A very short introduction into productivity tools for devs
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
examples
resources
.gitignore
I-Talent-pxl.docx
LICENSE
README.md
dev.sh
index.html
talk.md

README.md

Increase your productivity with Power Tools

On to the slides!

Abstract

In het kader van een I-TALENT Seminarie voor PXL.

Gebruik je al een tijdje PhpStorm maar heb je het gevoel dat je hier nog sneller mee kan werken? Heb je al ooit een collega met enkele cryptische regeltjes in een command prompt bergen werk zien verzetten? “Know your tools” is een bekende uitspraak in de technische wereld, maar wat bedoelen ze hier nu precies mee? In dit seminarie willen we even laten zien wat je zoal kan als je je tool volledig onder de knie hebt. Of deze tool nu een IDE is zoals het IntelliJ platform, of een krachtige text editor als Sublime Text of Visual Studio Code: het belangrijkste is beseffen dat die tools opties voor u aanbieden waar je énorm productief mee kán zijn.

Geïnspireerd door Neal Ford zijn boek “The Productive Programmer” doen wij er alles aan om elke dag efficiënter te werk te gaan. We raken even onze favoriete en veel gebruikte features aan van onze favoriete tools en laten zien hoe we met zo weinig mogelijk effort toch veel werk kunnen verrichten.

Shortcut wizards en UNIX whizkidz in spé zijn 100% welkom!