Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
11 lines (7 sloc) 434 Bytes

SDM4 importer til doseringsregister

Igang

doseringsimporteren er af typen der bruger en AuditingPersister L¾s stamdata dokumentation der ligger i SDM-Core projektet inden dette projekt bygges. Se https://github.com/trifork/sdm4-core/tree/sdm-core-4.0/doc

For at k¿re integrationstests, kr¾ves en ops¾tning som beskrevet i guide til udviklere

Klon repo med git clone https://github.com/trifork/sdm4-doseringimporter.git.

Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.