Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Klasa XeLaTeXa do pracy mgr (adaptacja klasy wzmgr T. Przechlewskiego)
TeX
Latest commit 2e3c35a @wbzyl Merge pull request #2 from bkruczyk/abstract-openright
zmiana umiejscowienia streszczenia w dokumencie

README.md

XMGR (adaptacja wimgr v1.04, 12/2007)

Klasa xmgr.cls umożliwia sprawne i wygodne przygotowanie w systemie XeLaTeX pracy magisterskiej zgodnie z wymogami obowiązującymi na kierunku Informatyka.

Klasa jest adaptacją wzmgr.cls opracowanej przez Tomasza Przechlewskiego dla Wydziału Zarządzania, UG.

Klasa xmgr to zmodyfikowana klasa standardowa report Dodatkowo klasa korzysta z następujących pakietów:

 • ifthen
 • fancyhdr
 • xunicode
 • xltxtra
 • graphicx
 • color
 • hyperref
 • url
 • fontspec
 • polyglossia

Opcje klasy

Klasa definiuje dwie opcje:

brudnopis
wstępna wersja pracy: drukowanie z pojedynczym odstępem z wersją na każdej parzystej stronie
xodstep
zwiększenie odstępu między wierszami

Dodatkowe polecenia i środowiska

Dodatkowe polecenia umożliwiają wstawienie swojego nazwiska, tytułu pracy itd.

\nazwaszkoly
nazwa szkoły, drukowana na górze strony tytyłowej; domyślnie Uniwersytet Gdański / Instytut Informatyki
\wersja
wersja dokumentu wypisywana w główce strony; tylko jeśli wybrano opcję brudnopis
\oswiadczenie
tekst oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy, określony w piśmie okólnym Rektora UG z dnia 13 grudnia 2004
\autor
imię oraz nazwisko autora
\nralbumu
numer albumu
\email
adres email autora (opcjonalnie)
\kierunek
nazwa kierunku, domyślnie Informatyka
\opiekun
tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora
\miejsce
miejsce obrony (opcjonalnie); jeśli nie podano zostanie wpisane Gdańsk
\keywords
lista słów kluczowych oddzielonych przecinkami
\abstract
streszczenie (środowisko)
\introduction
wstęp
\summary
zakończenie
\zrodlo
źródło, umieszczane pod tabelą i rysunkiem

FAQ, czyli często zadawane pytania

1. W pliku magisterka.tex ustawione są domyślne fonty

\setmainfont[Numbers=OldStyle,Mapping=tex-text]{Minion Pro}
\setsansfont[Numbers=OldStyle,Mapping=tex-text]{Myriad Pro}

Fonty Minion Pro oraz Myriad Pro częścią oprogramowania Acrobat Reader. Jeśli po instalacji Acrobat Readera program XeLaTeX nie potrafi ich znaleźć, to możemy je zainstalować samemu. W Linuksie może to zrobić zwykły użytkownik.

W tym celu w kopiujemy fonty do katalogu ~/.fonts/ i wykonujemy polecenie fc-cache:

mkdir -p ~/.fonts/adobe
cp ⟨ścieżka do katalogu z fontami⟩/{Minion,Myriad}*.otf ~/.fonts/adobe
fc-cache ~/.fonts

Na koniec sprawdzamy czy fonty zostały poprawnie zainstalowane:

fc-list | egrep 'Minion|Myriad'
 Minion Pro:style=Bold
 Minion Pro:style=Bold Italic
 Minion Pro:style=Italic
 Minion Pro:style=Regular
 Myriad Pro:style=Bold
 Myriad Pro:style=Bold Italic
 Myriad Pro:style=Italic
 Myriad Pro:style=Regular

2. Polecenia \autor, \nralbumu (ewentualnie \email) można wstawić wielokrotnie jeżeli praca jest dziełem kilku autorów.

3. Aby rozdziały zaczynały się na stronach nieparzystych dopisujemy opcję openright:

\documentclass[openright]{xmgr}

4. Do składania podziękowań, dydykacji oraz umieszczania w pracy cytatów można posłużyć się klasą epigraph.

5. Listingi programów składamy korzystając z pakietu Konrada Rudolpha o nazwie minted. Instalacja pakietu jest opisana w dokumentacji.

Przykłady szablonów

Plik magisterka.tex pokazuje jak korzystać z klasy xmgr.cls.

W katalogu szablony umieszczono szablon pracy korzystającej z bibtex-a oraz szablon pracy używający pakietu amsrefs.

Szablony te są też dostępne tutaj:

Something went wrong with that request. Please try again.