stm32F103rb ve esp8266 12e Wifi Modlünün SPI üzerinden haberleşmesi çalışmasıdır
Branch: master
Clone or download
Latest commit 4ed2df6 Sep 13, 2017
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
ESP8266-12E/SPISlave_Master stm32f103rb nucleo (hal) &esp8266-12e Example Sep 13, 2017
STM32F103RB NUCLEO HAL/NucleoSPIExam stm32f103rb nucleo (hal) &esp8266-12e Example Sep 13, 2017
README.md Readme.md Sep 13, 2017

README.md

STM32F103RB-NUCLEO-SPI-SLAVE-ESP8266-12E-MASTER-COMMUNATION-HAL-

stm32F103rb ve esp8266 12e Wifi Modlünün SPI üzerinden haberleşmesi çalışmasıdır (HAL LIBRARY)

Bu örnek tamamen test amaçlı oluşturulmuştur.

Proje IAR Embedded Workbench IDE 8.11.2 üzerinde oluşturulmuştur.

Bu çalışmada ESP8266-12e Wifi Modülü ile stm32f103rb nucleo kartının spi haberleşmesi gerçekleştirilmiştir.

ESP8266-12e --> Master Seçilmiştir.
STM32f103RB --> Slave Seçilmiştir.

Extra olarak STM32f103RB SPI1 hattı master olarak ayarlanmıştır ve veri gönderme işlemi yapılmıştır. BU işlemi stm' yi esp12e ile haberleştirmeden önce stm üzerinde SPI1 Hattını master yapıp SPI2 hattını slave yaparak birbiri ile haberleşmesini test etmek için yaptım.

Bu örnekte stm üzerinde spi2 hattı kullanılmıştır, esp üzerinde ise hspi hattı kullanılmıştır. Aşağıda pin sıralamalarını görebilirsiniz.

STM32F103RB NUCLEO

Screen Shot

ESP8266-12E WiFi Module

Screen Shot