Skip to content
View trungquandev's full-sized avatar
🐱
This guy's a cat lover!
🐱
This guy's a cat lover!
Block or Report

Block or report trungquandev

Block user

Prevent this user from interacting with your repositories and sending you notifications. Learn more about blocking users.

You must be logged in to block users.

Please don't include any personal information such as legal names or email addresses. Maximum 100 characters, markdown supported. This note will be visible to only you.
Report abuse

Contact GitHub support about this user’s behavior. Learn more about reporting abuse.

Report abuse
trungquandev/README.md
trungquandev-official

🛠 Technologies and Tools 🛠


JavaScript logo   TypeScript logo   ReactJS logo   Redux logo   Vue.js logo   Nuxt.js logo   Node.js logo   Express.js logo   MongoDB logo   TailwindCSS logo   Three.js logo   HTML5 logo   CSS3 logo   SASS logo   Bootstrap logo   ESLint logo   git logo   Visual Studio Code logo   Firebase logo   WordPress logo  

🔥 GitHub Stats 🔥👽 Where to find me 👽📖 My MERN Stack Advanced Course 📖


☕ Học lập trình MERN Stack Nâng Cao (NodeJS, ReactJS, ExpressJS, MongoDB)

☕ Đây là một khóa học mà mình đã làm cực kỳ tâm huyết, với phong cách dạy lập trình làm dự án thực tế, chuyên nghiệp. Để các bạn có một hành trang kiến thức vững chắc cho hành trình sự nghiệp làm lập trình viên trong tương lai nhé.

☕ Vì mỗi lần mở lớp online dạy trực tiếp này mình chỉ nhận số lượng rất ít bạn để đảm bảo chất lượng học, nên là các bạn quan tâm thì cứ thoải mái liên hệ với mình sớm để đăng ký giữ chỗ cho những lớp tiếp theo nha!

🔗 Link giới thiệu chi tiết: Lập Trình MERN Stack Nâng Cao - Học Thực Tế Để Đi Làm
🔗 Liên hệ với mình tại Facebook: https://www.facebook.com/trungquandev
📧 Hoặc Email: trungquandev.official@gmail.com

trungquandev-official

📑 My Favorites Quote 📑


trungquandev-official

Pinned Loading

 1. trungquandev trungquandev Public

  My Github Profile - https://trungquandev.com

  51 97

 2. cv.trungquandev.com cv.trungquandev.com Public

  My CV Online - https://cv.trungquandev.com

  HTML 7 3

 3. trungquandev-public-utilities-algorithms trungquandev-public-utilities-algorithms Public

  My Utilities & Algorithms code collection for working & training! - @trungquandev

  JavaScript 160 45

 4. nodejs-express-mongodb-rest-api-boilerplate nodejs-express-mongodb-rest-api-boilerplate Public

  RESTful API Node Server Boilerplate (ExpressJS, MongoDB, BabelJS...vv) Đây là bộ code base để bắt đầu học viết các API chuẩn chỉnh trong khóa "MERN Stack Pro - Lập Trình qua dự án thực tế code con …

  JavaScript 32 12

 5. nodejs-two-factor-authentication-2fa nodejs-two-factor-authentication-2fa Public

  Implementing Two-Factor Authentication with NodeJS

  HTML 40 6

 6. vite-trello-web-base-project vite-trello-web-base-project Public

  Vite, ReactJS, Material UI, Redux...vv Đây là bộ code base để bắt đầu học khóa "MERN Stack Pro (PHẦN FRONT-END) - Lập Trình qua dự án thực tế code con Trello Kéo Thả" trên YouTube của mình nhé các …

  CSS 7 3