateľa
 • Pridané chladivá R141b, R152a, R413A, R438, R452A
 • Aktualizovaný vzhľad pre OS X 10.10 (Yosemite)
 • Opravené zlučovanie databáz (import z inej databázy)
 • Opravené problémy so vzdialenými (PostgreSQL) databázami

1.0.1

 • Pridaná možnosť presunúť okruh k inému zákazníkovi – menu Okruh > Presunúť okruh k inému zákazníkovi…
 • Pridaná možnosť vynechať kontrolu vykonanú inou servisnou organizáciou – menu Kontrola > Vynechať kontrolu…
 • Opravený problém s priveľkým textom pri tlači na počítačoch s vysokým rozlíšením displeja
 • Zväčšené polia na zadávanie informácií o autorovi oznámenia prevádzkovateľa

1.0.0

 • Pridané riziká do kontrol
 • Pridaná možnosť zobraziť obchodného partnera v tabuľke nakladanie s chladivami pod skladom
 • Pridaná možnosť zobraziť informácie o servisnej organizácii na vrchu každého pohľadu (obrazovky) v programe
 • Čísla mesiacov na štítkoch
 • Vedľa dátumov kontrol s obrázkami sa zobrazuje ikona (kancelárska sponka), kliknutím na ktorú sa zobrazia priložené obrázky
 • Vložené obrázky sa zobrazujú priamo v dialógu o kontrole
 • Kontroly bez vybraného typu montážneho listu sa už nezobrazujú v zozname montážnych listov
 • Pridané odkazy na zoznam zmien a dokumentáciu do menu Pomoc

1.0.0-PREVIEW4

 • Leaklog odteraz používa databázu RefProp na výpočet teplôt zo zadaných tlakov
  • Vďaka tomu podporuje viac chladív vrátane zmesí, pre ktoré doteraz dával nesprávne výsledky
 • Podpora displejov s vysokým rozlíšením, tzv. retina displejov (Mac aj Windows)
 • Leaklog už nemení aktuálny pohľad po upravovaní záznamu
 • Aktuálny výber sa nestratí po aktivovaní funkcie Krok späť
 • Zlepšenia vzhľadu programu vrátane nového dialógu O programe Leaklog
 • Ďalšie menšie zlepšenia a mnohé opravené chyby

1.0.0-PREVIEW3

 • Automatické ukladanie – nastaviteľné cez menu Databáza > Automatické ukladanie… na jednu z nasledujúcich možností:
  • Neukladať automaticky
  • Okamžite uložiť všetky zmeny
  • Uložiť všetky zmeny po 10 minútach nečinnosti
  • Opýtať sa po 10 minútach nečinnosti
 • Pridaná možnosť vyberať dátumy z kalendára namiesto zadávania ručne
 • Kontaktné osoby, ktoré boli použité v kontrole (pole Prevzal) už nie je možné odstrániť, namiesto toho je možné ich skryť
 • Lepšia podpora OS X 10.9 (Mavericks)
 • Ďalšie menšie zlepšenia a opravené chyby

1.0.0-PREVIEW2

 • Podpora kariet (tabov), ktorých obsah si program pamätá aj po zatvorení databázy
 • Pridané tlačidlá na zrušenie aktuálneho výberu (zákazníka, okruhu, kontroly, …)
 • V paneloch vybraných položiek sa zobrazuje viac informácií o položkách (zákazníkoch, okruhoch, …)
 • Zlúčený zoznam typov položiek a zoznam kategórií položiek montážnych listov do jedného zoznamu
 • Pridané vyhľadávacie pole na panelu nástrojov a funkcia nájsť všetky výskyty hľadaného slova
 • Odstránené tlačidlá naspäť a dopredu, keďže vďaka zjednodušenej navigácii už nie sú potrebné (pozn. funkcia krok späť v programe ostáva)
 • Opravený export zákazníka, okruhu a kontroly
 • Pri odstraňovaní položiek (zákazníkov, okruhov, …) program nedovolí odstránenie potvrdiť, kým správne nezadáte kontrolný text (doteraz bolo možné potvrdiť aj nesprávne zadaný text, pričom k odstráneniu nedošlo)
 • Ďalšie menšie zlepšenia a opravené chyby

1.0.0-PREVIEW1

Táto verzia prináša úplne nové rozhranie, ktoré bolo navrhnuté na základe našich a vašich skúseností s programom tak, aby prácu s ním čo najviac urýchlilo. Naším veľkým cieľom bolo minimalizovať počet kliknutí potrebných na to, aby sme sa dostali na požadované miesto v programe. V niektorých prípadoch sa nám podarilo dostať zo štyroch kliknutí na jedno, čo výrazne zvyšuje komfort používania programu.

Ústredným ovládacím prvkom sa stáva zoznam „pohľadov“ (obrazoviek) na ľavej strane. Tento zoznam nahrádza sekcie programu (Servisná organizácia, Jednoduchý záznamník, Podrobný záznamník), tlačidlá s lupami a dokonca aj vysúvaciu ponuku tabuliek kontrol.

Program tiež zobrazuje pre každú vybranú položku (zákazníka, okruh, kontrolu) samostatný panel s možnosťou upraviť alebo odstrániť túto položku. Výsledkom je, že naraz je na obrazovke menej tlačidiel ako predtým.

Do programu neskôr pribudnú karty (taby), známe z webových prehliadačov. V každej karte bude možné otvoriť napr. iného zákazníka. Program si bude navyše pamätať karty a ich obsah aj po zatvorení programu.

Nové rozhranie programu vo Windows 8Nové rozhranie programu vo Windows 8

Nové rozhranie programu v OS XNové rozhranie programu v OS X

V systéme Windows sa program inštaluje samostatne tak, aby neovplyvnil stabilnú verziu Leaklogu. Databázové súbory sa budú naďalej otvárať v stabilnej verzii, pokiaľ si počas inštalácie nezvolíte opak. Ukážku je možné kedykoľvek odinštalovať bez toho, aby bola ovplyvnená stabilná verzia.

0.9.9.2

0.9.9.1

 • Opravená chyba, ktorá spôsobovala zobrazenie informácie o zlyhaní aktualizácie po spustení programu
 • Opravená chyba, ktorá zabraňovala meniť dátum uvedenia okruhu do prevádzky
 • Opravené chýbajúce upozornenia na nadlimitný únik chladiva pre okruhy uvedené do prevádzky po 4.7.2011
 • Opravené tlačenie a export tabuliek pre všetky okruhy zákazníka, kde každý okruh má byť na samostatnej strane

0.9.9

 • Funkcia Krok späť – možnosť vrátiť vykonané zmeny od posledného uloženia
 • Zobrazenie dátumov v poradí deň.mesiac.rok, možnosť voľby niekoľkých formátov zobrazenia (vrátane pôvodného formátu)
 • Možnosť nastaviť chladivo pôvodného a nového okruhu pri vyraďovaní a duplikovaní okruhu
 • Filter v oznámení prevádzkovateľa, možnosť filtrovať podľa druhu nasadenia aj v zozname okruhov
 • Pridané chladivá R1234yf, R236fa, R245fa, R290, R407F, R437A, R600a, SF6
 • Pridaný druh nasadenia domáce chladenie
 • Opravené chyby v montážnych listoch (vrátane výpočtu celkovej sumy)
 • Ako východiskový priečinok pre ukladanie a otváranie súborov sa používa používateľský (domovský) priečinok
 • Opravená podpora obrázkov v databázach PostgreSQL
 • Opravený výber obchodného partnera pri pridávaní záznamu o nakladaní s chladivom
 • Mnohé ďalšie opravené chyby

0.9.8

 • Po doplnení chladiva v nenominálnej kontrole sa v agende naplánuje nielen kontrola do 30 dní, ale aj pravidelná kontrola (kontrola do 30 dní z agendy zmizne až po pridaní kontroly bez doplnenia chladiva)
 • Nové prehľadnejšie dialógové okno na pridávanie/úpravu kontrol, pamätá si svoju veľkosť a nastavenie
 • Podrobné informácie o zákazníkovi a okruhu v zozname okruhov a kontrol sa už nezobrazujú hneď, ale až po kliknutí na jeden z nadpisov (program si voľbu pamätá)
 • Program si pamätá stĺpce, podľa ktorých sú usporiadané zoznamy
 • Možnosť zobraziť stĺpce dátum zmeny a autor (autor je zadaný len pre vzdialené databázy)
 • Program si pamätá, či bolo okno naposledy maximalizované (Windows)
 • Podpora režimu celej obrazovky (Macintosh, OS X 10.7+)
 • Pridané priemyselné chladenie ako druh nasadenia, oznamovanie údajov podľa druhov nasadenia
 • Lepšia podpora pre Windows 8
 • Proxy ikona dokumentu v záhlaví okna (Macintosh)
 • Ďalšie opravy a vylepšenia

0.9.8-PREVIEW10

 • Po doplnení chladiva v nenominálnej kontrole sa v agende naplánuje kontrola do 30 dní
 • Možnosť vyradiť všetky okruhy zákazníka naraz
 • Možnosť duplikovať okruh a vyradiť pôvodný v jednom kroku (užitočné napr. v prípade, že sa v okruhu zmenilo chladivo)
 • Okruhy sa už duplikujú kompletne s kompresormi a jednotkami
 • Pri duplikovaní kontroly sa už duplikujú aj hodnoty premenných pre jednotlivé kompresory
 • Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že sa niektoré premenné v podrobnostiach o kontrole zobrazovali dvakrát
 • Ďalšie opravy a vylepšenia

0.9.8-PREVIEW9

 • Podpora viacerých nominálnych kontrol
 • Chladivo zhodnotené pri nominálnej kontrole sa odpočíta od množstva chladiva v okruhu
 • Možnosť zadať kontaktné údaje dole v oznámení prevádzkovateľa priamo v programe (stačí kliknúť do jednotlivých polí a údaje dopísať)
 • Opravené viaceré chyby

0.9.8-PREVIEW8

 • Opravené viaceré chyby

0.9.8-PREVIEW7

 • Pridané chladivo R437A
 • Automatické prideľovanie čísel typom, kategóriám a položkám montážnych listov
 • Opravená chyba, kvôli ktorej sa zobrazilo upozornenie o nadlimitnom úniku pri zhodnotení a doplnení chladiva
 • Zmenšenie výšky dialógu o kontrole, aby sa zmestil na menšie obrazovky
 • V čísle montážneho listu sa pri použití formátu názvu s dátumom použije dátum kontroly namiesto dnešného dátumu
 • Pridaný nadpis do tabuľky kontrol (obsahuje buď názov okruhu, názov zariadenia alebo výrobcu a typ, podľa toho, čo je zadané a v tomto poradí preferencie)
 • Pridané miesto a dátum do oznámenia prevádzkovateľa, tabuľka o autorovi oznámenia sa zobrazí aj keď nie je vybraný kontrolór
 • Pridaná možnosť tvorby oznámenia prevádzkovateľa len za časť roka (možnosť určiť začiatočný a koncový mesiac)
 • Do zoznamu kategórií položiek montážnych listov pridané nastavenia zobrazenia

0.9.8-PREVIEW6

 • Opravený problém s obrázkami JPEG
 • Opravená chyba pri ukladaní kontroly

0.9.8-PREVIEW5

 • Vyznačenie opravy, kontrolóra, položiek montážnych listov, typov jednotiek, atď. už nespôsobuje znovunačítanie celého zoznamu
 • Podpora obrázkov vo vzdialených databázach
 • Tabuľka kontrol pre všetky okruhy zákazníka (pri tlačení sa každý okruh vytlačí na samostatnú stranu)
 • Viac ako dvojnásobné zrýchlenie načítavania tabuľky kontrol
 • Možnosť vyplniť prevádzkovateľa okruhov v dialógu o zákazníkovi
 • Zdieľanie jedného montážneho listu medzi viacerými kontrolami
 • Import kontaktných osôb a kompresorov pri spájaní databáz

0.9.8-PREVIEW1

 • Montážne listy
 • Viackompresorové okruhy
 • Výkaz o činnosti kontrolóra
 • Možnosť nevyplniť niektoré hodnoty v zázname o kontrole
 • Usporiadavanie záznamov podľa rôznych stĺpcov
 • Výber obchodného partnera pri pridávaní záznamu o nakladaní s chladivom
 • Viac kontaktných osôb zákazníka

0.9.7

Novinky

 • Pridané prístupové práva - možnosť zakázať niektoré operácie v zamknutej databáze (v prípade použitia vzdialenej databázy aj možnosť zakázať používateľom meniť záznamy, ktoré vytvoril iný používateľ)
 • Zamykanie záznamov nielen podľa pevného dátumu, ale aj podľa stanoveného veku v dňoch
 • Možnosť vyňať kontrolu alebo opravu z intervalu kontrol (vhodné pre kontroly do jedného mesiaca alebo opravy po havárii)
 • Program si už pamätá dátum a čas uloženia zmeny vo všetkých druhoch záznamov, a preto by sa pri zlučovaní databáz už nemali nahrať naspäť staršie záznamy (pokiaľ si používateľ explicitne nezvolí opak)
 • Možnosť vytvoriť kópiu zákazníka, okruhu, kontroly a opravy
 • Pridaný dátum vyradenia okruhu z prevádzky

Opravené chyby

 • Nová náplň z nominálnych kontrol už nie je zarátaná v tabuľke únikov podľa nasadenia
 • Priemerný ročný únik v tabuľke kontrol sa už počíta správne
 • Vyradené okruhy sa už nezobrazujú v agende
 • Vyradené okruhy už majú v oznámení prevádzkovateľa na konci roka 0 kg chladiva
 • Opravený východzí port pre pripájanie na vzdialenú databázu PostgreSQL na 5432

Zlepšenia

 • Uľahčenie zadávania čísiel IČO a IČ
 • Oznámenie prevádzkovateľa sa generuje za minulý rok s možnosťou vybrať aj ľubovoľný iný rok
 • Interval kontrol v karte o chladiacom okruhu zobrazuje slovo "Automatický" namiesto 0