Klasa XeLaTeXa do pracy mgr (adaptacja klasy wzmgr T. Przechlewskiego)
TeX Makefile
Switch branches/tags
Nothing to show
Latest commit 0feb1a8 Apr 2, 2017 @wbzyl missing .

README.md

XMGR (adaptacja wimgr v1.04, 12/2007)

Klasa xmgr.cls umożliwia sprawne i wygodne przygotowanie w systemie XeLaTeX pracy magisterskiej zgodnie z wymogami obowiązującymi na kierunku Informatyka.

Klasa jest adaptacją [wzmgr.cls] wzmgr opracowanej przez Tomasza Przechlewskiego dla Wydziału Zarządzania, UG.

Klasa xmgr to zmodyfikowana klasa standardowa report Dodatkowo klasa korzysta z następujących pakietów:

 • ifthen
 • fancyhdr
 • xunicode
 • xltxtra
 • graphicx
 • color
 • hyperref
 • url
 • fontspec
 • polyglossia

Opcje klasy

Klasa definiuje dwie opcje:

brudnopis
wstępna wersja pracy: drukowanie z pojedynczym odstępem z wersją na każdej parzystej stronie
xodstep
zwiększenie odstępu między wierszami

Dodatkowe polecenia i środowiska

Dodatkowe polecenia umożliwiają wstawienie swojego nazwiska, tytułu pracy itd.

\nazwaszkoly
nazwa szkoły, drukowana na górze strony tytyłowej; domyślnie Uniwersytet Gdański / Instytut Informatyki
\wersja
wersja dokumentu wypisywana w główce strony; tylko jeśli wybrano opcję brudnopis
\oswiadczenie
tekst oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy, określony w piśmie okólnym Rektora UG z dnia 13 grudnia 2004
\autor
imię oraz nazwisko autora
\nralbumu
numer albumu
\email
adres email autora (opcjonalnie)
\kierunek
nazwa kierunku, domyślnie Informatyka
\opiekun
tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora
\miejsce
miejsce obrony (opcjonalnie); jeśli nie podano zostanie wpisane Gdańsk
\keywords
lista słów kluczowych oddzielonych przecinkami
\abstract
streszczenie (środowisko)
\introduction
wstęp
\summary
zakończenie
\zrodlo
źródło, umieszczane pod tabelą i rysunkiem

FAQ, czyli często zadawane pytania

1. Polecenia \autor, \nralbumu (ewentualnie \email) można wstawić wielokrotnie jeżeli praca jest dziełem kilku autorów.

2. Aby rozdziały zaczynały się na stronach nieparzystych dopisujemy opcję openright:

\documentclass[openright]{xmgr}

3. Listingi programów składamy korzystając z pakietu Konrada Rudolpha minted. Jak zainstalować pakiet i przykłady są opisane dokumentacji.

Kod wpisujemy korzystając ze środowiska minted. Przykładowo kod w języku Ruby wpisujemy w taki sposób:

\begin{minted}{ruby}
class ArticlesController < ApplicationController
 before_action :set_article, only: [:show, :edit, :update, :destroy]
 # GET /articles
 # GET /articles.json
 def index
  @articles = Article.all
 end
end
\end{minted}

Pracę z fragmentami kodu kompilujemy za pomocą polecenia:

xelatex -shell-escape magisterka.tex

Wcześniej należy odkomentować w pliku magisterka.tex wiersz:

\usepackage{minted}

i zainstalować język Python oraz pakiet Pygments.

4. Do składania podziękowań, dydykacji oraz umieszczania w pracy cytatów można posłużyć się klasą epigraph.

5. W pliku magisterka.tex ustawione są domyślne fonty

\setmainfont[Numbers=OldStyle,Mapping=tex-text]{Minion Pro}
\setsansfont[Numbers=OldStyle,Mapping=tex-text]{Myriad Pro}

Fonty Minion Pro oraz Myriad Pro częścią oprogramowania Acrobat Reader. Jeśli po instalacji Acrobat Readera program XeLaTeX nie potrafi ich znaleźć, to możemy je zainstalować samemu. W Linuksie może to zrobić zwykły użytkownik.

W tym celu w kopiujemy fonty do katalogu ~/.fonts/ i wykonujemy polecenie fc-cache:

mkdir -p ~/.fonts/adobe
cp ⟨ścieżka do katalogu z fontami⟩/{Minion,Myriad}\*.otf \
~/.fonts/adobe fc-cache ~/.fonts

Na koniec sprawdzamy czy fonty zostały poprawnie zainstalowane:

fc-list | egrep 'Minion|Myriad'
 Minion Pro:style=Bold
 Minion Pro:style=Bold Italic
 Minion Pro:style=Italic
 Minion Pro:style=Regular
 Myriad Pro:style=Bold
 Myriad Pro:style=Bold Italic
 Myriad Pro:style=Italic
 Myriad Pro:style=Regular

Przykłady szablonów

Plik magisterka.tex pokazuje jak korzystać z klasy xmgr.cls.

W katalogu szablony umieszczono szablon pracy korzystającej z bibtex-a oraz szablon pracy używający pakietu amsrefs.

Szablony te są też dostępne tutaj: