Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
269 lines (268 sloc) 11.5 KB
<?php
$translations = array(
'Login' => 'Inicia la sessió',
'Logout successful.' => 'Desconnexió correcta.',
'Invalid credentials.' => 'Credencials invàlids.',
'Server' => 'Servidor',
'Username' => 'Nom d\'usuari',
'Password' => 'Contrasenya',
'Select database' => 'Selecciona base de dades',
'Invalid database.' => 'Base de dades invàlida.',
'Table has been dropped.' => 'S\'ha suprimit la taula.',
'Table has been altered.' => 'S\'ha modificat la taula.',
'Table has been created.' => 'S\'ha creat la taula.',
'Alter table' => 'Modifica la taula',
'Create table' => 'Crea una taula',
'Table name' => 'Nom de la taula',
'engine' => 'motor',
'collation' => 'compaginació',
'Column name' => 'Nom de la columna',
'Type' => 'Tipus',
'Length' => 'Llargada',
'Auto Increment' => 'Increment automàtic',
'Options' => 'Opcions',
'Save' => 'Desa',
'Drop' => 'Suprimeix',
'Database has been dropped.' => 'S\'ha suprimit la base de dades.',
'Database has been created.' => 'S\'ha creat la base de dades.',
'Database has been renamed.' => 'S\'ha canviat el nom de la base de dades.',
'Database has been altered.' => 'S\'ha modificat la base de dades.',
'Alter database' => 'Modifica la base de dades',
'Create database' => 'Crea una base de dades',
'SQL command' => 'Ordre SQL',
'Logout' => 'Desconnecta',
'database' => 'base de dades',
'Use' => 'Utilitza',
'No tables.' => 'No hi ha cap taula.',
'select' => 'registres',
'Item has been deleted.' => 'S\'ha suprmit l\'element.',
'Item has been updated.' => 'S\'ha actualitzat l\'element.',
'Item%s has been inserted.' => 'S\'ha insertat l\'element%s.',
'Edit' => 'Edita',
'Insert' => 'Insereix',
'Save and insert next' => 'Desa i insereix el següent',
'Delete' => 'Suprimeix',
'Database' => 'Base de dades',
'Routines' => 'Rutines',
'Indexes have been altered.' => 'S\'han modificat els índexs.',
'Indexes' => 'Índexs',
'Alter indexes' => 'Modifica els índexs',
'Add next' => 'Afegeix el següent',
'Language' => 'Idioma',
'Select' => 'Selecciona',
'New item' => 'Nou element',
'Search' => 'Cerca',
'Sort' => 'Ordena',
'descending' => 'descendent',
'Limit' => 'Límit',
'No rows.' => 'No hi ha cap registre.',
'Action' => 'Acció',
'edit' => 'edita',
'Page' => 'Plana',
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Consulta executada correctament, %d registre modificat.', 'Consulta executada correctament, %d registres modificats.'),
'Error in query' => 'Error en la consulta',
'Execute' => 'Executa',
'Table' => 'Taula',
'Foreign keys' => 'Claus foranes',
'Triggers' => 'Activadors',
'View' => 'Vista',
'Unable to select the table' => 'Impossible seleccionar la taula',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Token CSRF invàlid. Torna a enviar el formulari.',
'Comment' => 'Comentari',
'Default values' => 'Valors per defecte',
'%d byte(s)' => array('%d byte', '%d bytes'),
'No commands to execute.' => 'Cap comanda per executar.',
'Unable to upload a file.' => 'Impossible adjuntar el fitxer.',
'File upload' => 'Adjunta un fitxer',
'File uploads are disabled.' => 'L\'ddjunció de fitxers està desactivada.',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('S\'ha cridat la rutina, %d registre modificat.', 'S\'ha cridat la rutina, %d registres modificats.'),
'Call' => 'Crida',
'No extension' => 'Cap extensió',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'No hi ha cap de les extensions PHP soporatades (%s) disponible.',
'Session support must be enabled.' => 'Cal que estigui permès l\'us de sessions.',
'Session expired, please login again.' => 'La sessió ha expirat, torna a iniciar-ne una.',
'Text length' => 'Longitud del text',
'Foreign key has been dropped.' => 'S\'ha suprimit la clau forana.',
'Foreign key has been altered.' => 'S\'ha modificat la clau forana.',
'Foreign key has been created.' => 'S\'ha creat la clau forana.',
'Foreign key' => 'Clau forana',
'Target table' => 'Taula de destí',
'Change' => 'Canvi',
'Source' => 'Font',
'Target' => 'Destí',
'Add column' => 'Afegeix una columna',
'Alter' => 'Modifica',
'Add foreign key' => 'Afegeix una clau forana',
'ON DELETE' => 'ON DELETE',
'ON UPDATE' => 'ON UPDATE',
'Index Type' => 'Tipus d\'índex',
'Column (length)' => 'Columna (longitud)',
'View has been dropped.' => 'S\'ha suprimit la vista.',
'View has been altered.' => 'S\'ha modificat la vista.',
'View has been created.' => 'S\'ha creat la vista.',
'Alter view' => 'Modifica la vista',
'Create view' => 'Crea una vista',
'Name' => 'Nom',
'Process list' => 'Llista de processos',
'%d process(es) have been killed.' => array('S\'ha aturat %d procés.', 'S\'han aturat %d processos.'),
'Kill' => 'Atura',
'Parameter name' => 'Nom del paràmetre',
'Database schema' => 'Esquema de la base de dades',
'Create procedure' => 'Crea un procediment',
'Create function' => 'Crea una funció',
'Routine has been dropped.' => 'S\'ha suprimit la rutina.',
'Routine has been altered.' => 'S\'ha modificat la rutina.',
'Routine has been created.' => 'S\'ha creat la rutina.',
'Alter function' => 'Modifica la funció',
'Alter procedure' => 'Modifica el procediment',
'Return type' => 'Tipus retornat',
'Add trigger' => 'Afegeix un activador',
'Trigger has been dropped.' => 'S\'ha suprimit l\'activador.',
'Trigger has been altered.' => 'S\'ha modificat l\'activador.',
'Trigger has been created.' => 'S\'ha creat l\'activador.',
'Alter trigger' => 'Modifica l\'activador',
'Create trigger' => 'Crea un activador',
'Time' => 'Temps',
'Event' => 'Event',
'%s version: %s through PHP extension %s' => 'Versió %s: %s amb l\'extensió de PHP %s',
'%d row(s)' => array('%d registre', '%d registres'),
'Remove' => 'Suprimeix',
'Are you sure?' => 'Estàs segur?',
'Privileges' => 'Privilegis',
'Create user' => 'Crea un usuari',
'User has been dropped.' => 'S\'ha suprimit l\'usuari.',
'User has been altered.' => 'S\'ha modificat l\'usuari.',
'User has been created.' => 'S\'ha creat l\'usuari.',
'Hashed' => 'Hashed',
'Column' => 'Columna',
'Routine' => 'Rutina',
'Grant' => 'Grant',
'Revoke' => 'Revoke',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Les dades POST són massa grans. Redueix les dades o incrementa la directiva de configuració %s.',
'Logged as: %s' => 'Connectat com: %s',
'Move up' => 'Mou a dalt',
'Move down' => 'Mou a baix',
'Functions' => 'Funcions',
'Aggregation' => 'Agregació',
'Export' => 'Exporta',
'Output' => 'Sortida',
'open' => 'obre',
'save' => 'desa',
'Format' => 'Format',
'Tables' => 'Taules',
'Data' => 'Dades',
'Event has been dropped.' => 'S\'ha suprimit l\'event.',
'Event has been altered.' => 'S\'ha modificat l\'event.',
'Event has been created.' => 'S\'ha creat l\'event.',
'Alter event' => 'Modifica l\'event',
'Create event' => 'Crea un event',
'At given time' => 'A un moment donat',
'Every' => 'Cada',
'Events' => 'Events',
'Schedule' => 'Horari',
'Start' => 'Comença',
'End' => 'Acaba',
'Status' => 'Estat',
'On completion preserve' => 'Conservar en completar',
'Tables and views' => 'Taules i vistes',
'Data Length' => 'Longitud de les dades',
'Index Length' => 'Longitud de l\'índex',
'Data Free' => 'Espai lliure',
'Collation' => 'Compaginació',
'Analyze' => 'Analitza',
'Optimize' => 'Optimitza',
'Check' => 'Verifica',
'Repair' => 'Repara',
'Truncate' => 'Escapça',
'Tables have been truncated.' => 'S\'han escapçat les taules.',
'Rows' => 'Files',
',' => ',',
'0123456789' => '0123456789',
'Tables have been moved.' => 'S\'han desplaçat les taules.',
'Move to other database' => 'Desplaça a una altra base de dades',
'Move' => 'Desplaça',
'Engine' => 'Motor',
'Save and continue edit' => 'Desa i segueix editant',
'original' => 'original',
'%d item(s) have been affected.' => array('S\'ha modificat %d element.', 'S\'han modificat %d elements.'),
'Whole result' => 'Tots els resultats',
'Tables have been dropped.' => 'S\'han suprimit les taules.',
'Clone' => 'Clona',
'Partition by' => 'Fes particions segons',
'Partitions' => 'Particions',
'Partition name' => 'Nom de la partició',
'Values' => 'Valors',
'%d row(s) have been imported.' => array('S\'ha importat %d registre.', 'S\'han importat %d registres.'),
'Import' => 'Importa',
'Show structure' => 'Mostra l\'estructura',
'Select data' => 'Selecciona dades',
'Stop on error' => 'Atura en trobar un error',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s.' => 'S\'ha assolit el nombre màxim de camps. Incrementa %s.',
'anywhere' => 'a qualsevol lloc',
'%.3f s' => '%.3f s',
'$1-$3-$5' => '$5/$3/$1',
'[yyyy]-mm-dd' => 'dd/mm/[aaaa]',
'History' => 'Història',
'Variables' => 'Variables',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Les columnes origen i destí han de ser del mateix tipus, la columna destí ha d\'estar indexada i les dades referenciades han d\'existir.',
'E-mail' => 'Correu electrònic',
'From' => 'De',
'Subject' => 'Assumpte',
'Send' => 'Envia',
'%d e-mail(s) have been sent.' => array('S\'ha enviat %d correu electrònic.', 'S\'han enviat %d correus electrònics.'),
'Run file' => 'Executa el fitxer',
'Numbers' => 'Nombres',
'Date and time' => 'Data i hora',
'Strings' => 'Cadenes',
'Binary' => 'Binari',
'Lists' => 'Llistes',
'Relations' => 'Relacions',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'La mida màxima permesa del fitxer és de %sB.',
'Clear' => 'Suprimeix',
'Editor' => 'Editor',
'Webserver file %s' => 'Fitxer %s del servidor web',
'File does not exist.' => 'El fitxer no existeix.',
'Permanent login' => 'Sessió permanent',
'%d in total' => '%d en total',
'Attachments' => 'Adjuncions',
'System' => 'Sistema',
'last' => 'darrera',
'Network' => 'Xarxa',
'Geometry' => 'Geometria',
'Databases have been dropped.' => 'S\'han suprimit les bases de dades.',
'File exists.' => 'El fitxer ja existeix.',
'Ctrl+click on a value to modify it.' => 'Fes un Ctrl+clic a un valor per modificar-lo.',
'Use edit link to modify this value.' => 'Utilitza l\'enllaç d\'edició per modificar aquest valor.',
'Alter schema' => 'Modifica l\'esquema',
'Create schema' => 'Crea un esquema',
'Schema has been dropped.' => 'S\'ha suprimit l\'esquema.',
'Schema has been created.' => 'S\'ha creat l\'esquema.',
'Schema has been altered.' => 'S\'ha modificat l\'esquema.',
'Schema' => 'Esquema',
'Sequences' => 'Seqüències',
'Create sequence' => 'Crea una seqüència',
'Sequence has been dropped.' => 'S\'ha suprimit la seqüència.',
'Sequence has been created.' => 'S\'ha creat la seqüència.',
'Sequence has been altered.' => 'S\'ha modificat la seqüència.',
'Alter sequence' => 'Modifica la seqüència',
'User types' => 'Tipus de l\'usuari',
'Create type' => 'Crea un tipus',
'Type has been dropped.' => 'S\'ha suprimit el tipus.',
'Type has been created.' => 'S\'ha creat el tipus.',
'Alter type' => 'Modifica el tipus',
'Search data in tables' => 'Cerca dades en les taules',
'From server' => 'En el servidor',
'empty' => 'buit',
'now' => 'ara',
'%d query(s) executed OK.' => array('%d consulta executada correctament.', '%d consultes executades correctament.'),
'Show only errors' => 'Mostra només els errors',
'Refresh' => 'Refresca',
'Invalid schema.' => 'Esquema invàlid.',
'Please use one of the extensions %s.' => 'Si us plau, utilitza una de les extensions %s.',
'ltr' => 'ltr',
'Tables have been copied.' => 'S\'han copiat les taules.',
'Copy' => 'Còpia',
'Permanent link' => 'Enllaç permanent',
'Edit all' => 'Edita-ho tot',
'HH:MM:SS' => 'HH:MM:SS',
);
You can’t perform that action at this time.