Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Feedback style #2

Open
roberrrt-s opened this issue Nov 25, 2019 · 0 comments

Comments

@roberrrt-s
Copy link

@roberrrt-s roberrrt-s commented Nov 25, 2019

Hi Victor, je bestanden zijn wat rommelig doordat je niet consistent je tabs toepast, je kunt voor nu je bestanden door een online beautifier halen zodat het wat leesbaarder wordt, of je kunt je editor instellen dat deze het voor je doet. Kijk verder nog even goed naar de namen die je aan dingen geeft. Een bestand 'function.js' is voor jou heel logisch, maar ik kan van de buitenkant niet zien wat er gebeurd, waardoor de semantische waarde van je bestand wegvalt. Kijk tenslotte even of je de code over het algemeen kan opschonen, er staan wat lege / uitgecommente bestanden in je repo, en dat is nogal verwarrend. veel succes deze week

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
1 participant
You can’t perform that action at this time.