Minimizing elevation gain using Routino route planner
JavaScript PHP C TeX HTML Perl Other
Latest commit 5ba07f5 Apr 27, 2015 @zbycz Update readme.md
Permalink
Failed to load latest commit information.
analyzer add all folders Apr 21, 2015
routino
srtm-hgt-reader add all folders Apr 21, 2015
thesis add all folders Apr 21, 2015
BP_Zbytovsky_Pavel_2013.pdf
readme.md Update readme.md Apr 27, 2015

readme.md

Bachelor thesis - elevation minimization for bicycle routing

Návod k instalaci

Na CD je celý software zkompilován pro architekturu amd64, ale je velice snadné zkompilovat jej pro libovolný systém založený na Linuxu. Kompilátor byl použitý gcc version 4.7.2 na systému Debian Wheezy.

Upravené soubory jsou verzovány systémem GIT, jehož složka se nachází u zdrojových kódů routina, analyzéru i srtm-readeru.

1) Závislosti jsou na knihovnách libzip a libbz2 pro načítání dat. Na systémech Debian, Ubuntu apod. možno nainstalovat přes apt-get install libzip-dev libbz2-dev.

2) Kompilace se provádí v nejvyšší složce routino příkazem make, ten zároveň i zkopíruje binární programy do složky web/bin.

3) Pro spuštění webového serveru apache2 je nutné nejprve povolit v globální konfiguraci vhost volbu AllowOverride All, následně již je dostupný router přes http://localhost/routino/web/www/routino/ pakliže fyzicky celou složku umístíme do document rootu.

4) Pro správnou funkci je ještě nutné nastavit správná práva na složku routino/web/results/, obvykle postačí chown www-data results.

Pro přípravu vlastní routovací databáze možný následující postup: 1) Stáhnout příslušné dlaždice SRTM dat: http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/ a vložit je do složky routino/web/data/srtm.

2) OSM vektorová data možno stáhnout ze serveru http://download.geofabrik.de.

3) Routovací databázi vytvoříme příkazem routino/web/data$ ../bin/planetsplitter data.osm 2>/dev/null

Adresářová struktura CD

readme.txt ... stručný popis obsahu CD src instalace.txt ... instalační příručka
routino ... zdrojové kódy upraveného routeru analyzer ... zdrojové kódy analyzéru gpx ... uložené záznamy z GPS
GeoData ... výškový model SRTM -- CGIAR CSI
srtm-hgt-reader ... zdrojové kódy vytvořeného SRTM readeru srtm ... ukázková data SRTM
aster ... ukázková data ASTER GDEM
thesis ... zdrojová forma práce ve formátu \LaTeX{} grafy ... zdrojové soubory v programu Gnuplot
text ... text práce thesis.pdf ... text práce ve formátu PDF