Czech ispell dictionary (UTF-8), suitable for PostgreSQL full-text
OpenEdge ABL Perl Shell
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
cat
LICENSE
Makefile
README.md
aff2oo.pl
blemma
ceskeaff.txt Initial commit Jan 19, 2012
czech.affix
fspell
glob.p Initial commit Jan 19, 2012
inter
ispell.man
mkspellcheck
munch
prijmeni.p
retro.p
slova.p
sort.p
tvary
unhtml

README.md

Česká data pro ispell

Tento slovník vychází ze slovníku Petrem Kolářem z (Petr.Kolar@vslib.cz) a dostupného na adrese

ftp://ftp.tul.cz/pub/unix/ispell/ispell-czech-20040229.tar.gz

Tento slovník je UTF-8 variantou slovníku určenou jak pro ispell tak pro český fulltext v PostgreSQL (založený na ispellu). To je také důvodem změny koncovky generovaných souborů na .affix/.dict.

Současně byla změněna licence na GPLv3.

Části slovníku

Slovník je rozdělen na následující části:

 • hlavni.cat - Pravidelná skloňovaná podstatná jména a přídavná jména, (včetně těch, která mají kromě pravidelných tvarů jeden nebo více tvarů nepravidelných), všechna slovesa, a příslovce odvozená od přídavných jmen flagem R
 • nepravid.cat - Nepravidelná podstatná jména a přídavná jména (jsou uvedeny všechny tvary bez flagů)
 • nesklon.cat - Nesklonná podstatná a přídavná jména (mají jediná tvar)
 • zajmena.cat - Zájmena
 • cislovk.cat - Číslovky
 • prislovc.cat - Příslovce (kromě příslovcí odvozených z přídavných jmen flagem R)
 • predlozk.cat - Předložky (včetně víceslovných)
 • spojky.cat - Spojky (včetně víceslovných)
 • citoslov.cat - Citoslovce
 • castice.cat - Částice
 • zkratky.cat - Iniciálové zkratky a zkratky typu např., apod.
 • nezaraz.cat - Dosud nezařazená slova
 • krestni.cat - Křestní jména
 • prijmeni.cat - Česká příjmení
 • narstjaz.cat - Jména národů, států a jazyků
 • obce.cat - Jména obcí v ČR
 • geogr.cat - Zeměpisná jména v ČR i ve světě, jména měst mimo ČR
 • cizi.cat - Cizí jména
 • nazvy.cat - Ostatní názvy

Vytvoření slovníku

Zdrojový soubor czech.dict pro vytvoření slovníku pro ispell se získá takto:

make czech.dict

Sloučený soubor se zpracuje příkazem buildhash:

make czech.hash

který vytvoří slovník pro ispell (buildhash není součástí slovníku, musíte mít nainstalovaný např. ispell).

Použití a rozšiřování slovníku

Po zkopírování souboru czech.affix a czech.hash do adresáře, ve kterém ispell očekává slovníky, lze ispell používat příkazem

ispell -d czech kontrolovaný_soubor

Pokud při nalezení neznámého slova při kontrole textu zvolíte možnost I)nsert, přidá se slovo do souboru $HOME/.ispell_czech. Chcete-li pomoci s vytvářením slovníku, zašlete tento soubor (pokud možno vyčištěný od nespisovných a cizích slov a případných HTML značek nebo příkazů pro TeX) na adresu tv@fuzzy.cz.

Pokud chcete pouze přispět k rozšíření slovníku a nechcete text zdlouhavě interaktivně kontrolovat, můžete použít příkaz

ispell -d czech -l < kontrolovaný_soubor > výstup

který pracuje neinteraktivně a uloží do souboru výstup všechna slova ze vstupního souboru, která nejsou obsažena ve slovníku spell checkeru. Tento výstupní soubor zašlete pro účely rozšiřování slovníku. Zasílejte pouze slovníky vzniklé kontrolou současných převážně spisovných textů (Mácha nebo Neruda pravděpodobně není na závadu, ale třeba Bible Kralická už vhodná není).

Rozdělení zdrojového slovníku na části je provedeno z toho důvodu, aby bylo možné slovník snadno doplňovat (zatím ovšem pomůže více, když pošlete syrový seznam neznámých slov).

Soubor výstup se sloučí se souborem hlavni.cat, retrográdně setřídí (slova se setřídí jako by byla napsaná pozpátku, aby se snadno doplňovaly flagy):

perl retro.p hlavni.cat výstup | perl sort.p | perl retro.p > hlavni1.cat

V souboru hlavni1.cat je pak třeba (na řádcích, které neobsahují žádné lomítko) doplnit flagy. Slova, která do souboru nepatří (příslovce apod.), se potom přemístí do jiných souborů. Na závěr se připojí dosud nezařazená slova do nezaraz.cat a výsledkem je nová verze souboru hlavni.cat:

grep -v / hlavni1.cat >> nezaraz.cat
grep / hlavni1.cat > hlavni.cat

Pro doplňování flagů lze použít i skript blemma - viz soubor ceskeaff.txt. Jeho účinnost je však poměrně nízká a chybovost poměrně velká.