Skip to content
Examples for using Estonian eID
PHP C# Java JavaScript C++ Shell Other
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
avaldused
isikutuvastus
kasureautiliidid
README.md

README.md

eID code examples / koodinäited

Code examples for using Estonian electronic identity system eID (ID-card, mobile ID etc), collected from various sources.

For details see http://eid.eesti.ee/

Eesti digitaalse isikutunnistuse eID (ID-kaart, mobiil-ID jms) kasutamise koodinäiteid erinevatest allikatest.

Juhendid leiad lehelt http://eid.eesti.ee/

Sisu:

  • isikutuvastus: cgi programmide näited, mis loevad veebiserveri keskkonnamuutujast vajalikud väärtused, teisendavad tähestikud ja harutavad välja isiku eesnime, perenime ja isikukoodi, mis seejärel veebilehel kuvatakse.
  • kasureautiliidid: koodinäited Eesti ID-kaardi Java ning C teekide kasutamiseks.
  • avaldused: digiallkirjastatud avalduste koostamise ja töötlemise näide.
You can’t perform that action at this time.