Sledujte rozhovor a zároveň, zda politik říká pravdu či ne.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
public
server
src
.editorconfig
.gitignore
LICENSE.md
Procfile
README.md
package.json
screenshot-demagogtv.png
yarn.lock

README.md

DemagogTV

Sledujte rozhovor a zároveň, zda politik říká pravdu či ne. Propojili jsme videozáznamy debat s výroky tak, že v čase vyřčení naskočí hodnocení od Demagog.cz. https://demagogtv.cz

Go to description in English

Technologie

  • UI postaveno v Reactu
  • Server je v Express nad Node.js a předrendrovává UI (server-side rendering)
  • Běží na Heroku

Spuštění lokálně

Pouze klient:

git clone git@github.com:vlki/demagogtv.git
cd demagogtv
yarn install
yarn run start

I se serverem:

git clone git@github.com:vlki/demagogtv.git
cd demagogtv
yarn install
yarn run build
yarn run server

Licence

  • Data o výrocích a obrázky patří projektu Demagog.cz
  • Kód je pod licencí MIT

Project description

Integration of political debate video with factchecking so the viewer can watch the debate and see the checked facts from Czech factchecking organization Demagog.cz at the same time.

See screenshot above for demonstration (video on the left, checked facts on the right).